Bankovní úvĂŹry

Ve vĂŹtšinĂŹ bank po vás, jako po podnikateli, budou chtít prokázat jednoletou aĹž tøíletou historií se zajištĂŹním. Nákladem úvĂŹru je úrok stanovený individuálnĂŹ v závislosti na bonitĂŹ podnikatele a kvalitĂŹ zajištĂŹní. Banku bude pøedevším zajímat, zda má váš podnik schopnost splácet úvĂŹr i s úroky. Bankovní pracovníci po vás budou k Ĺžádosti o úvĂŹr vyĹžadovat dokumenty, jako jsou daòové pøiznání, rozpoèty pøedpokládaných penĂŹĹžních tokĂš, úèetní výkazy a podnikatelský plán. Ke zvýšení úspĂŹchu o pøijetí bankovního úvĂŹru je vhodné mít alespoò dva roky ziskové. Jednotlivé banky mají rĂšzná kritéria pro poskytování pĂšjèek a nekladou vĹždy stejnou váhu na jednotlivá kritéria, jako jsou ziskovost, záruka, kvalita podnikatelského plánu, osobní dojem atd. Proto by se podnikatel Ĺžádající o úvĂŹr nemĂŹl nechat odradit, pokud u nĂŹkteré banky jeho Ĺžádost zamítnou, a mĂŹl by zkusit zaĹžádat o úvĂŹr u jiné banky.

TIP: Nejsnazší je se obrátit s Ĺžádostí o úvĂŹr na banku, kde má spoleènost veden úèet. Ale vyplatí se získat i nabídky od konkurenèních bank a jiných ústavĂš.

 

ZvýhodnĂŹné úvĂŹry a záruky  Start a Záruka – ÈMZRB

Èeskomoravská záruèní a rozvojová banka poskytuje zvýhodnĂŹné úvĂŹry a záruky v programech Start a Záruka, které jsou urèeny pro zaèínající podnikatele. Programy nejsou však vyhlášeny trvale. Proto je pro zájemce dĂšleĹžité sledovat, zda jsou aktuální na www.cmzrb.cz.

Cílem programu Záruka je pomocí zvýhodnĂŹných záruk umoĹžnit zaèínajícím drobným podnikatelĂšm, malým a støedním podnikĂšm pøístup k bankovním úvĂŹrĂšm na financování investièních a provozních potøeb.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín