Podnikatelský inkubátor

NĂŹkdo chápe podnikatelské inkubátory jako kanceláøe, nĂŹkdo jako budovy. Podnikatelské inkubátory pøedstavují pøedevším prostøedí, ve kterém mohou zaèínající podnikatelé a spoleènosti odstartovat a rozvíjet svĂšj podnikatelský plán / projekt. Smyslem podnikatelských inkubátorĂš je podporovat Ĺživotaschopné podnikatelské projekty a to pouze po urèitou dobu, zpravidla se jedná o tøi roky. Ve vybraných oborech se mÚŞe jednat i o delší období. Podnikatelské inkubátory svým klientĂšm nabízejí:

  • Prostory pro podnikání – kanceláøské, poloprovozní, nĂŹkdy i laboratorní prostory, a to zpravidla za niĹžší neĹž komerèní nájem.
  • Technické a administrativní sluĹžby – ostraha, úklid, údrĹžba, internet, sluĹžby recepce, zapĂšjèení nábytku, moĹžnost umístit sídlo spoleènosti, krátkodobý pronájem jednacích místností apod. Smyslem je, aby se klient inkubátoru mohl soustøedit plnĂŹ na realizaci svého podnikatelského plánu, ostatní záleĹžitosti pomáhá øešit provozovatel podnikatelského inkubátoru.
  • Poradenství - pøi zpracování podnikatelského plánu a jeho aktualizaci, rozvoj spoleènosti, ekonomické a úèetní poradenství, právní poradenství a ochrana duševního vlastnictví.
  • Finance – zprostøedkování kontaktu na investora vèetnĂŹ pøípravy pro jednání a prezentace pøed investorem. Pøíprava pro jednání Ĺžádosti o úvĂŹr v bance.
  • MoĹžnost zúèastnit se školení a workshopĂš k sebevzdĂŹlávání nebo networkingových akcí. Podnikatelské inkubátoru obvykle také propagují své klienty svými komunikaèními kanály.

Další výhodou èlenství v podnikatelském inkubátoru je pøítomnost v tzv. kreativním prostøedí. Sdílíte budovu a spoleèné prostory s dalšími start-up spoleènostmi, s lidmi s podobnou mentalitou orientovanou na podnikání a elánem. To nahrává vzniku neformálních vazeb a moĹžné spolupráci. Nabídka sluĹžeb jednotlivých podnikatelských inkubátorĂš se mÚŞe samozøejmĂŹ lišit. Doporuèujeme pøesto provÏøit aktuální informace u konkrétního provozovatele. Podnikatelské inkubátory ve Zlínském kraji.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín