Silicon Valley Startup Camp

US Market Access Center ve spolupráci s Czech ICT Alliance a jejími partnery ze zemí støední Evropy uspoøádají v Praze mezinárodní Silicon Valley Startup Camp pro technologické startupy ze støedu Evropy. ÚspĂŹšní podnikatelé ze Silicon Valley se podĂŹlí o své zkušenosti, jak uspĂŹt na globálním trhu, poradí firmám, jak zaujmout investory z USA, zejména zkušené investory ze Silicon Valley.

16. 08. 2012

Startup Camp je 3-denní, velmi intenzivní praktický workshop o délce 24 hodin, které se skládá nejen z pøednášek, školení, ale zahrnuje také individuální mentoring a tréninky správné prezentace investorĂšm. ZávĂŹr patøí prezentacím pøed 4 vybranými investory ze Silicon Valley, které mohou lokální startupy pøedsvĂŹdèit o svých kvalitách. Nejlepší 3 spoleènosti získají dvoumĂŹsíèní pobyt v inkubátoru v Silicon Valley a bezplatné poradenství.

PRO KOHO JE AKCE URÈENA

 • Zakladatele technologických startupĂš s globálním potenciálem, kteøí se chtĂŹjí nauèit od zkušených podnikatelĂš ze Silicon Valley
 • Podnikatele, kteøí chtĂŹjí zvýšit šance na získání investice od zkušených investorĂš z Evropy èi USA
 • Podmínkou je, Ĺže startup má funkèní produkt/sluĹžbu s alespoò s nĂŹkolika zákazníky a/nebo má za sebou jiĹž seed investici

PODMÍNKY ÚÈASTI

Náklady na úèast v cenĂŹ 2100 EUR hradí kaĹždému èeskému startupu Czech ICT Alliance. 
Za ÈR se Sillicon Valley Startupu Campu zúèastní celkem 10 startupĂš.

 

Program Silicon Valley Startup Campu

DEN 1

9:30-12:30
Welcome & Doing Business in Silicon Valley

 1. Exploring Growth Opportunities in the United States
 2. Refining Your Product Strategy &Developing the Perfect Corporate Pitch
 3. Developing the Perfect Corporate Pitch

Pøestávka na obĂŹd

13:30 – 18:30
One-to-one mentoring + self-preparation task

DEN 2

9:30-12:30

 1. Sales & Marketing Essentials
 2. Raising Capital in Silicon Valley
 3. Setting up the US Corp., Protecting IP & Immigration Essentials

What is Lean Innovation Defined & Identifying Fundamental Assumptions of your Business

Pøestávka na obĂŹd

13:30 – 18:30
One-to-one mentoring + self-preparation task

DEN 3

9:30-12:30

 • Alex Osterwalder Lecture
 • Business Model Canvas Activity
 • Customer Problem Scorecard
 • VideoLectures from Steve Blank and Tim Ferriss

Pøestávka na obĂŹd

13:30 – 16:30
Pitch practice

17:30 – 19:30
Investor Pitch Competition

 

Více informací na http://www.czechict.cz/startcamp

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín