Proè je podnikatelský plán dĂšleĹžitý

Sestavit podnikatelský plán je dĂšleĹžité zejména pro samotné podnikatele. Ten si mÚŞe ujasnit, zda-li je jeho myšlenky (nápady) jsou realizovatelné a zda nevynechal Ĺžádné aspekty, které v sobĂŹ nese problematika podnikání. Výhodou mÚŞe být srovnání s realitou, situací na trhu a konkurencí.

Podnikatelský plán nemusí však být vĹždy urèen pouze pro samotného podnikatele. MÚŞe být také urèen subjektĂšm z vnĂŹjšího prostøedí. Je to jeden z klíèových dokumentĂš pøi získávání kapitálu. Pokud budete Ĺžádat v bance o poskytnutí finanèních zdrojĂš pro zahájení podnikaní, banku bude urèitĂŹ zajímat váš vypracovaný podnikatelský zámĂŹr s výhledem do budoucna a zda budete schopni splácet úroky a splátky. Váš podnikatelský plán bude také stĂŹĹžejním dokumentem pro pøípadného investora, který bude mít zájem investovat do vašeho nápadu a myšlenek nebo pokud budete Ĺžádat o vstup do podnikatelského inkubátoru. Je také velmi dĂšleĹžité podle sestaveného podnikatelského plánu postupovat a dále jej pravidelnĂŹ vyhodnocovat a aktualizovat.

TIP: Podnikatelský plán se nesmí stát mrtvým dokumentem leĹžícím nĂŹkde v zásuvce stolu.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín