Rizikový kapitál

Podstatou této formy financování bez majetkových záruk je, Ĺže investor investuje do základního kapitálu spoleèností, èímĹž podstupuje znaèné riziko. Tyto prostøedky èasto smÏøují do novĂŹ vznikajících spoleèností. Návratnost své investice realizuje investor vĂŹtšinou aĹž pøi výstupu ze spoleènosti, tedy pøi prodeji svého podílu, pøípadnĂŹ i v prĂšbĂŹhu investice pomocí dividend.

Rizikový kapitál lze rozdĂŹlit do nĂŹkolika kategorií podle stádia klientské spoleènosti:

Zárodeèné financování (seed capital) – Podnikání lze touto formou financovat ještĂŹ pøed samotným vznikem spoleènosti. MÚŞe se jednat o financování vývoje prototypu, patentové ochrany, trĹžních prĂšzkumĂš atd. Jedná se o nejvíce rizikový typ investice.

Startovní financování (start-up capital) – Jedná se o investování prvních podnikatelských aktivit spoleènosti. Základními pøedpoklady pro financování jsou manaĹžerský tým, výsledky trĹžních prĂšzkumĂš a samozøejmĂŹ existence konkrétního výrobku nebo sluĹžby.

Financování poèáteèního rozvoje (early stage development capital) – Pøíjemci rizikového kapitálu jsou v tomto pøípadĂŹ jiĹž fungující firmy, u kterých jsou velké moĹžnosti dalšího rozvoje. ÚvĂŹr je pro nĂŹ èasto nedosaĹžitelný, protoĹže nemají dost majetku, kterým by mohly ruèit.

Rozvojové financování (later stage development) – Jde o investici do spoleènosti, která kapitál vyuĹžije pro rozšíøení výroby nebo k expanzi na nové trhy. Riziko investicí je nejniĹžší ve srovnání s pøedchozími pøípady a doba návratnosti je nejkratší.

 

Subjekty na trhu rizikového kapitálu

Business Angels

Fyzické osoby, které investují své vlastní, osobní finanèní prostøedky. TĂŹmito fyzickými osobami jsou vĂŹtšinou bývalí podnikatelé, kteøí prodali své spoleènosti a èást svých volných finanèních prostøedkĂš chtĂŹjí investovat do zajímavých malých a støedních firem. Jejich motivace k investicím je odlišná v porovnání s fondy rizikového kapitálu. Zhodnocení prostøedkĂš hraje samozøejmĂŹ velmi dĂšleĹžitou roli a je motorem kaĹždé investice. BA (Business Angels) však ve stejné míøe hledají uspokojení své potøeby jakéhosi poradenství pro cílovou spoleènost. BA se zamÏøují primárnĂŹ na malé spoleènosti se snahou spolupodílet se na formování firemní strategie.

Vzhledem k tomu, Ĺže investoøi BA pøedávají své zkušenosti a strategické rady spoleènosti formou komunikace s jejími vlastníky, respektive s managementem, je navázání dobrého a konstruktivního vztahu mezi všemi zúèastnĂŹnými naprosto klíèovým faktorem úspĂŹchu investice, a to jiĹž od samého zaèátku procesu.

Investice typu BA patøí k investicím finanèního typu, coĹž znamená, Ĺže jiĹž na zaèátku procesu je jak podnikateli, tak investorovi jasné, Ĺže po tøech aĹž pĂŹti letech pĂšsobení ve spoleènosti dojde k výstupu investora formou prodeje jeho podílu.

Business Angel investuje pøedevším do Vás (lidské zdroje). Stává se spoluvlastníkem spoleènosti. Tato investice je vykoupena podílem ve firmĂŹ. Investor však kromĂŹ financí pøináší i kontakty a zkušenosti do spoleènosti. Investoøi zpravidla investují do firem pĂšsobících v oborech, kde právĂŹ podnikali a mají zde kontakty a zkušenosti. Cílem investice je zvýšení hodnoty spoleènosti. Po uplynutí doby obvykle investor odprodá svĂšj podíl se ziskem stávajícím majitelĂšm

Klíèové faktory, které posuzuje investor pøi procesu rozhodování o financování:

 • Profesionalita a odborné zkušenosti podnikatele a managementu
 • Konkurenèní výhody nebo unikátní prodejní argumenty produktu nebo sluĹžby
 • Vlastnosti, trend a rĂšstový potenciál trĹžního segmentu
 • MoĹžnosti návratnosti vloĹžených investic
 • MoĹžnosti vyuĹžití kontaktĂš a zkušeností

 

V pøípadĂŹ zájmu o investora je vhodné si zodpovĂŹdĂŹt následující otázky:

 • Má moje podnikání potenciál dosáhnout podstatného rĂšstu obratu a zisku v prĂšbĂŹhu následujících 3 letech?
 • Jsem ochoten pøijmout do spoleènosti dalšího partnera?
 • Jsem schopen prezentovat pøípadným investorĂšm, Ĺže moje podnikání má unikátní prodejní argumenty nebo komerèní výhody, které rozlišují mé produkty/sluĹžby od konkurence?
 • Mám ujasnĂŹno, kvĂšli èemu hledám kapitál privátního investora a k èemu bude tento kapitál pouĹžit?
 • Jsem pøipraven akceptovat vstup investora do managementu?

 

Fondy rizikového kapitálu

Investování rizikového kapitálu je pomĂŹrnĂŹ sloĹžitý investièní proces, aby bylo moĹžné zajistit dostateènou kontrolu rizika. Proto investoøi zakládají fondy rizikového kapitálu. Fond slouĹží pouze ke shromáĹždĂŹní finanèních prostøedkĂš od investorĂš. Fond zabezpeèuje vlastní investièní èinnost, posuzuje investièní pøíleĹžitosti, provádí jejich výbĂŹr, monitorování a správu portfolia a nakonec i zabezpeèuje odprodej drĹžených podílĂš v jednotlivých cílových spoleènostech. Fond se po provedení investic stává vlastníkem podílĂš v cílových spoleènostech.

Zprostøedkování rizikových investic od investorĂš k cílovým spoleènostem realizují investièní manaĹžeøi. Investièní manaĹžer se zabývá vyhledáváním co nejvĂŹtšího mnoĹžství zájemcĂš o investice, ze kterých pak vybírá ty, kteøí nejvíce vyhovují investièním kritériím fondu. Zvolené investice následnĂŹ realizuje, po celou dobu trvání detailnĂŹ sleduje jejich prĂšbĂŹh. Po uplynutí dohodnuté doby realizují výstup èili exit z klientské spoleènosti, èímĹž v ideálním pøípadĂŹ vzniká zisk. Investièní manaĹžeøi kontrolují chod firmy, aby bylo dosáhnuto rychlému rozvoji a tím zvýšení hodnoty spoleènosti .

Úkolem zájemce (podnikatele) o investici je vyhledat pøípadného investora a pøesvĂŹdèit jej, Ĺže právĂŹ jeho projekt je tou pravou investièní pøíleĹžitostí a splòuje všechny pøedpoklady pro úspĂŹšné zhodnocení vkladu investora. Podnikatelé a spoleènosti pøedkládající podnikatelský zámĂŹr pro financování rizikovým kapitálem proto musí mít:

 • jasnou vlastnickou strukturu
 • pøedpoklady pro udrĹžení nebo dosaĹžení trĹžního podílu
 • jednoznaènou komparativní výhodu oproti konkurenci
 • technické, legislativní i personální zabezpeèení projektu
 • pøesvĂŹdèivý marketingový a finanèní plán
 • jakou formou bude zámĂŹr financován a jak budou investorovi zajištĂŹny výnosy
 • schopný manaĹžerský tým
Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín