Webináø  v Podnikatelském inovaèním centru Zlín – Jak získat mezinárodní zákazníky a jak uspĂŹt u investorĂš v Silicon Valley.

Zlín, 7. 9. 2012

V Podnikatelském inovaèním centru ve ZlínĂŹ probĂŹhl opĂŹt streamovaný webináø, který byl pøenášen z Vysoké školy ekonomické v Praze. Hlavním vystupujícím na semináøi byl Chris Burry, senior Vice President & Director, US Market access centre.

Chris Burry úèastníkĂšm semináøe odkryl fungování firem v Silicon Valley a také srovnal ostatní Huby po celém svĂŹtĂŹ. Popsal historii vzniku Silicon Valley spolu se zajímavými informacemi a statistikami proloĹženými doprovodnými grafickými snímky. PosluchaèÚm také pøedal myšlenku jak se uèit z chyb a neúspĂŹchĂš a sdílet tyto zkušenosti s ostatními vèetnĂŹ názorné ukázky jak pøedcházet chybám pøi vstupu na globální trhy. Znázornil ideální proces pøi vstupu na globální trh:

  • pøedpoklad nového trhu
  • vyslání senior leadera na nový trh
  • získání lokálních zamĂŹstnancĂš
  • spolupráce s marketingovou agenturou

 

Chris Burry ukázal tøi dĂšleĹžité dĂšvody, proè spoustu firem pøi expanzi na globální trhy skonèí krachem. Je to zejména nedostatek porozumĂŹní nového trhu, nedostateèný plán významné expanze na trh a nerealistické oèekávání v dosaĹžení plánovaných cílĂš. Na závĂŹr semináøe pøidal Chris Burry informaci o pøipravovaném Prague start camp (20 – 22. øíjna 2012), který poøádá Czech ICT Aliance a poté následovala diskuze, kdy Chris Burry zodpovídal dotazy úèastníkĂš semináøe.

Semináø byl realizován v rámci projektu Praktická akademie IT znalostí, ve Zlínském kraji zajišÂuje jejich organizaci Technologické inovaèní centrum s.r.o.

 

 Více informací:

Bc. Daniel VanĂŹk

projektový manaĹžer

tel.: 734 443 879

email: vanek@ticzlin.cz

 

 

 

 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín