Financování

K financování vlastního podnikání lze zvolit nĂŹkolik forem kapitálu. Podnikání lze financovat z vlastních zdrojĂš nebo z cizích zdrojĂš jako jsou bankovní úvĂŹry, leasing, dotace nebo rizikový kapitál.

Vlastní zdroje

Vlastní prostøedky by mĂŹly tvoøit základní kapitál v zaèátku podnikání. Ve fázi zahájení podnikatelské èinnosti je velmi obtíĹžné získat cizí zdroje financování. Proto je dĂšleĹžité mít do zaèátku podnikání vlastní zdroje financování.

Cizí zdroje

Cizí prostøedky umoŞòují podnikateli rozsáhlejší a dynamiètĂŹjší rozvoj podniku. Pøi vyuĹžití cizích zdrojĂš, mohou tyto finanèní prostøedky pøispívat k tvorbĂŹ zisku tzv. finanèní páka. Na druhou stranu cizí kapitál spolu nese také zvýšení nákladovosti podniku v podobĂŹ úrokĂš a tím se podnik stává více rizikovým nebo v pøípadĂŹ vyuĹžití rizikového kapitálu se podnik stává více závislý na jiných osobách. Jednotlivé druhý cizích zdrojĂš rozlišujeme na bankovní úvĂŹry, rizikový kapitál, leasing a další.

 

Financování podnikání

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín