V minulém èlánku jsme se nauèili, èást toho, jakým zpĂšsobem komunikovat se svými fanoušky na sociálních sítích. VysvĂŹtlili jsme si, jaký jazyk pouĹžívat a pøedevším jsme si øekli, Ĺže styl, který budete v komunikaci na své facebookové stránce pouĹžívat, by mĂŹl odpovídat stylu, jakým komunikuje celá vaše firma, i kdyĹž by mĂŹl být co nejménĂŹ formální a hlavní roli by v nĂŹm mĂŹla hrát lidskost.
Dnes se zamÏøíme na obsah, který je vhodné sdílet, jeho vyváĹženost z hlediska produktových nebo èistĂŹ firemních informací v pomĂŹru ke zprávám zábavným. PodrobnĂŹji se podíváme také na to, jak jsou uĹživateli nejrozšíøenĂŹjší sociální sítĂŹ hodnoceny jednotlivé typy pøíspĂŹvkĂš (statusy, videa, fotografie a odkazy), nebo na optimální délku vašich pøíspĂŹvkĂš. Na závĂŹr pak shrneme nĂŹkolik pravidel, zamÏøených na frekvenci pøíspĂŹvkĂš.

Volba obsahu
Existují aplikace (a v souèasnosti to umoŞòuje dokonce uĹž i sám Facebook), které umoĹžní naplánovat statusy dlouho dopøedu. VyhnĂŹte se jim. Pøispívejte èasto, nestaòte se však spamem – jednou dennĂŹ staèí. BuĂŻte lidští a vyvarujte se importu informací pomocí RSS. PøíspĂŹvky musí být vĹždy neformální a lidské. Ale pozor, a to nepøeĹženete. Stále mĂŹjte na pamĂŹti, Ĺže reprezentujete vlastní znaèku a ne sami sebe. Tvoøte pohodový a tématický obsah. Sledujte aktuální dĂŹní a adekvátnĂŹ reagujte.


VyváĹženost obsahu
• Je potøeba si uvĂŹdomit, Ĺže komunikaci na sociálních sítích je tøeba vyváĹžit. Fanoušci nechtĂŹjí poslouchat a èíst informace, které se týkají pouze vašeho byznysu.
• Pokud chcete vĂŹrné fanoušky, uvádĂŹjte informace o vlastních produktech ménĂŹ èasto – jednou týdnĂŹ bohatĂŹ staèí
• Zbytek komunikace zamÏøte na vzdĂŹlávání a zábavu spojenou s vaším byznysem pøedevším kontextem


Typ pøíspĂŹvku
Støídejte statusy, odkazy a fotky. Ze statistiky vyplývá, Ĺže lidé nejvíce reagují na statusy a jejich reakce zvyšuje váš engagement rate – a o ten jde pøedevším. Engagement rate neboli metrika „Mluví o“ je jedna z nejpodstatnĂŹjších hodnot, která by vás mĂŹla v kontextu se správu vaší stránky zajímat. Èím vyšší je její hodnota, tím lépe. Facebook preferuje stránky, které jsou Ĺživé (mají vysoké èíslo Mluví o). Ty pak zobrazuje prioritnĂŹ na zdech uĹživatelĂš. Budete-li mít nízké èíslo Mluví o, je moĹžné, Ĺže se vaše statusy dostanou jen k mizivému poètu vašich fanouškĂš.


PrĂšmĂŹrný poèet „líbí se mi“ pro rĂšzné typy pøíspĂŹvkĂš FB stránek:
• odkaz – 25 likes
• status – 69 likes
• fotky a videa – 61 likes


PrĂšmĂŹrný poèet komentáøÚ:
• odkaz – 13 komentáøÚ
• status – 32 komentáøÚ
• fotky a videa – 11 komentáøÚ


Délka pøíspĂŹvku
• ZáleĹží i na délce pøíspĂŹvku. Nejvíce lidé reagují na pøíspĂŹvky s nejkratším textem (do 200 znakĂš).
• Èím delší je pøíspĂŹvek, tím menší je poèet „líbí se mi“. Jedná se o pøíspĂŹvky jak typu status, tak napø. fotky s textovým komentáøem.
- 0 aĹž 100 znakĂš – 52 likes
- 101 aĹž 200 – 43 likes
- 201 aĹž 300 – 36 likes
- 301 aĹž 400 – 35 likes
- 401 aĹž 10000 – 41 likes


Poèet komentáøÚ, dle délky pøíspĂŹvku.
- 0 aĹž 100 znakĂš – 18 komentáøÚ
- 101 aĹž 200 znakĂš – 16 komentáøÚ
- 201 aĹž 400 znakĂš – 13 komentáøÚ
- 401 aĹž 10000 znakĂš – 15 komentáøÚ

Kdy pøíspĂŹvkovat
• PøíspĂŹvky vkládejte co moĹžná nejèastĂŹji (vyvarujte se ale toho, abyste se stali spamem – kaĹždý pøíspĂŹvek by mĂŹl mít jasnou obsahovou hodnotu). V ideálním pøípadĂŹ dennĂŹ.
• PøíspĂŹvky nemusíte vkládat pouze v pracovní dobĂŹ.
• Sledujte, kdy je nejvíc vašich fanouškĂš on-line, a pøizpĂšsobte tomu dobu, kdy pøíspĂŹvky vkládáte. Maximalizujete tak svĂšj zásah
• Z obecné statistiky vyplívá, Ĺže lidé jsou nejaktivnĂŹjší v nedĂŹli a ve ètvrtek. V prĂšbĂŹhu dne je pak na Facebooku nejĹživĂŹji kolem 20. hodiny.

Zdroj: Redakce

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín