Co je podnikatelský plán

Podnikatelský plán by mĂŹl dávat ucelený obraz o všech aspektech podnikání a smyslu zaloĹžení firmy. Zájemce o podnikání by mĂŹl rozpracovat jednotlivé dílèí èásti podnikatelského plánu jako struèné informace o projektu, historie firmy/podnikatele, rozbor trhu a marketingová strategie, údaje o managementu, øízení firmy, zamĂŹstnancích, cíle projektu a výhled do budoucnosti, prostorové zajištĂŹní, financování projektu, slabé a silné stránky. Podnikatelský plán by mĂŹl pøesnĂŹ definovat v jaké fázi se myšlenka/podnik nachází a jaké peníze (a kolik) potøebuje.

Podnikatelský plán je pro podnikatele jedním z klíèových dokumentĂš, nĂŹco jako jízdní øád. Zpracovat podnikatelský plán není aĹž tak jednoduché, jak se na první pohled mÚŞe zdát. MÚŞete si myslet, Ĺže myšlenky, které máte v hlavĂŹ, jsou jasné a srovnané, ale v okamĹžiku, kdy je zaènete dávat na papír, tak zjistíte spoustu nedostatkĂš, nad kterými se budete muset ještĂŹ zamyslet Jinými slovy, podnikatelský plán je dokument, kterým oslovíte finanèní sektor v pøípadĂŹ, Ĺže budete chtít zaujmout investora èi si pĂšjèit od banky za úèelem rozvoje vaší podnikatelské myšlenky.

TIP: Zkuste popsat Váš nápad na jeden list A4 a uvidíte, o kolik vám to zabere víc èasu, neĹž jste si pĂšvodnĂŹ mysleli a plánovali.

Základní druhy podnikatelského plánu podle rozsahu:

1. Elevator pitch

(prezentace ve výtahu) – Ústní prezentace, která trvá maximálnĂŹ 1 minutu.  Nikdy totiĹž nevíte kdy, kde a koho potkáte. Je dĂšleĹžité v tomto èasovém rozsahu zaujmout napø. obchodního partnera nebo také investora do vašeho podnikání, kdyĹž napø. zrovna jede s vámi ve výtahu a zároveò víte, Ĺže vám pøíští minutu neuteèe. Elevavator pitch se to nazývá, protoĹže je potøeba sdĂŹlit všechno podstatné (nikoli však know how) bĂŹhem pár okamĹžikĂš.

Tato minutová prezentace by mĂŹla obsahovat:

 • Co je moje myšlenka
 • Jak jsem s tou myšlenkou daleko
 • Jaké trhu existují pro uplatnĂŹní mé myšlenky
 • Jaké výhody mám na tĂŹchto trzích
 • Jaké výhody mám oproti konkurenci
 • Jak hodlám získat peníze
 • Kdo je souèástí mého týmu
 • Jaký je potenciální zisk

TIP: Zkuste si odprezentovat váš podnikatelský plán pøed zrcadlem nebo pøed dĂšvĂŹryhodnou osobou nahlas a zjistíte, zda se vlezete do èasového limitu, který si stanovíte. ObzvláštĂŹ pokud hledáte investora pro váš projekt, je nutné mít takovou prezentaci dobøe promyšlenou.

2. Executive summary 

Jedná se o písemný dokument maximálního rozsahu jedné A4. Jde vlastnĂŹ o písemnou prezentaci ve výtahu, kterou mÚŞete zanechat komukoli pøi své ústní prezentaci. MĂŹl obsahovat body uvedené v Elevator pitch. Tento dokument byste mĂŹli mít neustále k dispozici pro pøípad, Ĺže se setkáte s nĂŹkým, kdo by mohl být nápomocen vaší snaze získat kapitál. Executive Summary by nemĂŹl nikdy obsahovat detaily, které by vám mohly uškodit, ani se nejedná o kuchaøku, s jejíĹž pomocí by mohl nĂŹkdo vaší myšlenku okopírovat. Skuteèné detaily se ponechejte aĹž na plný podnikatelský plán.

3. Zkrácený podnikatelský plán 

Tento plán bude obsahovat všechny body plného podnikatelského plánu. Bude však mnohem povrchnĂŹjší a kaĹždé èásti podnikatelského plánu bude vĂŹnovat pouze jeden èi dva odstavce. MÚŞe poslouĹžit tehdy, kdyĹž chcete ochránit své obchodní tajemství a nechcete hned na zaèátku jednání vyloĹžit všechny karty.

TIP: Zkrácený podnikatelský plán není maska, za kterou schováváme slabiny. Naopak v nĂŹm zakrýváme své silné stránky aĹž do té doby, kdy budeme mít dostateènou dĂšvĂŹru ve svého potencionálního partnera.

4. Plný podnikatelský plán 

V plném podnikatelském plánu budou stejné oblasti jako v Executive Summary s tím, Ĺže budou rozepsány ve vĂŹtších detailech. Tento plán by mĂŹl obsahovat veškeré informace o našich myšlenkách a o našem podnikání. Plný podnikatelský plán mÚŞe být vyĹžadován napø. bankou pøi Ĺžádosti o úvĂŹr nebo investorem, kterého oslovili vaše informace a myšlenky v Executive Summary.

Postup a uĹžiteèné informace jak napsat podnikatelský plán je pøehlednĂŹ zpracován v této publikaci Jak napsat podnikatelský plán – ke staĹžení

V pøípadĂŹ pomoci pøi sestavování podnikatelských plánu se mohou také zájemci obrátit na podnikatelské inkubátory ve Zlínském kraji.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín