Inspirace úspĂŹšnými

Katalog start-up firem ve Zlínském kraji

NejzajímavĂŹjší firmy a projekty, které byly zasídleny v roce 2013 v podnikatelských inkubátorech ve Zlínském kraji.

Katalog pro rok 2013 je ke staĹžení zde.

Katalog start-up firem ve Zlínském krajiPøípadová studie úspĂŹšné firmy, která prošla podnikatelským inkubátorem - Aukro s.r.o

Pøípadová studie Aukro

Spoleènost Aukro s.r.o. se sídlem ve ZlínĂŹ zamĂŹstnává pøibliĹžnĂŹ 100 zamĂŹstnancĂš prošla v letech 2007-2008 také podnikatelským inkubátorem Technologického inovaèního centra s.r.o. Hlavním pøedmĂŹtem její èinnosti je provoz a rozvoj internetové aukèní platformy Aukro.cz, která je jiĹž od roku 2003 nejvĂŹtším aukèním servisem na èeském internetu.Pøevzatý model úspĂŹšného polského aukèního portálu Allegro.pl v krátké dobĂŹzdomácnĂŹl také v èeských podmínkách. V souèasnosti je Aukro.cz nejvĂŹtší obchodníplatformou na èeském internetu a lídrem v elektronickém obchodování.Myšlenka Aukro.cz vznikla v rámci studijní stáĹže Ing. Václava Lišky právĂŹ v polskéspoleènosti Allegro, kde se zabýval lokalizací online servisu pro Èeskou republiku. PonĂŹkolika mĂŹsících úsilí se Aukro.cz podaøilo spustit a ÈR se tak stala první zemí, kambyl systém Allegro „exportován“ a pøizpĂšsoben místním podmínkám. NásledovalospuštĂŹní podobných sluĹžeb v dalších zemích východní Evropy.

Celou pøípadovou studii vèetnĂŹ rozhovoru z Václavem Liškou naleznete zde.  


Rozhovory s úspĂŹšnými studenty v soutĂŹĹži Nejlepší podnikatelský zámĂŹr, kteøí své nápady a projekty skuteènĂŹ realizují.

  soutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

O kvalitách našich studentĂš nemÚŞe být nejmenších pochyb. PrávĂŹ oni jsou svým nezaujatým aĹž novátorským postojem schopni zmĂŹnit zaĹžité regule a vdechnout Ĺživot unikátním projektĂšm. Své dovednosti mají kaĹždoroènĂŹ šanci prokázat v Ă¸adĂŹ zajímavých a podnĂŹtných soutĂŹĹží. Jednou z nich je i soutĂŹĹž o Nejlepší podnikatelský zámĂŹr poøádaná jiĹž nĂŹkolik let pod záštitou Technologického inovaèního centra, s.r.o. ve ZlínĂŹ (dále TIC) v kooperaci se Zlínským krajem.

Rozhovory se 6 úspĂŹšnými studenty naleznete zde.


Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín