FaktorĂš, které mohou zaèínající podnikatele pøivést k neúspĂŹchu a krachu, je celá øada. PøestoĹže ne všechny mÚŞe podnikatel ovlivnit, na øadu jiných se mÚŞe alespoò vhodnĂŹ pøipravit.

Jednou z prvních chyb, kterých se pøi zahájení podnikání dopouštíme, je podcenĂŹní pøípravy podnikatelského zámĂŹru. Ten by mĂŹl pøitom slouĹžit pøedevším podnikateli samotnému. UmoŞòuje mu totiĹž nejen pøesnĂŹji stanovit cíle, ale i uvĂŹdomit si pøekáĹžky plánovaného rozvoje. Zahájit podnikání bez podnikatelského plánu je jako vyplout na moøe bez mapy a dalekohledu. Nikdy nevíte, kdy narazíte na nĂŹjaký útes.

KaĹždý podnikatel by si mĂŹl pøed zahájením podnikání odpovĂŹdĂŹt minimálnĂŹ na otázky, co, komu a proè chce prodávat. V tomto smĂŹru je dĂšleĹžitá realizace marketingového prĂšzkumu, který umoĹžní udĂŹlat si pøedstavu o konkurentech na trhu a odhadnout, jak budou pøijímány produkty èi sluĹžby firmy.

BuĂŻte zákazníkĂšm nablízku

Z obchodního hlediska je velmi dĂšleĹžité zvolit pro podnikání správné místo provozovny. Platí to zejména u firem, které chtĂŹjí poskytovat neinternetové sluĹžby širší veøejnosti. Nízký nájem je k nièemu, pokud kolem obchodu èi poboèky neprojde Ĺžádný zákazník.

S propagací souvisí i stanovení správné cílové skupiny. Budete-li se snaĹžit oslovit úplnĂŹ všechny, pravdĂŹpodobnĂŹ vaše snahy vyjdou naprázdno. Zvolená cílová skupina by mĂŹla mít o vaše produkty èi sluĹžby zájem a také dostateèné finanèní prostøedky k jejich poøízení.

Vybírejte lidi peèlivĂŹ

Velkou pozornost pøi zahájení podnikání je tøeba vĂŹnovat výbĂŹru a výchovĂŹ lidí. Velké spoleènosti si zde mohou dovolit dĂŹlat chyby, malý podnik si však tento luxus dovolit nemÚŞe. V praxi napøíklad pøi výbĂŹru spolupracovníkĂš èasto dochází k upøednostòování rodiny a pøátel pøed ostatními kandidáty, protoĹže je to pro podnikatele mnohem jednodušší. Je to v poøádku pouze v pøípadĂŹ, Ĺže profil podnikatelova známého skuteènĂŹ odpovídá profilu hledaného kandidáta. V opaèném pøípadĂŹ je obdobný pøístup jen poèátkem øady budoucích komplikací.

U zaèínajících firem je rovnĂŹĹž tøeba velkou pozornost vĂŹnovat motivaci a ohodnocení zamĂŹstnancĂš. Získání nového pracovníka je témÏø vĹždy draĹžší neĹž udrĹžení stávajícího. Nejde však jen o peníze. U zaèínajících firem je takøka pravidlem, Ĺže jeden pracovník vykonává øadu rĂšznorodých èinností, jejichĹž popis se neeviduje, a nahrazení takového èlovĂŹka nĂŹkým novým je vĹždy mnohem sloĹžitĂŹjší.

Neplete si hotovost se ziskem

Chyby dĂŹlají zaèínající podnikatelé rovnĂŹĹž v oblasti financí a úèetnictví. Pøed zahájením podnikání by si mĂŹl kaĹždý podnikatel spoèítat, kolik penĂŹz ho bude start firmy stát. StejnĂŹ tak by mĂŹl objektivnĂŹ stanovit náklady na realizaci obchodní strategie a provést reálnou projekci trĹžeb a zisku. Podnikání by mĂŹlo být zahájeno skromnĂŹ, tedy neutrácet pøíliš brzy mnoho penĂŹz za zaøízení nebo dokonce luxusní vybavení kanceláøe.

Zaèínající podnikatelé si také èasto pletou hotové peníze se ziskem. Hotovost proudící do podniku ale není to samé jako mzda, kterou vyplácí zamĂŹstnavatel. Podnikatelé nĂŹkdy vyuĹžívají zisku k vylepšení vlastního Ĺživotního standardu, a kdyĹž pak pøijdou úèty od dodavatelĂš a od daòového úøadu, není èím zaplatit.

Ani zaèínající podnikatel by rovnĂŹĹž nemĂŹl podceòovat øádné vedení úèetnictví. To však ve skuteènosti spousta zaèínajících podnikatelĂš povaĹžuje za byrokratický pøeĹžitek, který slouĹží pouze pro úèely potĂŹšení daòového úøadu. Pro tyto podnikatele je pak èasto konec daòového období i koncem jejich podnikání.

Zdroj: www.inovacnipodnikani.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín