PODNIKATELSKÝ PLÁN

Podnikatelský plán by mĂŹl dávat ucelený obraz o všech aspektech podnikání a smyslu zaloĹžení firmy. Zájemce o podnikání by mĂŹl rozpracovat jednotlivé dílèí èásti podnikatelského plánu jako struèné informace o projektu, historie firmy/podnikatele, rozbor trhu a marketingová strategie, údaje o managementu, øízení firmy, zamĂŹstnancích, cíle projektu a výhled do budoucnosti, prostorové zajištĂŹní, financování projektu, slabé a silné stránky. Podnikatelský plán by mĂŹl pøesnĂŹ definovat v jaké fázi se myšlenka/podnik nachází a jaké peníze (a kolik) potøebuje.

Podnikatelský plán je pro podnikatele jedním z klíèových dokumentĂš, nĂŹco jako jízdní øád. Zpracovat podnikatelský plán není aĹž tak jednoduché, jak se na první pohled mÚŞe zdát. MÚŞete si myslet, Ĺže myšlenky, které máte v hlavĂŹ, jsou jasné a srovnané, ale v okamĹžiku, kdy je zaènete dávat na papír, tak zjistíte spoustu nedostatkĂš, nad kterými se budete muset ještĂŹ zamyslet Jinými slovy, podnikatelský plán je dokument, který vám bude podávat veškeré informace o vašem podnikaní popøípadĂŹ se kterým oslovíte finanèní sektor v pøípadĂŹ, Ĺže budete chtít zaujmout investora èi si pĂšjèit od banky za úèelem rozvoje vaší podnikatelské myšlenky.

Podnikatelský plán


Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín