Fyzické osoby

Fyzická osoba, která chce zaèít s podnikáním, musí splnit všeobecné podmínky pro provozování Ĺživnosti. Dále pak splnit zvláštní podmínky provozování Ĺživnosti podle zvoleného druhu podnikaní – Ĺživnosti øemeslné, vázané a koncesované.

Ĺ˝ivnostenské podnikání

Ĺ˝ivnostenský zákon rozeznává Ĺživnosti ohlašovací, u nichĹž právo provozovat Ĺživnost vzniká ohlášením Ĺživnostenskému úøadu a Ĺživnosti koncesované, u nichĹž oprávnĂŹní provozovat Ĺživnost vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udĂŹlení koncese.

Druhy Ĺživností

Ohlašovacími Ĺživnostmi dle § 19 Ĺživnostenského zákona jsou:

Ĺživnosti øemeslné

Je-li podmínkou provozování Ĺživnosti odborná zpĂšsobilost uvedená v § 21 a 22 Ĺživnostenského zákona. Odborná zpĂšsobilost se prokazuje dokladem o poĹžadovaném vzdĂŹlání v daném nebo pøíbuzném oboru, dokladem o rekvalifikaci a 1leté praxi anebo vykonáním 6tileté praxe v oboru. (Pøíloha è. 1 Ĺživnostenského zákona: napø. kadeønictví, malíøství, øeznictví, pekaøství, kováøství, zámeènictví, truhláøství, zednictví, hostinská èinnost).

Ĺživnosti vázané

Je-li podmínkou provozování Ĺživnosti odborná zpĂšsobilost uvedená v pøíloze è. 2 Ĺživnostenského zákona (napø. Ĺživnosti: výroba nebezpeèných chemických látek, výroba a opravy sériovĂŹ zhotovovaných protéz, projektová èinnost ve výstavbĂŹ, provádĂŹní staveb, èinnost úèetních poradcĂš, provozování autoškoly, provozování solárií).

Ĺživnost volná

CoĹž je Ĺživnost opravòující k výkonu èinností, pro jejichĹž provozování se nevyĹžaduje prokazování odborné ani jiné zpĂšsobilosti. Obory èinností, které náleĹží do Ĺživnosti volné, jsou uvedeny v pøíloze è. 4 Ĺživnostenského zákona: napø. maloobchod, velkoobchod, nákup zboĹží za úèelem dalšího prodeje, výroba a opravy obuvi, výroba hnojiv, výroba strojĂš a zaøízení, výroba jízdních kol, sklenáøské práce, reklamní èinnost, fotografické sluĹžby, pøekladatelská a tlumoènická èinnost, mimoškolní výchova a vzdĂŹlávání).

Ĺ˝ivnost koncesovaná

Za Ĺživnosti koncesované, jejichĹž obory stanoví pøíloha è. 3 Ĺživnostenského zákona (napø. silnièní motorová doprava, provádĂŹní veøejných draĹžeb, provozování cestovní kanceláøe, provozování pohøební sluĹžby, provádĂŹní trhacích a ohòostrojových prací), se povaĹžují pøedevším ty èinnosti, jejichĹž provozování je zvláštním právním pøedpisem vázáno na povolení orgánu státní správy.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín