MikroúvĂŹr – Regionální podpĂšrný zdroj s.r.o. 

Program MikroúvĂŹr Regionálního podpĂšrného zdroje, s.r.o. je poskytován k úèelu podpory malého a støedního podnikání ve Zlínském kraji. Regionální podpĂšrný zdroj je spoleènost s ruèením omezeným stoprocentnĂŹ vlastnĂŹná Zlínským krajem, zaloĹžená za úèelem podpory rozvoje podnikatelské èinnosti a realizace rozvojových projektĂš.

MikroúvĂŹr -  Cílem programu „MikroúvĂŹr RPZ“ je øešit problém pøístupu zaèínajících malých a støedních podnikĂš k malým úvĂŹrĂšm potøebným pro zahájení podnikatelských a inovaèních èinností resp. pro stabilizaci jejich podnikatelských aktivit a k pøeklenutí doèasných problémĂš pøi financování rozvoje podnikatelské èinnosti. Jedná se o podpĂšrný a doplòkový program vyplòující mezeru mezi programy Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky (dále jen „ÈMZRB“) a bankovním sektorem.

Program je urèen podnikatelským subjektĂšm (právnickým a fyzickým osobám), které jsou umístĂŹny v podnikatelských inkubátorech (dále jen „PI“) a vĂŹdeckotechnických parcích (dále jen „VTP“) na území Zlínského kraje, které jsou èleny SítĂŹ podnikatelských inkubátorĂš, vĂŹdeckotechnických parkĂš a center transferu technologií v Inovaèní infrastruktuøe Zlínského kraje.

Více informaci na www.rpz-zlin.cz

 

Regionální podpĂšrný zdroj

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín