Právnické osoby

NejbĂŹĹžnĂŹjším typem právnické osoby podnikající v reĹžimu Ĺživnostenského zákona jsou obchodní korporace (spoleènost s ruèením omezeným, akciová spoleènost, veøejná obchodní spoleènost, komanditní spoleènost), pøípadnĂŹ druĹžstvo. Spoleènost se zakládá spoleèenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli nebo zakladatelskou smlouvou, pøípadnĂŹ zakladatelskou listinou, pøipouští-li zákon o obchodních korporacích, aby spoleènost zaloĹžil jediný zakladatel (akciová spoleènost, spoleènost s ruèením omezeným). Pravost podpisĂš zakladatelĂš musí být úøednĂŹ ovÏøena. Spoleèenská smlouva spoleènosti s ruèením omezeným, zakladatelská smlouva akciové spoleènosti a zakladatelská listina musí mít formu notáøského zápisu.

Obchodní spoleènost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstøíku. Návrh na zápis do obchodního rejstøíku musí být podán do 90 dnĂš od zaloĹžení spoleènosti nebo od doruèení prĂškazu Ĺživnostenského èi jiného podnikatelského oprávnĂŹní. Není-li pøi zaloĹžení obchodní spoleènosti výslovnĂŹ urèeno, Ĺže se zakládá na dobu urèitou, platí, Ĺže byla zaloĹžena na dobu neurèitou

 

Spoleènost s ruèením omezeným s.r.o.


NejýraznĂŹjší zmĂŹny od 1.1.2014 zákonu o obchodních korporacích (zákon è. 90/2012 Sb.,)

K zaloĹžení spoleènosti s ruèeným omezeným postaèí novĂŹ od roku 2014 základní kapitál ve výši 1 Kè místo dosavadních 200 tis. Kè. Stávající spoleènosti s ruèením omezeným si mohou tento kapitál sníĹžit. Tato zmĂŹna usnadní vstup na trh, na druhou stranu však neohrozí vÏøitele spoleènosti. U obchodních spoleèností se bude zkoumat jejich insolvence, pokud bude nevyhovující, nebude spoleèníkĂšm umoĹžnĂŹno vyplácet zisk nebo jeho zálohy.

Spoleèníci s.r.o. dále budou mít moĹžnost vytvoøit více druhĂš podílĂš, ke kterým pak budou spadat urèitá práva a povinnost. Dosud je podíl dáván do souvislosti s výší vkladu spoleèníka. Spoleènost s ruèením omezeným bude moci od roku 2014 vydávat takzvané kmenové listy - cenné papíry, které mají formu obchodních podílĂš. Na první pohled se tedy velmi podobají akciím.

Obchodními korporacemi jsou obchodní spoleènosti – spoleènost s ruèením omezeným, akciová spoleènost, veøejná obchodní spoleènost a komanditní spoleènost


Spoleènost s ruèením omezeným - mÚŞe ji zaloĹžit jeden aĹž padesát spoleèníkĂš. Minimální zapisovaný základní kapitál je 1 Kè. Pokud je vklad nepenĂŹĹžitý, (tj. nemovitosti, akcie, auta atd.) musí jej ocenit znalec. Spoleènost je zaloĹžena v okamĹžiku, kdy se všichni její vlastníci dohodnou na obsahu spoleèenské smlouvy a podepíší ji. Vznik spoleènost poté nastane zápisem do obchodního rejstøíku. Spoleènost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Spoleènost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, spoleèníci ruèí za závazky spoleènosti spoleènĂŹ a nerozdílnĂŹ do výše souhrnu nesplacených èástí vkladĂš všech spoleèníkĂš dle stavu zápisu v obchodním rejstøíku (ruèí tedy i spoleèník, který svou èást vkladu jiĹž splatil).

Orgány s. r. o.:

Valná hromada – nejvyšší orgán spoleènosti. Koná se nejménĂŹ jedenkrát roènĂŹ a schvaluje napøíklad rozdĂŹlení zisku, úèetní závĂŹrku, stanovy spoleènosti. Spoleèníci prostøednictvím valné hromady vykonávají své právo na øízení spoleènosti.

Jednatelé (statutární orgán) – jeden nebo nĂŹkolik jednatelĂš, které zvolila èi jmenovala valná hromada z øad spoleèníkĂš èi jiných fyzických osob.

Dozorèí rada – NepovinnĂŹ vytváøený orgán dohlíĹží na èinnost jednatelĂš, pøezkoumává úèetní závĂŹrku a pøedkládá své zprávy valné hromadĂŹ. 

Bez Ĺživnostenského oprávnĂŹní nelze podnikat. Ĺ˝ivnostenský rejstøík Vám na základĂŹ spoleèenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a ohlášení Ĺživnosti (øemeslná, vázaná a volná) nebo Ĺžádosti o koncesi. OprávnĂŹní k provozování Ĺživnosti nevzniká dnem vystavení výpisu z Ĺživnostenského rejstøíku, ale dnem zápisu do obchodního rejstøíku. 

 

Akciová spoleènost a.s.

Akciová spoleènost je kapitálová obchodní spoleènost, která patøí k nejrozšíøenĂŹjším formám podnikání v ÈR. Akciová spoleènost je právnickou osobou, její majetek je rozdĂŹlen na urèitý poèet akcií s trĹžní hodnotou. Spoleènost za své závazky odpovídá celým svým majetkem, akcionáø (tj. podílník) ale neodpovídá Ĺžádným majetkem.

Spoleènost mÚŞe být zaloĹžena jedním zakladatelem, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo dvĂŹma a více osobami fyzickými. Návrh na zápis do obchodního rejstøíku podává pøedstavenstvo a podepisují ho všichni èlenové pøedstavenstva. Základní kapitál spoleènosti musí tvoøit minimálnĂŹ 2 000 000 Kè, u spoleènosti s veøejnou nabídkou akcií pak 20 000 000 Kè.

Akcionáø spoleènosti má právo na podíl z jejího zisku. Výši zisku k rozdĂŹlení urèuje valná hromada. Pokud z ustanovení stanov týkajících se akcií s odlišným nárokem na podíl ze zisku nevyplývá nĂŹco jiného, urèuje se tento podíl pomĂŹrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotĂŹ akcií všech akcionáøÚ.

Orgány a. s.:

Valná hromada – nejvyšší orgán a. s. ustavující valná hromada rozhodne o zaloĹžení spoleènosti, další pak rozhodují napø. o zmĂŹnách stanov, volí orgány spoleènosti, schvalují rozdĂŹlení zisku a úèetní závĂŹrku.

Pøedstavenstvo – statutární orgán, který má za úèel øídit spoleènost v dobĂŹ mezi valnými hromadami, vede úèetnictví.

Dozorèí rada – orgán, jehoĹž úkolem je dohlíĹžet na pĂšsobnost pøedstavenstva, má povoleno kontrolovat úèetnictví i všechny další doklady spoleènosti.

 

Bez Ĺživnostenského oprávnĂŹní nelze podnikat. Ĺ˝ivnostenský rejstøík Vám na základĂŹ spoleèenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a ohlášení Ĺživnosti (øemeslná, vázaná a volná) nebo Ĺžádosti o koncesi. OprávnĂŹní k provozování Ĺživnosti nevzniká dnem vystavení výpisu z Ĺživnostenského rejstøíku, ale dnem zápisu do obchodního rejstøíku.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín