Rizikový kapitál

Podstatou této formy financování bez majetkových záruk je, že investor investuje do základního kapitálu společností, čímž podstupuje značné riziko. Tyto prostředky často směřují do nově vznikajících společností. Návratnost své investice realizuje investor většinou až při výstupu ze společnosti, tedy při prodeji svého podílu, případně i v průběhu investice pomocí dividend.

Rizikový kapitál lze rozdělit do několika kategorií podle stádia klientské společnosti:

Zárodečné financování (seed capital) – Podnikání lze touto formou financovat ještě před samotným vznikem společnosti. Může se jednat o financování vývoje prototypu, patentové ochrany, tržních průzkumů atd. Jedná se o nejvíce rizikový typ investice.

Startovní financování (start-up capital) – Jedná se o investování prvních podnikatelských aktivit společnosti. Základními předpoklady pro financování jsou manažerský tým, výsledky tržních průzkumů a samozřejmě existence konkrétního výrobku nebo služby.

Financování počátečního rozvoje (early stage development capital) – Příjemci rizikového kapitálu jsou v tomto případě již fungující firmy, u kterých jsou velké možnosti dalšího rozvoje. Úvěr je pro ně často nedosažitelný, protože nemají dost majetku, kterým by mohly ručit.

Rozvojové financování (later stage development) – Jde o investici do společnosti, která kapitál využije pro rozšíření výroby nebo k expanzi na nové trhy. Riziko investicí je nejnižší ve srovnání s předchozími případy a doba návratnosti je nejkratší.

 

Subjekty na trhu rizikového kapitálu

Business Angels

Fyzické osoby, které investují své vlastní, osobní finanční prostředky. Těmito fyzickými osobami jsou většinou bývalí podnikatelé, kteří prodali své společnosti a část svých volných finančních prostředků chtějí investovat do zajímavých malých a středních firem. Jejich motivace k investicím je odlišná v porovnání s fondy rizikového kapitálu. Zhodnocení prostředků hraje samozřejmě velmi důležitou roli a je motorem každé investice. BA (Business Angels) však ve stejné míře hledají uspokojení své potřeby jakéhosi poradenství pro cílovou společnost. BA se zaměřují primárně na malé společnosti se snahou spolupodílet se na formování firemní strategie.

Vzhledem k tomu, že investoři BA předávají své zkušenosti a strategické rady společnosti formou komunikace s jejími vlastníky, respektive s managementem, je navázání dobrého a konstruktivního vztahu mezi všemi zúčastněnými naprosto klíčovým faktorem úspěchu investice, a to již od samého začátku procesu.

Investice typu BA patří k investicím finančního typu, což znamená, že již na začátku procesu je jak podnikateli, tak investorovi jasné, že po třech až pěti letech působení ve společnosti dojde k výstupu investora formou prodeje jeho podílu.

Business Angel investuje především do Vás (lidské zdroje). Stává se spoluvlastníkem společnosti. Tato investice je vykoupena podílem ve firmě. Investor však kromě financí přináší i kontakty a zkušenosti do společnosti. Investoři zpravidla investují do firem působících v oborech, kde právě podnikali a mají zde kontakty a zkušenosti. Cílem investice je zvýšení hodnoty společnosti. Po uplynutí doby obvykle investor odprodá svůj podíl se ziskem stávajícím majitelům

Klíčové faktory, které posuzuje investor při procesu rozhodování o financování:

 • Profesionalita a odborné zkušenosti podnikatele a managementu
 • Konkurenční výhody nebo unikátní prodejní argumenty produktu nebo služby
 • Vlastnosti, trend a růstový potenciál tržního segmentu
 • Možnosti návratnosti vložených investic
 • Možnosti využití kontaktů a zkušeností

 

V případě zájmu o investora je vhodné si zodpovědět následující otázky:

 • Má moje podnikání potenciál dosáhnout podstatného růstu obratu a zisku v průběhu následujících 3 letech?
 • Jsem ochoten přijmout do společnosti dalšího partnera?
 • Jsem schopen prezentovat případným investorům, že moje podnikání má unikátní prodejní argumenty nebo komerční výhody, které rozlišují mé produkty/služby od konkurence?
 • Mám ujasněno, kvůli čemu hledám kapitál privátního investora a k čemu bude tento kapitál použit?
 • Jsem připraven akceptovat vstup investora do managementu?

 

Fondy rizikového kapitálu

Investování rizikového kapitálu je poměrně složitý investiční proces, aby bylo možné zajistit dostatečnou kontrolu rizika. Proto investoři zakládají fondy rizikového kapitálu. Fond slouží pouze ke shromáždění finančních prostředků od investorů. Fond zabezpečuje vlastní investiční činnost, posuzuje investiční příležitosti, provádí jejich výběr, monitorování a správu portfolia a nakonec i zabezpečuje odprodej držených podílů v jednotlivých cílových společnostech. Fond se po provedení investic stává vlastníkem podílů v cílových společnostech.

Zprostředkování rizikových investic od investorů k cílovým společnostem realizují investiční manažeři. Investiční manažer se zabývá vyhledáváním co největšího množství zájemců o investice, ze kterých pak vybírá ty, kteří nejvíce vyhovují investičním kritériím fondu. Zvolené investice následně realizuje, po celou dobu trvání detailně sleduje jejich průběh. Po uplynutí dohodnuté doby realizují výstup čili exit z klientské společnosti, čímž v ideálním případě vzniká zisk. Investiční manažeři kontrolují chod firmy, aby bylo dosáhnuto rychlému rozvoji a tím zvýšení hodnoty společnosti .

Úkolem zájemce (podnikatele) o investici je vyhledat případného investora a přesvědčit jej, že právě jeho projekt je tou pravou investiční příležitostí a splňuje všechny předpoklady pro úspěšné zhodnocení vkladu investora. Podnikatelé a společnosti předkládající podnikatelský záměr pro financování rizikovým kapitálem proto musí mít:

 • jasnou vlastnickou strukturu
 • předpoklady pro udržení nebo dosažení tržního podílu
 • jednoznačnou komparativní výhodu oproti konkurenci
 • technické, legislativní i personální zabezpečení projektu
 • přesvědčivý marketingový a finanční plán
 • jakou formou bude záměr financován a jak budou investorovi zajištěny výnosy
 • schopný manažerský tým
Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín