Studenti a podnikání    

Studenti a podnikání

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jste student do 26 let a rozhodnete se pøi studiu podnikat, bude se jednat o vedlejší samostatnĂŹ výdĂŹleènou èinnost, ale se stejnými povinnostmi jako má kaĹždá jiná OSVÈ. Je ovšem dĂšleĹžité, abyste o skuteènosti, Ĺže jste student, pøíslušné instituce vèas informovali a tím i získali statut vedlejší samostatnĂŹ výdĂŹleèné èinnosti.

Proto nezapomeòte do 8 dnĂš od zahájení podnikatelské èinnosti své zdravotní pojišÂovnĂŹ i OSSZ doruèit potvrzení o studiu, aby bylo Vaše podnikání bráno jako vedlejší èinnost, pøièemĹž potvrzení musíte dokládat kaĹždý rok aĹž do dovršení 26 let.

Jako student-podnikatel budete moci èerpat následující výhody:

Zdravotní pojištĂŹní 

 • pojistné neplatíte zálohovĂŹ, ale jednorázovĂŹ do 8 dnĂš po podání Pøehledu o pøíjmech a výdajích za uplynulý rok
 • neplatí pro Vás minimální vymÏøovací základ, pouze vymÏøovací základ maximální

Sociální pojištĂŹní

 • první rok Vašeho podnikání neplatíte zálohy
 • po skonèení prvního roku podáte Pøehled pøíjmĂš a výdajĂš, ve kterém uvedete své pøíjmy a výdaje za uplynulý rok. Pokud jejich rozdíl nepøekroèí rozhodnou èástku (pro rok 2012 je to 60 329 Kè), za první rok pojištĂŹní neodvádíte a následující rok neplatíte ani zálohy
 • pokud v prvním roce rozdíl pøíjmĂš a výdajĂš pøekroèí rozhodnou èástku, odvedete pojistné a v následujícím roce budete odvádĂŹt mĂŹsíèní zálohy
 • pokud v dalším roce odvádíte mĂŹsíèní zálohy, po jeho skonèení opĂŹt podáte Pøehled,dle kterého Vám bude podle dosaĹženého zisku buĂŻ vrácen pøeplatek na pojistném, nebo zbývající èástku doplatíte a podle kterého také zjistíte, zda budete èi nebudete následující rok odvádĂŹt mĂŹsíèní zálohy (viz rozhodná èástka). Tento postup se opakuje kaĹždý další rok.

Nemocenské pojištĂŹní

 • nemáte povinnost platit nemocenské pojištĂŹní, Vaše úèast je dobrovolná 

Daò z pøíjmĂš

 • uplatòujete slevu na poplatníka – slevu uplatòujete vĹždy ve výši za celý rok
 • uplatòujete slevu na studenta (aĹž do dovršení vĂŹku 26 let, pøípadnĂŹ aĹž do 28 let, jde-li o prezenèní formu studia v doktorském programu) – slevu uplatníte za kalendáøní mĂŹsíce, na jejichĹž poèátku jste byl dle potvrzení o studiu studentem a Váš vĂŹk byl nejvýše 26 let resp. 28 let. Za kaĹždý mĂŹsíc jde o jednu dvanáctinu.

Výhoda tĂŹchto slev na dani z pøíjmĂš je ta, Ĺže je uplatníte vĹždy ve výši za celý rok, a to i v pøípadech, Ĺže podnikáte ménĂŹ neĹž 12 mĂŹsícĂš v roce (za pøedpokladu, Ĺže uplatòujete slevu na studenta za všechny kalendáøní mĂŹsíce).

Slevy uplatòujete ve svém daòovém pøiznání.

 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín