Leasing

Je specifickou formou financování. Jedná se dlouhodobý pronájem movitých a nemovitých vĂŹcí za úplatu.  Mezi druhy leasingu patøí finanèní, operativní a zpĂŹtný leasing

Finanèní leasing

Mezi nejrozšíøenĂŹjším druhem leasingu patøí finanèní leasing. Jedná se o dlouhodobý pronájem movité vĂŹci (automobil, stroj) s moĹžností odkoupení. Klient splácí leasingové spoleènosti mĂŹsíèní paušál a po ukonèení leasingové smlouvy pøechází stroj do jeho majetku zpravidla po úhradĂŹ odkupní ceny.

Po celou dobu trvání leasingu patøí leasingové spoleènosti pøedmĂŹt leasingu (automobil, stroj). Zaplacením poslední splátky a v mnoha pøípadech i symbolické odkupní ceny pøechází pøedmĂŹt leasingu do vlastnictví klienta.

Operativní leasing

Operativní leasing funguje na jiném principu. Leasingová spoleènost pronajímá movitou nebo nemovitou vĂŹc klientovy na pøedem urèenou dobu. StejnĂŹ jako u finanèního leasingu, klient platí pravidelné mĂŹsíèní splátky. Po ukonèení operativního leasingu zĂšstává pøedmĂŹt leasingu v majetku pronajímatele tedy leasingové spoleènosti. Klient neplatí u tohoto typu leasingu Ĺžádnou akontaci.

Start podnikání

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín