CzechEkoSystem - Ekosystém pro rizikový kapitál

Základní informace o programu:

Jedná se o specifický program Agentury pro podporu podnikání a investic (CzechInvest), jehoĹž smyslem je pomoci pøipravit zaèínající firmy na financování formou rizikového kapitálu. Program, zkrácenĂŹ nazývaný také „CzechEkoSystem“, má pomoci malým a støedním podnikĂšm pøekonat problémy pøi rozjezdu podnikání kvĂšli nedostatku finanèních zdrojĂš a nastartovat jejich rozvoj prostøednictvím poradenství v oblastech øízení a chodu spoleènost. RovnĂŹĹž pomÚŞe vyhledat a pøipravit projekty firem, do kterých by mohly investovat fondy rizikového kapitálu (a pøípadnĂŹ další soukromí investoøi).

Technologické inovaèní centrum s.r.o. spolupracuje na programu s agenturou CzechInvest, ve Zlínském kraji zajišÂuji funkci tzv. „skauta“, tedy kontaktního místa, které poskytne ĹžadatelĂšm relevantní informace o programu a pomÚŞe s vyplnĂŹním Ĺžádosti.

První výzva pro pøedkládání Ĺžádostí konèí 29. 6. 2012, druhá výzva se plánuje na období od 1. 9. 2012.

Pro koho je program urèen:

CzechEkoSystem je urèen pro zaèínající firmy, které hledají investora na rozvoj svého podnikání. Ĺ˝adatelem mÚŞe být podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splòuje definici malého a støedního podniku (do 250 zamĂŹstnancĂš, obrat …) a doba od zahájení podnikatelské èinnosti je kratší neĹž 5 let. Projekt musí být realizován na území ÈR mimo území mĂŹsta Prahy a jeho výstupy nesmí smÏøovat do oblasti zemĂŹdĂŹlství, lesnictví, rybolovu, akvakultury, uhelného prĂšmyslu a oceláøství. Podpora je poskytována v reĹžimu veøejné podpory malého rozsahu (de-minimis), tzn. Ĺžadatel nemá vyèerpán limit 200 tis. EUR v rámci reĹžimu de minimis za poslední 3 úèetní období. Realizace projektu je omezena na dobu max. 2 roky od uzavøení smlouvy o poskytnutí podpory, nejpozdĂŹji však do 31. 10. 2014. Podrobné informace jsou uvedeny vĹždy v aktuální výzvĂŹ k pøedkládání Ĺžádostí.  

Co mÚŞete úèastí v programu získat:

Cílem programu je pomoci firmám s rozvojem podnikatelského zámĂŹru a s nalezením vhodného investora. Ĺ˝adatelé mohou získat podporu ve formĂŹ kouèování a specializovaného poradenství. Náklady na sluĹžby kouèe jsou firmám hrazeny aĹž do výše 100 %, maximálnĂŹ však do výše 1 mil. Kè, v pøípadĂŹ poradenství je poskytována podpora ve výši aĹž 80 % uskuteènĂŹných výdajĂš, max. však do výše 2 mil. Kè. Role kouèe spoèívá v tom, Ĺže bude Ĺžadateli pøedávat zkušenosti z podnikání, poskytovat kontakty a celkovĂŹ mu pomáhat s Ă¸ízením podnikání v jeho zaèátcích. Související poradenské sluĹžby pak mají za cíl úspĂŹšnou realizaci podnikatelského zámĂŹru Ĺžadatele.

Poradenské sluĹžby souvisí se vznikem a rozvojem inovaèních firem, zdokonalením, rozvojem a realizací inovaèního nápadu, s jeho patentovou ochranou, s provÏøením jeho vyuĹžitelnosti na trhu, s finanèním øízením firmy, nezbytnými právními znalostmi souvisejícími se vstupem rizikového kapitálu, vèetnĂŹ pøedstavení investorĂšm poskytujícím rizikový kapitál apod. Podporovanými aktivitami jsou èinnosti zamÏøené zejména na poskytování poradenství zaèínajícím a inovaèním MSP pøi plánovaném rozvoji podniku prostøednictvím rizikového kapitálu. Poradenské sluĹžby poskytované externími poradci se musí vztahovat na oblast jednoznaènĂŹ vázanou na pøípravu strategie vstupu na trh s novým, inovativním øešením, produktem / sluĹžbou s pøedpokladem vyuĹžití rizikového kapitálu. Poradenské sluĹžby jsou poskytovány na individuální bázi pro konkrétní business plán.

Kouè bude vybrán z databáze kouèÚ, kterou spravuje agentura CzechInvest, jedná o osoby s podnikatelskou praxí a odborností (napø. minimálnĂŹ 5 let na manaĹžerské pozici v prosperující firmĂŹ, zkušenosti s inovaèními technologickými projekty atd.) mají ochotu pøedat know-how ze své vlastní podnikatelské nebo manaĹžerské praxe.

Poradenské sluĹžby jsou zajišÂovány subjektem, který byl vybrán agenturou CzechInvest v rámci veøejné zakázky. Cena jedné hodiny poradenských sluĹžeb nabídnutá vítĂŹzem veøejné soutĂŹĹže „výbĂŹr na dodávku poradenských sluĹžeb v rámci projektu CzechEkoSystem“ je 1950,-Kè bez DPH (DPH 20%), tj. cena s DPH je 2340,-Kè. Tato hodinová sazba se vztahuje na všechny druhy poradenství poskytované v rámci projektu CzechEkoSystem.

Jak se do programu CzechEkoSystem zapojit:

Zájemce pøedkládá vyplnĂŹný formuláø Ĺžádosti (ke staĹžení zde), pøílohou dokládá struèný podnikatelský plán (doporuèená osnova ke staĹžení zde) a rozvojový plán se specifikací sluĹžeb, které plánuje v rámci programu CzechEkoSystem vyuĹžít (ke staĹžení zde). Hodnocení Ĺžádostí trvá v Ă¸ádech nĂŹkolika týdnĂš. Jedná se o administrativnĂŹ nenároèný proces, s pøípravou Ĺžádosti Vám zdarma rádi pomÚŞeme. Pro bliĹžší informace o programu CzechEkoSystem a pomoc s pøípravou Ĺžádosti nás mÚŞete kontaktovat:

Technologické inovaèní centrum s.r.o., Ing. Petr Koneèný, konecny@ticzlin.cz, +420 739 570 790

 

BliĹžší informace o programu na webu agentury CzechInvest:

http://www.czechinvest.org/projekt-czechekosystem

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín