Postup pøi zaloĹžení

Pøed zaloĹžením podnikání je dĂšleĹžité si na zaèátku zodpovĂŹdĂŹt pár otázek. Zaèínající podnikatel nebo podnikatelé se musí na zaèátku rozhodnout, kde budou mít sídlo popøípadĂŹ provozovnu. Pokud obchodní spoleènost zakládá více spoleèníkĂš, je velmi dĂšleĹžité se dohodnout na podílech ve spoleènosti. Dle zkušeností podnikatelĂš se nedoporuèuje zvolit si podíl 50-50 pokud jsou dva spoleèníci. Pøi volbĂŹ názvu spoleènosti nesmí podnikatel opomenout pøípadnou kontrolu názvu spoleènosti v obchodním rejstøíku, zda uĹž není název spoleènosti zaregistrován. V souvislosti s volbou názvu spoleènosti je potøeba vzít v potaz také, zda je i volná vhodná doména pro www stránky, pokud bude chtít mít firma svou prezentaci na internetu.

 

Fyzická osoba – Ĺživnost (Osoba samostatnĂŹ výdĂŹleènĂŹ èinná – OSVÈ)

Zájemce o Ĺživnostenské podnikání musí nejprve splnit všeobecné podmínky provozování Ĺživnosti popøípadĂŹ zvláštní podmínky provozování Ĺživnosti.

Ĺ˝ivnost ohlašovací (Ĺživnost øemeslné, vázané a volné) – fyzická osoba mÚŞe po splnĂŹní stanovených podmínek, ohlášení Ĺživnosti a zaplacením správního poplatku zaèít s provozováním podnikatelské èinnosti ihned.

Ĺ˝ivnost koncesovaná mÚŞe být zahájena aĹž po nabytí právní moci a udĂŹlení koncese.

Ohlášení Ĺživnosti nebo Ĺžádost o koncesi mÚŞe podnikatel podat na Centrálním registraèním místĂŹ – CRM (Ĺ˝ivnostenský úøad nebo kontaktní místo veøejné správy CZECHPOINT). 

Poplatky spojené se Ĺživnostenským podnikáním

Ohlášení Ĺživnosti pøi vstupu do Ĺživnostenského podnikání 
1 000 Kè
Další ohlášení Ĺživnosti     500 Kè
Pøijetí Ĺžádosti o koncesi pøi vstupu do Ĺživnostenského podnikání    1 000 Kè
Pøijetí další Ĺžádosti o koncesi     500 Kè

 

Registraèní povinnosti podnikatele

Zaèínající podnikatel má zákonem danou povinnost se registrovat ke správci danĂŹ – finanèní úøad, k Okresní správĂŹ sociálního zabezpeèení – OSSZ a ke zdravotní pojišÂovnĂŹ.

Podnikatel mÚŞe tyto povinnosti provést také na centrálním registraèním místĂŹ pomocí Jednotného registraèního formuláøe. Podnikatel se tak díky JRF nemusí registrovat ke kaĹždému úøadu zvlášÂ.

Podnikatel, který se nepøihlásí ke kaĹždému úøadu pomocí JRF, tak musí uèinit jednotlivĂŹ na kaĹždém úøadĂŹ. Podnikatel je pak povinen oznámit pøíslušnému úøadu zahájení èi ukonèení samostatné výdĂŹleèné èinnosti. Tuto povinnost musí splnit do 8 dnĂš ode dne zahájení èi ukonèení povinnosti zdravotní pojišÂovnĂŹ a Okresní správĂŹ sociálního zabezpeèení. Do 30 dnĂš od vydání oprávnĂŹní k podnikatelské èinnosti je povinen se zaregistrovat ke správci danĂŹ (finanèní úøad).

Finanèní úøad – registrace k dani z pøíjmu fyzických osob

Okresní správa sociálního zabezpeèení (OSSZ) – registrace k sociálnímu pojištĂŹní

Zdravotní pojišÂovna – registrace ke zdravotnímu pojištĂŹní


Spoleènost s ruèením omezeným – s.r.o.

Zakládá se spoleèenskou smlouvou a vyĹžaduje formu veøejné listiny. Pokud zakládá spoleènost jediný zakladatel, zakládá se zakladatelskou listinou poøízenou ve formĂŹ veøejné listiny.

Spoleèenské smlouva a zakladatelská listina musí mít alespoò tyto náleĹžitosti:

 • název spoleènosti (firmu)
 • sídlo spoleènosti
 • pøedmĂŹt podnikání a èinnosti
 • statutární orgán - jména a bydlištĂŹ prvních jednatelĂš spoleènosti a zpĂšsob, jakým jednají jménem spoleènosti
 • urèení druhĂš podílĂš kaĹždého spoleèníka a práv a povinností s nimi spojených
 • výše základního kapitálu
 • urèení správce vkladĂš

Návrh na zápis spoleènosti do obchodního rejstøíku musí být podán do 6 mĂŹsícĂš od zaloĹžení spoleènosti.

Dalším krokem je sloĹžení základního kapitálu jednotlivými spoleèníky po podpisu spoleèenské smlouvy i zakladatelské listiny. Správce vkladĂš je urèen ve spoleèenské smlouvĂŹ. Ten také zakládá bankovní úèet pro penĂŹĹžité vklady a dále spravuje nepenĂŹĹžité vklady, které pøecházejí do majetku spoleènosti. Podíl spoleèníka ve spoleènosti se urèuje podle pomĂŹru jeho vkladu pøipadající k výši základního kapitálu.

K podání návrhu na zápis do obchodního rejstøíku je nutno splatit nejménĂŹ 30 % výše vkladĂš kaĹždého spoleèníka v pøípadĂŹ penĂŹĹžitých vkladĂš a v pøípadĂŹ nepenĂŹĹžitých vkladĂš musí být splacený celé. NepenĂŹĹžité vklady musí navíc být ocenĂŹný znalcem a musejí být vyuĹžity pro úèel podnikání.

Pokud je zakladatelem spoleènosti jedna osoba, musí být splacený celý základní kapitál pøed podáním návrhu na zápis do obchodního rejstøíku.

Ode dne vniku spoleènosti vám ještĂŹ nastávají mnohé povinnosti. Pokud budete zamĂŹstnávat zamĂŹstnance, tak do 8 dnĂš je nutné se nahlásit u OSSZ a u zdravotních pojišÂoven zamĂŹstnancĂš. Do 30 dnĂš od vzniku spoleènosti, máte také povinnost se registrovat na finanèním úøadĂŹ k dani z pøíjmĂš právnických osob a pokud vyplácíte odmĂŹny statutárním organĂšm a zamĂŹstnancĂšm, tak také k dani z pøíjmu fyzických osob. 


Akciová spoleènost

Akciová spoleènost se ve vĂŹtšinĂŹ pøípadĂš zakládá z dĂšvodĂš velkého rozsahu podnikatelských aktivit spoleènosti nebo kvĂšli anonymitĂŹ vlastníkĂš.

Akciová spoleènost mÚŞe být zaloĹžena i jediným zakladatelem, a tento jediný zakladatel mÚŞe být pouze právnická osoba (na rozdíl od s.r.o). Tímto zakladatelem mÚŞe být i stát. V pøípadĂŹ, Ĺže je akciová spoleènost zaloĹžena jediným zakladatelem, sepisuje tento zakladatel zakladatelskou listinu ve formĂŹ notáøského zápisu. Jinak mÚŞe být akciová spoleènost zaloĹžena dvĂŹma (fyzické osoby) nebo více zakladateli, kteøí podepisují zakladatelskou smlouvu ve formĂŹ notáøského zápisu

Zakladatelská smlouva nebo listina akciové spoleènosti musí obsahovat:

 • firmu, sídlo a pøedmĂŹt podnikání
 • navrhovaný základní kapitál
 • poèet akcií a jejich jmenovitou hodnotu
 • kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, zpĂšsob a lhĂštu pro splacení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen
 • splácí-li se emisní kurs akcií nepenĂŹĹžitými vklady, tak také urèení pøedmĂŹtu nepenĂŹĹžitého vkladu a zpĂšsobu jeho splacení
 • urèení správce vkladu
 • návrh stanov

Zakladatelé (nebo jeden zakladatel, právnická osoba) se dohodnou, Ĺže v urèitém pomĂŹru upíší akcie na celý základní kapitál spoleènosti, jehoĹž minimální výše je u tohoto zpĂšsobu zakládání stanovena na 2 000 000,- Kè. Spoleènost bude zaloĹžena jiĹž samotným uzavøením zakladatelské smlouvy èi podepsáním zakladatelské listiny, ve které musí být zaèlenĂŹno rozhodnutí o zaloĹžení spoleènosti, schválení stanov, volbĂŹ orgánĂš spoleènosti a popøípadĂŹ i další potøebná rozhodnutí (napø. rozhodnutí o schválení pøípadných nepenĂŹĹžitých vkladĂš).

Splacení vkladĂš pøed vznikem a.s.

Pøed podáním návrhu na zápis a.s. do obchodního rejstøíku musí být splaceno pøípadné emisní áĹžio a alespoò 30 % jmenovité hodnoty akcií, jejichĹž emisní kurs je splacen penĂŹĹžitými vklady. V pøípadĂŹ, Ĺže nĂŹkdo vkládá do a.s. nepenĂŹĹžitý vklad, musí být tento vklad celý splacen pøed podáním návrhu do obchodního rejstøíku.

Získání podnikatelského oprávnĂŹní

V pøípadĂŹ, Ĺže je akciová spoleènost zaloĹžena za úèelem podnikání, musí zakladatelé nebo èlenové pøedstavenstva poĹžádat o vydání Ĺživnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnĂŹní.

Zápis do obchodního rejstøíku

Návrh na zápis do obchodního rejstøíku podává pøedstavenstvo jako celek a podepisují ho všichni jeho èlenové (nutnost úøednĂŹ ovÏøených podpisĂš). Akciovou spoleènost je také nutno zapsat do obchodního rejstøíku na pøedepsaném formuláøi .

Formuláø pro zápis do obchodního rejstøíku akciové spoleènosti – zde

Pøílohy k návrhu na zápis do obchodního rejstøíku

 • Doklady o zaloĹžení - zakladatelská smlouva nebo zakladatelská listina ve formĂŹ notáøského zápisu
 • Doklady o pøedmĂŹtu podnikání (oprávnĂŹní k podnikatelské èinnosti, výpis z Ĺživnostenského rejstøíku)
 • Doklady o splacení vkladu - prohlášení správce vkladu s úøednĂŹ ovÏøeným podpisem
 • Doklady o sídle
 • Doklady o èlenech pøedstavenstva - výpis z rejstøíku trestĂš èlenĂš pøedstavenstva
 • Doklady o èlenech dozorèí rady  - výpis z rejstøíku trestĂš èlenĂš dozorèí rady
 • Doklady do sbírky listin - Doklady do sbírky listin – spoleèenskou/zakladatelskou listinu, podpisové vzory, znalecké posudky

Ready-made spoleènosti

ZpĂšsobem, jak zaèít podnikat snadno a rychle, je tzv. poøízení firmy na klíè. Novou firmu lze získat bĂŹhem pár hodin. Ready-made firmy jsou zcela novĂŹ zaloĹžené, tedy nevykonávaly Ĺžádnou èinnost, nemají Ĺžádné pohledávky ani závazky. Tyto spoleènosti (s.r.o. nebo a.s.) jsou zaloĹžené se splaceným základním kapitálem a jsou urèeny k odkupu pro ty zájemce, kteøí nechtĂŹjí ztrácet èást vyøizováním patøièných formalit a dokumentĂš, které jsou potøeba k zaloĹžení firmy. Spoleènosti specializované na prodej ready-made firem Vám pøi prodeji pomohou zmĂŹnit název spoleènosti, statutární orgán, pøedmĂŹt èinnosti a sídlo spoleènosti (vĂŹtšinou je nabízena i moĹžnost ponechání sídla na pĂšvodní adrese a vyuĹžiti doprovodných sluĹžeb).

Cena za sluĹžby spojené se zaloĹžením a zmĂŹnami spoleènosti s.r.o. se pohybuje kolem 20 000 - 40 000 Kè, cena a.s. je kolem 100 000 Kè. Pøevod základního kapitálu, který je jiĹž u tĂŹchto firem splacený, se pøevádí za nominální hodnotu.

Mezi zavedené spoleènosti, které prodávají firmy na klíè, patøí zejména:

Spoleènosti Online s.r.o.

Firmin.cz

Spoleènost SMART Office & Companies, s.r.o.

Firmus.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín