eClub ÈVUT ve spolupráci se Samsungem pøichystaly pro studenty èekých vysokých škol programátorskou soutĂŹĹž. Díky sponzorĂšm Samsung, eClub a nadaci ÈVUT Media Lab mÚŞete vyhrát stipendium aĹž 20.000,- Kè a produkty Samsung Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi, a Samsung Galaxy S-Pen. VítĂŹzné soutĂŹĹžní aplikace budou nabídnuty uĹživatelĂšm produktĂš Samsung.

Pro studenty všech vysokých škol v ÈR, kteøí mají zálibu v programování, jsme pøipravili soutĂŹĹž o návrh nejlepší Android aplikace pro Samsung Galaxy a pro novĂŹ pøedstavený S-Pen. OdmĂŹnou za to, Ĺže pĂšjdou do soutĂŹĹže je nejen moĹžnost vyhrát stipendium ve výši aĹž 20.000 pro dva èleny týmu a produkty Samsung (v kategorii tabletĂš bude odmĂŹnou Galaxy Tab 2 10.1 Wi-Fi a ve druhé kategorii Samsung Galexy S-Pen), volný vstup na vybrané pøednášky v akcelerátotu Node 5, ale hlavnĂŹ to, Ĺže se vítĂŹzné aplikace stanou na pĂšl roku souèástí Samsung nabídky. Pak je ovšem autoøi budou moci nabízet ke staĹžení sami, nebo budou mít právo je prodat tøetí stranĂŹ. Takto nastavený model je jistĂŹ zajímavý jak z hlediska propagace, tak z hlediska monetarizace.
Proto, abyste se mohli do soutĂŹĹže pøihlásit, je nutné mít nĂŹjaký dobrý nápad na aplikaci, dále vytvoøit akceschopný tým a do 1.11.2012 se zaregistrovat.
Nezapomeòte, Ĺže vámi vytvoøené aplikace budou pro Samsung, tudíĹž musí splòovat s SamsungApps certifikaci (pokud byste mĂŹli nĂŹjaký nepøekonatelný problém pøi psaní kódu, mÚŞeme vám zajistit konzultaci u expertĂš ze Samsungu).

Více informací a registrace na: http://eclubcvutmedialab.blogspot.cz/2012/08/eclub-samsung-pripravili.html

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín