O podnikání

Definice podnikání

Podnikání je definováno Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb (v aktuálním znění k 1. 1. 2011) a je vymezeno jako „soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku“.

V ČR lze podnikat:

a) na základě živnostenského oprávnění – dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

podnikání

b) na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

(např. lékař, advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor, tlumočník, auditor, sportovec)

c) provozovat zemědělskou výrobu (vč. lesního a vodního hospodářství)

Podmínky podnikání

Všeobecné podmínky provozování živnosti jsou:

a) dosažení věku 18 let,

b) způsobilost k právním úkonům

c) bezúhonnost – prokazuje se výpisem z evidence Rejstříku trestů, který si zajistí CRM-Centrální registrační místo (není-li zapotřebí doložit výpis z obdobné evidence z jiného státu).

Zvláštní podmínky provozování živnosti:

U živností vyžadujících splnění zvláštních podmínek provozování živnosti, (odbornou způsobilost) je potřeba doložit doklady prokazují odbornou způsobilost, to jsou doklady o vzdělání, praxi, osvědčení a oprávnění. Platí to zejména u živnosti řemeslné (kadeřnictví, malířství, zámečnictví atd.), u živnosti vázané (provozování autoškoly, výroba chemických látek atd.) a také u koncesované živnosti (cestovní kancelář, taxislužba atd.) Některé koncesované živnosti navíc vyžadují předložení dokladů nutných k vydání souhlasu dalšího orgánu státní správy. Pokud ohlašovatel nesplňuje podmínky odborné způsobilosti, může ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje.

Kodex podnikání

Při prosazování optimální správy a řízení společnosti přijímají mnohé společnosti, ale i obchodní asociace, ministerstva atd., své etické kodexy, které pak zpřístupňují svým zákazníkům a akcionářům, popřípadě všem zainteresovaným stranám. Účelem je zlepšit pověst společnosti a informovat veřejnost o celkovém postoji společnosti k podnikání. Definujte si hlavní hodnoty podnikání. Měly by zahrnovat i závazek nepřijímat ani nenabízet úplatky, nezneužívat osobní vztahy při získávání obchodních příležitostí, stejně jako závazek neposkytovat nepravdivé nebo zavádějící informace. Nekritizujte konkurenci. Kritizování konkurence nepřináší žádný užitek. Jediné na čem záleží je to, čím se zabývá vaše společnost a jak dobře to dělá. Potřeba kritizovat konkurenci je často vnímána jako kamufláž vlastních nedostatků. Dodržujte dohodnuté platební i ostatní podmínky podnikání. Zákazníci velmi nelibě vnímají jakékoliv další nebo skryté náklady, protože si váš produkt vybrali mimo jiné právě na základě jeho kvality a ceny, takže se logicky budou cítit podvedeni, jestliže se některý z těchto faktorů během doby mezi objednávkou a dodáním (platbou) změní.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín