Inovaèní infrastruktura Zlínského kraje

Inovaèní infrastruktura Zlínského kraje pøedstavuje platformu vzájemnĂŹ spolupracujících podnikatelských inkubátorĂš (a vĂŹdeckotechnických parkĂš), na které se mÚŞete ve Zlínském kraji obrátit s Ĺžádostí o podporu. SoustøeĂŻuje souhrn podpĂšrných sluĹžeb pro zaèínající a inovativní podnikatele, ale i pro studenty a širokou veøejnost.
Inovaèní infrastruktura Zlínského kraje

Podnikatelské inkubátory ve Zlínském kraji

Podnikatelský inkubátor
Technologické inovaèní centrum s.r.o.

Technologické inovaèní centrum s.r.o.          
Nabízené sluĹžby
 • sleva na nájemném kanceláøských prostor a zasedací místnosti
 • sluĹžby spojené s nájmem kanceláøských prostor (úklid, ostraha, recepce, internet)
 • pøíprava podnikatelského plánu
 • zaloĹžení a rozjezd podnikání
 • financování podnikatelského plánu
 • ochrana duševního vlastnictví
 • zprostøedkování kontaktu s potencionálním investorem
 • hodnocení rozvoje firmy
 • pronájem jednací místnosti
Podmínky vstupu
 • zaèínající firma s inovaèním potencionálem
 • absolvování vstupního procesu
 1.      úvodní setkání
 2.      pøedloĹžení podnikatelského plánu
 3.      osobní prezentace podnikatelského plánu
 • rozhodnutí hodnotitelské komise o pøijetí podnikatele do inkubátoru
Kontakt
Technologické inovaèní centrum s.r.o.
Vavreèkova 5262, 760 01 Zlín
 
Ing. Petr Koneèný
Mobil: +420 739 570 790
Tel: +420 573 776 255
Email: konecny@ticzlin.cz
 

Podnikatelský inkubátor
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o.p.s.

Nabízené sluĹžby

 • podnikatelské a obchodní plány
 • finanèní a úèetní poradenství
 • základní právní poradenství
 • marketingové poradenství
 • vzdĂŹlávání a rozvoj lidských zdrojĂš
 • dotaèní a informaèní servis
 • publikaèní a osvĂŹtová èinnost
 • zprostøedkování kontaktĂš na VaV instituce a univerzity
 
Technické sluĹžby
 • dlouhodobé i krátkodobé pronájmy prostor (kanceláøe a jednací prostory)
 • ostraha a údrĹžba pronajatých prostor
 • vysokorychlostní internetové pøipojení
 • telefonní centrála/telefon, fax
 • spoleèný sekretariát/recepce
 • copycentrum (zpracování dokumentĂš, tisk, kopírování, skenování, vazba, laminace)
 • konferenèní servis vè. cateringu
 • zapĂšjèení ICT a audio-vizuální techniky
 
Podmínky vstupu
 • Ĺžádost
 • podnikatelský zámĂŹr
 • pohovor
 • jedná se o podnikatelský inkubátor bez oborového zamÏøení
 
Kontakt
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Horní námĂŹstí 3, 75501 Vsetín

Tel.: +420571811801
Fax.: +420571811801
E-mail: info@aerv.cz
http://www.aerv.cz/

Podnikatelský inkubátor
Kunovice s.r.o.


Nabízené sluĹžby
 • pronájem kanceláøský prostor
 • pronájem sálu
 
Podmínky vstupu
 • úvodní setkání
 • pøedloĹžení podnikatelského plánu
 • doporuèení prĂšmyslové rady k zasídlení

Kontakt
Podnikatelský inkubátor Kunovice - Panský dvĂšr, s.r.o.
Panská 25, Kunovice 686 04
 
Mgr. Jana Bánovská
mobil: 775 70 77 87

Podnikatelský inkubátor
Valašskokloboucké podnikatelské centrum s.r.o.

Nabízené sluĹžby
 • zvýhodnĂŹný pronájem pro zaèínající a inovaèní firmy
 • moĹžnosti pronájmu konferenèní místnosti
 • poskytování poradenských sluĹžeb z oblasti ekonomické, právní
 • poskytování technických sluĹžeb a technického zázemí
 • napojení na cesnet /bude v jednání/ , poskytování sluĹžeb AT (internet, sí, telefon, atd.)
 • vedení databáze partnerĂš inovaèního podnikání a aplikovaného výzkumu
 • prezentace firem na webu PIK Val. Klobouky
 • organizace semináøÚ, konferencí, školení – za úèasti partnerĂš projektu VUT Brno, UTB Zlín, TIC Zlín
 • zajišÂování finanèních zdrojĂš pro zasídlené firmy (mikroúvĂŹry, regionální úvĂŹry)
 • zajišÂování administrativních sluĹžeb
 • školení podnikatelĂš a manaĹžerĂš firem
 • úèast v soutĂŹĹžích o inovaèní firmy roku
 
Kontakt
Valašskokloboucké podnikatelské centrum, s.r.o.
Masarykovo námĂŹstí 103, Valašské Klobouky 766 01
 
Karel Šoman
Tel.: 777 565 190

Podnikatelský inkubátor
Regionální centrum kooperace Slavièín a.s.

Nabízené sluĹžby
 • pronájem zasedací, prezentaèní a konferenèní místnosti
 • pronájem kanceláøských prostor
 • zapĂšjèení mobilní prezentaèní techniky
 • pøíprava firemních grafických materiálĂš (grafický návrh, tisk, úprava dokumentĂš - vazba, laminování)
 • tisk vizitek, vèetnĂŹ návrhu
 • tvorba elektronických archivĂš
 • poradenství pøi zpracování projektĂš a jejich realizaci
 • podpora rozvoje lidských zdrojĂš
 • marketingové sluĹžby a podpora pøístupu na trhy
 • poradenství pøi organizování semináøÚ, školení
 • poradenství k podnikatelským zámĂŹrĂšm
 • poradenství v rámci návrhu a vyuĹžívání informaèních technologií
 • správa a údrĹžba podnikových sítí, návrh sítí
 • ekonomické a úèetní poradenství
 • poradenství v oblasti pracovního a obchodního práva
 • návrh a tvorba web prezentací firem
 • telefonní sluĹžby s vyuĹžitím nejmodernĂŹjších technologií

Kontakt
Regionální centrum kooperace, a.s.
Podnikatelské centrum Slavièín
Komenského 882, Slavièín 763 21
 
Tel.: +420 577 440 600

Technologický park progress
Industry servis ZK

NESTARTUJTE V GARÁĹ˝I - Nápad je na vás, s ostatním vám pomÚŞeme my

Podnikatelský inkubátor v Technologickém parku Progress nabízí podporu novým firmám ve formĂŹ zvýhodnĂŹného nájmu kanceláøských prostor a cenovĂŹ zvýhodnĂŹných konzultantských sluĹžeb, školení, a dalších sluĹžeb. Tento reĹžim je primárnĂŹ urèen pro zaèínající podnikatele. Doba pronájmu je ohranièena dobou tøí let. V prvním roce inkubace je sleva z nájmu nejvyšší, v dalších dvou klesá. Po uplynutí tøí let tento reĹžim konèí, firma ale mÚŞe dále pĂšsobit v objektech parku v jiném reĹžimu. Dalším zvýhodnĂŹním, které klienti získávají formou veøejné podpory je soubor technických a administrativních sluĹžeb.

Základní balíèek, který je poskytován za zvýhodnĂŹnou cenu, obsahuje pøístup ke strukturované kabeláĹži, moĹžnost poskytnutí internetové konektivity, zpøístupnĂŹní wi-fi, rezervace zasedací místnosti, jedno parkovací místo, sluĹžby recepce, ostrahu areálu a spoleèných prostor, úklid spoleèných prostor a odvoz odpadu.

Více informací na www.progresspark.cz

 
Kontakt

Sídlo: Strategická prĂšmyslová zóna Holešov, Tovární 1268, 769 01 Holešov

Petr Stibora – manaĹžer projektu
E-mail: petr.stibora@industryzk.cz
Tel.: +420 734 513 864

 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín