Èesko málo vÏøí startupĂšm, kapitál se jim tu shání tĂŹĹžko

Èesko zaostává v investicích rizikového kapitálu do zaèínajících firem, tzv. startupĂš. Podíl investic venture kapitálu byl loni v tuzemsku 0,005 procenta HDP, coĹž je šestkrát ménĂŹ, neĹž je evropský prĂšmĂŹr. Vyplývá to z výroèní zprávy European private equity and venture capital association. Nejvíce do startupĂš investují fondy rizikového kapitálu v Lucembursku, Dánsku a Švédsku, na evropském prĂšmĂŹru je napøíklad NĂŹmecko nebo MaĂŻarsko. NejniĹžší jsou investice v Rumunsku, Øecku a na UkrajinĂŹ.

Èesko je podle Nikoly Rafaje z inkubátoru StartupYard velmi malý trh, kde je znát kaĹždá jednotlivá investice. NĂŹkteré velké firmy, kterých se investice týkají, jsou ale registrované v jiných zemích, napøíklad Nizozemsku. Proto se do èísel nepromítla napøíklad investice do internetového obchodu Mall.cz.

„DĂšvod vidím v malém poètu a aktivitĂŹ venture kapitálu v Èeské republice. RoènĂŹ se uskuteèní jen pár desítek transakcí, funguje tu velmi malá skupina investorĂš, formálnĂŹ jediný èeský venture fond je Credo Ventures, ostatní jsou malí andĂŹlé nebo zahranièní zastoupení, kteøí z Prahy operují po celé støední a východní EvropĂŹ,“ uvedl Rafaj.

V Èesku vzniká kaĹždoroènĂŹ stovka nových technologických firem s vlastním obchodním modelem. S pĂšvodní myšlenkou uspĂŹje jen jedna z 12, zbytek zaène dĂŹlat nĂŹco jiného, nebo zanikne. Vyplývá to z údajĂš programu StartupYard, který se zabývá podporou tuzemských zaèínajících firem.

„Pokud pod startupy zahrneme pouze inovativní firmy s velkým potenciálem, které hledají nový obchodní model, bavíme se roènĂŹ o zhruba stovce nových spoleèností. V pøípadĂŹ ozkoušených modelĂš, coĹž jsou napøíklad lokalizace do domácího prostøedí, o vyšších stovkách,“ dodal Rafaj.

Lákadla startupĂš: bezpeènost, hry, data nebo biotechnologie

NejèastĂŹji jsou novĂŹ vznikající technologické firmy zamÏøené na internet, mobilní technologie nebo média, èeské startupy pak vynikají zejména v oblasti bezpeènosti, her a zpracování velkých objemĂš dat. Dále jsou to biotechnologie nebo zelená energie.

Do èeských startupĂš investují soukromé osoby i nadnárodní fondy. Prostøedky do nadĂŹjných tuzemských firem umísuje napøíklad Intel Capital, fondy Genesis, Earlybird Venture nebo Credo Ventures, aktivní v této oblasti je mimo jiné zakladatel a bývalý spolumajitel Centrum.cz Ondøej Tomek.

Zhruba 30 tuzemských zaèínajících internetových firem, které svými sluĹžbami míøí na globální trh, zaloĹžilo loni platformu Global Startups, v rámci které by si mĂŹli vymÏòovat zkušenosti z podnikání nebo spolupracovat. Zakladatelské firmy Global Startups dokázaly pøilákat investice v objemu jedné miliardy korun.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín