O podnikání

Definice podnikání

Podnikání je definováno Obchodním zákoníkem è. 513/1991 Sb (v aktuálním znĂŹní k 1. 1. 2011) a je vymezeno jako „soustavná èinnost provádĂŹná samostatnĂŹ podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovĂŹdnost a za úèelem dosaĹžení zisku“.

V ÈR lze podnikat:

a) na základĂŹ Ĺživnostenského oprávnĂŹní – dle zákona è. 455/1991 Sb., o Ĺživnostenském

podnikání

b) na základĂŹ jiného neĹž Ĺživnostenského oprávnĂŹní podle zvláštních pøedpisĂš

(napø. lékaø, advokát, notáø, daòový poradce, soudní exekutor, tlumoèník, auditor, sportovec)

c) provozovat zemĂŹdĂŹlskou výrobu (vè. lesního a vodního hospodáøství)

Podmínky podnikání

Všeobecné podmínky provozování Ĺživnosti jsou:

a) dosaĹžení vĂŹku 18 let,

b) zpĂšsobilost k právním úkonĂšm

c) bezúhonnost – prokazuje se výpisem z evidence Rejstøíku trestĂš, který si zajistí CRM-Centrální registraèní místo (není-li zapotøebí doloĹžit výpis z obdobné evidence z jiného státu).

Zvláštní podmínky provozování Ĺživnosti:

U Ĺživností vyĹžadujících splnĂŹní zvláštních podmínek provozování Ĺživnosti, (odbornou zpĂšsobilost) je potøeba doloĹžit doklady prokazují odbornou zpĂšsobilost, to jsou doklady o vzdĂŹlání, praxi, osvĂŹdèení a oprávnĂŹní. Platí to zejména u Ĺživnosti øemeslné (kadeønictví, malíøství, zámeènictví atd.), u Ĺživnosti vázané (provozování autoškoly, výroba chemických látek atd.) a také u koncesované Ĺživnosti (cestovní kanceláø, taxisluĹžba atd.) NĂŹkteré koncesované Ĺživnosti navíc vyĹžadují pøedloĹžení dokladĂš nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy. Pokud ohlašovatel nesplòuje podmínky odborné zpĂšsobilosti, mÚŞe ustanovit odpovĂŹdného zástupce, který tyto podmínky splòuje.

Kodex podnikání

Pøi prosazování optimální správy a øízení spoleènosti pøijímají mnohé spoleènosti, ale i obchodní asociace, ministerstva atd., své etické kodexy, které pak zpøístupòují svým zákazníkĂšm a akcionáøÚm, popøípadĂŹ všem zainteresovaným stranám. Úèelem je zlepšit povĂŹst spoleènosti a informovat veøejnost o celkovém postoji spoleènosti k podnikání. Definujte si hlavní hodnoty podnikání. MĂŹly by zahrnovat i závazek nepøijímat ani nenabízet úplatky, nezneuĹžívat osobní vztahy pøi získávání obchodních pøíleĹžitostí, stejnĂŹ jako závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádĂŹjící informace. Nekritizujte konkurenci. Kritizování konkurence nepøináší Ĺžádný uĹžitek. Jediné na èem záleĹží je to, èím se zabývá vaše spoleènost a jak dobøe to dĂŹlá. Potøeba kritizovat konkurenci je èasto vnímána jako kamufláĹž vlastních nedostatkĂš. DodrĹžujte dohodnuté platební i ostatní podmínky podnikání. Zákazníci velmi nelibĂŹ vnímají jakékoliv další nebo skryté náklady, protoĹže si váš produkt vybrali mimo jiné právĂŹ na základĂŹ jeho kvality a ceny, takĹže se logicky budou cítit podvedeni, jestliĹže se nĂŹkterý z tĂŹchto faktorĂš bĂŹhem doby mezi objednávkou a dodáním (platbou) zmĂŹní.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín