Právnické osoby

Nejběžnějším typem právnické osoby podnikající v režimu živnostenského zákona jsou obchodní korporace (společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost), případně družstvo. Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli nebo zakladatelskou smlouvou, případně zakladatelskou listinou, připouští-li zákon o obchodních korporacích, aby společnost založil jediný zakladatel (akciová společnost, společnost s ručením omezeným). Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným, zakladatelská smlouva akciové společnosti a zakladatelská listina musí mít formu notářského zápisu.

Obchodní společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení průkazu živnostenského či jiného podnikatelského oprávnění. Není-li při založení obchodní společnosti výslovně určeno, že se zakládá na dobu určitou, platí, že byla založena na dobu neurčitou

 

Společnost s ručením omezeným s.r.o.


Nejýraznější změny od 1.1.2014 zákonu o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.,)

K založení společnosti s ručeným omezeným postačí nově od roku 2014 základní kapitál ve výši 1 Kč místo dosavadních 200 tis. Kč. Stávající společnosti s ručením omezeným si mohou tento kapitál snížit. Tato změna usnadní vstup na trh, na druhou stranu však neohrozí věřitele společnosti. U obchodních společností se bude zkoumat jejich insolvence, pokud bude nevyhovující, nebude společníkům umožněno vyplácet zisk nebo jeho zálohy.

Společníci s.r.o. dále budou mít možnost vytvořit více druhů podílů, ke kterým pak budou spadat určitá práva a povinnost. Dosud je podíl dáván do souvislosti s výší vkladu společníka. Společnost s ručením omezeným bude moci od roku 2014 vydávat takzvané kmenové listy - cenné papíry, které mají formu obchodních podílů. Na první pohled se tedy velmi podobají akciím.

Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti – společnost s ručením omezeným, akciová společnost, veřejná obchodní společnost a komanditní společnost


Společnost s ručením omezeným - může ji založit jeden až padesát společníků. Minimální zapisovaný základní kapitál je 1 Kč. Pokud je vklad nepeněžitý, (tj. nemovitosti, akcie, auta atd.) musí jej ocenit znalec. Společnost je založena v okamžiku, kdy se všichni její vlastníci dohodnou na obsahu společenské smlouvy a podepíší ji. Vznik společnost poté nastane zápisem do obchodního rejstříku. Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem.

Společnost odpovídá za své závazky celým svým majetkem, společníci ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků dle stavu zápisu v obchodním rejstříku (ručí tedy i společník, který svou část vkladu již splatil).

Orgány s. r. o.:

Valná hromada – nejvyšší orgán společnosti. Koná se nejméně jedenkrát ročně a schvaluje například rozdělení zisku, účetní závěrku, stanovy společnosti. Společníci prostřednictvím valné hromady vykonávají své právo na řízení společnosti.

Jednatelé (statutární orgán) – jeden nebo několik jednatelů, které zvolila či jmenovala valná hromada z řad společníků či jiných fyzických osob.

Dozorčí rada – Nepovinně vytvářený orgán dohlíží na činnost jednatelů, přezkoumává účetní závěrku a předkládá své zprávy valné hromadě. 

Bez živnostenského oprávnění nelze podnikat. Živnostenský rejstřík Vám na základě společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a ohlášení živnosti (řemeslná, vázaná a volná) nebo žádosti o koncesi. Oprávnění k provozování živnosti nevzniká dnem vystavení výpisu z živnostenského rejstříku, ale dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

 

Akciová společnost a.s.

Akciová společnost je kapitálová obchodní společnost, která patří k nejrozšířenějším formám podnikání v ČR. Akciová společnost je právnickou osobou, její majetek je rozdělen na určitý počet akcií s tržní hodnotou. Společnost za své závazky odpovídá celým svým majetkem, akcionář (tj. podílník) ale neodpovídá žádným majetkem.

Společnost může být založena jedním zakladatelem, pokud se jedná o právnickou osobu, nebo dvěma a více osobami fyzickými. Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo a podepisují ho všichni členové představenstva. Základní kapitál společnosti musí tvořit minimálně 2 000 000 Kč, u společnosti s veřejnou nabídkou akcií pak 20 000 000 Kč.

Akcionář společnosti má právo na podíl z jejího zisku. Výši zisku k rozdělení určuje valná hromada. Pokud z ustanovení stanov týkajících se akcií s odlišným nárokem na podíl ze zisku nevyplývá něco jiného, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.

Orgány a. s.:

Valná hromada – nejvyšší orgán a. s. ustavující valná hromada rozhodne o založení společnosti, další pak rozhodují např. o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvalují rozdělení zisku a účetní závěrku.

Představenstvo – statutární orgán, který má za účel řídit společnost v době mezi valnými hromadami, vede účetnictví.

Dozorčí rada – orgán, jehož úkolem je dohlížet na působnost představenstva, má povoleno kontrolovat účetnictví i všechny další doklady společnosti.

 

Bez živnostenského oprávnění nelze podnikat. Živnostenský rejstřík Vám na základě společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny a ohlášení živnosti (řemeslná, vázaná a volná) nebo žádosti o koncesi. Oprávnění k provozování živnosti nevzniká dnem vystavení výpisu z živnostenského rejstříku, ale dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín