Postup při založení

Před založením podnikání je důležité si na začátku zodpovědět pár otázek. Začínající podnikatel nebo podnikatelé se musí na začátku rozhodnout, kde budou mít sídlo popřípadě provozovnu. Pokud obchodní společnost zakládá více společníků, je velmi důležité se dohodnout na podílech ve společnosti. Dle zkušeností podnikatelů se nedoporučuje zvolit si podíl 50-50 pokud jsou dva společníci. Při volbě názvu společnosti nesmí podnikatel opomenout případnou kontrolu názvu společnosti v obchodním rejstříku, zda už není název společnosti zaregistrován. V souvislosti s volbou názvu společnosti je potřeba vzít v potaz také, zda je i volná vhodná doména pro www stránky, pokud bude chtít mít firma svou prezentaci na internetu.

 

Fyzická osoba – živnost (Osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ)

Zájemce o živnostenské podnikání musí nejprve splnit všeobecné podmínky provozování živnosti popřípadě zvláštní podmínky provozování živnosti.

Živnost ohlašovací (živnost řemeslné, vázané a volné) – fyzická osoba může po splnění stanovených podmínek, ohlášení živnosti a zaplacením správního poplatku začít s provozováním podnikatelské činnosti ihned.

Živnost koncesovaná může být zahájena až po nabytí právní moci a udělení koncese.

Ohlášení živnosti nebo žádost o koncesi může podnikatel podat na Centrálním registračním místě – CRM (Živnostenský úřad nebo kontaktní místo veřejné správy CZECHPOINT). 

Poplatky spojené se živnostenským podnikáním

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání 
1 000 Kč
Další ohlášení živnosti     500 Kč
Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání    1 000 Kč
Přijetí další žádosti o koncesi     500 Kč

 

Registrační povinnosti podnikatele

Začínající podnikatel má zákonem danou povinnost se registrovat ke správci daně – finanční úřad, k Okresní správě sociálního zabezpečení – OSSZ a ke zdravotní pojišťovně.

Podnikatel může tyto povinnosti provést také na centrálním registračním místě pomocí Jednotného registračního formuláře. Podnikatel se tak díky JRF nemusí registrovat ke každému úřadu zvlášť.

Podnikatel, který se nepřihlásí ke každému úřadu pomocí JRF, tak musí učinit jednotlivě na každém úřadě. Podnikatel je pak povinen oznámit příslušnému úřadu zahájení či ukončení samostatné výdělečné činnosti. Tuto povinnost musí splnit do 8 dnů ode dne zahájení či ukončení povinnosti zdravotní pojišťovně a Okresní správě sociálního zabezpečení. Do 30 dnů od vydání oprávnění k podnikatelské činnosti je povinen se zaregistrovat ke správci daně (finanční úřad).

Finanční úřad – registrace k dani z příjmu fyzických osob

Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) – registrace k sociálnímu pojištění

Zdravotní pojišťovna – registrace ke zdravotnímu pojištění


Společnost s ručením omezeným – s.r.o.

Zakládá se společenskou smlouvou a vyžaduje formu veřejné listiny. Pokud zakládá společnost jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou pořízenou ve formě veřejné listiny.

Společenské smlouva a zakladatelská listina musí mít alespoň tyto náležitosti:

 • název společnosti (firmu)
 • sídlo společnosti
 • předmět podnikání a činnosti
 • statutární orgán - jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti
 • určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených
 • výše základního kapitálu
 • určení správce vkladů

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán do 6 měsíců od založení společnosti.

Dalším krokem je složení základního kapitálu jednotlivými společníky po podpisu společenské smlouvy i zakladatelské listiny. Správce vkladů je určen ve společenské smlouvě. Ten také zakládá bankovní účet pro peněžité vklady a dále spravuje nepeněžité vklady, které přecházejí do majetku společnosti. Podíl společníka ve společnosti se určuje podle poměru jeho vkladu připadající k výši základního kapitálu.

K podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku je nutno splatit nejméně 30 % výše vkladů každého společníka v případě peněžitých vkladů a v případě nepeněžitých vkladů musí být splacený celé. Nepeněžité vklady musí navíc být oceněný znalcem a musejí být využity pro účel podnikání.

Pokud je zakladatelem společnosti jedna osoba, musí být splacený celý základní kapitál před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Ode dne vniku společnosti vám ještě nastávají mnohé povinnosti. Pokud budete zaměstnávat zaměstnance, tak do 8 dnů je nutné se nahlásit u OSSZ a u zdravotních pojišťoven zaměstnanců. Do 30 dnů od vzniku společnosti, máte také povinnost se registrovat na finančním úřadě k dani z příjmů právnických osob a pokud vyplácíte odměny statutárním organům a zaměstnancům, tak také k dani z příjmu fyzických osob. 


Akciová společnost

Akciová společnost se ve většině případů zakládá z důvodů velkého rozsahu podnikatelských aktivit společnosti nebo kvůli anonymitě vlastníků.

Akciová společnost může být založena i jediným zakladatelem, a tento jediný zakladatel může být pouze právnická osoba (na rozdíl od s.r.o). Tímto zakladatelem může být i stát. V případě, že je akciová společnost založena jediným zakladatelem, sepisuje tento zakladatel zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu. Jinak může být akciová společnost založena dvěma (fyzické osoby) nebo více zakladateli, kteří podepisují zakladatelskou smlouvu ve formě notářského zápisu

Zakladatelská smlouva nebo listina akciové společnosti musí obsahovat:

 • firmu, sídlo a předmět podnikání
 • navrhovaný základní kapitál
 • počet akcií a jejich jmenovitou hodnotu
 • kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen
 • splácí-li se emisní kurs akcií nepeněžitými vklady, tak také určení předmětu nepeněžitého vkladu a způsobu jeho splacení
 • určení správce vkladu
 • návrh stanov

Zakladatelé (nebo jeden zakladatel, právnická osoba) se dohodnou, že v určitém poměru upíší akcie na celý základní kapitál společnosti, jehož minimální výše je u tohoto způsobu zakládání stanovena na 2 000 000,- Kč. Společnost bude založena již samotným uzavřením zakladatelské smlouvy či podepsáním zakladatelské listiny, ve které musí být začleněno rozhodnutí o založení společnosti, schválení stanov, volbě orgánů společnosti a popřípadě i další potřebná rozhodnutí (např. rozhodnutí o schválení případných nepeněžitých vkladů).

Splacení vkladů před vznikem a.s.

Před podáním návrhu na zápis a.s. do obchodního rejstříku musí být splaceno případné emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií, jejichž emisní kurs je splacen peněžitými vklady. V případě, že někdo vkládá do a.s. nepeněžitý vklad, musí být tento vklad celý splacen před podáním návrhu do obchodního rejstříku.

Získání podnikatelského oprávnění

V případě, že je akciová společnost založena za účelem podnikání, musí zakladatelé nebo členové představenstva požádat o vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění.

Zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku podává představenstvo jako celek a podepisují ho všichni jeho členové (nutnost úředně ověřených podpisů). Akciovou společnost je také nutno zapsat do obchodního rejstříku na předepsaném formuláři .

Formulář pro zápis do obchodního rejstříku akciové společnosti – zde

Přílohy k návrhu na zápis do obchodního rejstříku

 • Doklady o založení - zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu
 • Doklady o předmětu podnikání (oprávnění k podnikatelské činnosti, výpis z živnostenského rejstříku)
 • Doklady o splacení vkladu - prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem
 • Doklady o sídle
 • Doklady o členech představenstva - výpis z rejstříku trestů členů představenstva
 • Doklady o členech dozorčí rady  - výpis z rejstříku trestů členů dozorčí rady
 • Doklady do sbírky listin - Doklady do sbírky listin – společenskou/zakladatelskou listinu, podpisové vzory, znalecké posudky

Ready-made společnosti

Způsobem, jak začít podnikat snadno a rychle, je tzv. pořízení firmy na klíč. Novou firmu lze získat během pár hodin. Ready-made firmy jsou zcela nově založené, tedy nevykonávaly žádnou činnost, nemají žádné pohledávky ani závazky. Tyto společnosti (s.r.o. nebo a.s.) jsou založené se splaceným základním kapitálem a jsou určeny k odkupu pro ty zájemce, kteří nechtějí ztrácet část vyřizováním patřičných formalit a dokumentů, které jsou potřeba k založení firmy. Společnosti specializované na prodej ready-made firem Vám při prodeji pomohou změnit název společnosti, statutární orgán, předmět činnosti a sídlo společnosti (většinou je nabízena i možnost ponechání sídla na původní adrese a využiti doprovodných služeb).

Cena za služby spojené se založením a změnami společnosti s.r.o. se pohybuje kolem 20 000 - 40 000 Kč, cena a.s. je kolem 100 000 Kč. Převod základního kapitálu, který je již u těchto firem splacený, se převádí za nominální hodnotu.

Mezi zavedené společnosti, které prodávají firmy na klíč, patří zejména:

Společnosti Online s.r.o.

Firmin.cz

Společnost SMART Office & Companies, s.r.o.

Firmus.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín