Návod a tipy, jak èasto a jakým zpĂšsobem komunikovat na Facebooku, sice nejsou všeplatné a jakoukoli komunikaci je tøeba pøizpĂšSobítkovat potøebám cílové skupiny, rámcovou pøedstavu, jak vše funguje, ale naplòují. Proto jsme pro vás pøipravili odrazový mĂšstek, díky kterému by mohl být zaèátek na sociálních sítích jednodušší. PostupnĂŹ se v nĂŹm zamÏøíme na dva hlavní okruhy: Jazyk, kde shrneme, jaký pouĹžívat styl a tonalitu, a PøíspĂŹvky (budou obsahem dalšího èlánku), kde si ukáĹžeme jejich optimální formu a obsah.

Jazyk


Jazyk Facebooku je specifický a tím, jak jej vyuĹžíváte, upozoròujete nejen na to, jak vnímáte své fanoušky, ale pøedevším na svĂšj marketingový postoj a identitu vlastní znaèky. Optimální stavem je, abyste i jako firma, která prodává konzervativní produkty (napøíklad právní poradenství), a pøitom se rozhodnete pro svou prezentaci vyuĹžívat neformální kanál, jakým Facebook je, vystupovali spíše konzervativnĂŹ a drĹželi dekórum. Pokud však prodáváte obleèení pro skejáky, je vhodné komunikovat témata, která jsou in pro vaši cílovou skupinu, jazykem, kterému rozumí. Následující sadu doporuèení tedy vĹždy upravujte vzhledem k vlastní znaèce.


Oslovování:
• Vzhledem k tomu, Ĺže vaše publikum bude hodnĂŹ široké, pouĹžívejte køestní jméno a vykejte. Pokud vám uĹživatel zaène tykat, tak to akceptujte a pøejdĂŹte na jejich formu oslovování.
• Oslovujte uĹživatele pøátelsky (Ahoj Petøe), ale ne jako blízké pøátele (Hej kámo).
• BuĂŻte velmi obezøetní s pouĹžíváním slangových výrazĂš a spíše se jim vyhnĂŹte.
• Konzultujte a vysvĂŹtlujte. NepouĹžívejte rozkazovací vĂŹty, radĂŹji neĹž „kliknĂŹte sem“ pouĹžijte „pokud hledáte to a to, zkuste kouknout zde“.
• PouĹžívejte krátké vĂŹty (max 12-15 slov)
• PouĹžívejte jednoduchý jazyk bez cizích slov.
• VĂŹty musí být jasné a jednoduché – kaĹždá vĂŹta by mĂŹla obsahovat maximálnĂŹ jednu myšlenku.
• VĂŹty musí být Ĺživé a lidské.
• Myslete za svou znaèku – pokud o ní mluvít, pouĹžívejte „my“
NepouĹžívejte sarkasmy a ironii – je to nevhodné a navíc mÚŞe být myšlenka z psaného textu špatnĂŹ dekódována.
• Úvodní oslovení støídejte: Milá Míšo, Pavle, Ahoj Karle apod. – jinak mÚŞe pĂšsobit nudnĂŹ a strojenĂŹ.


Volba slov a stylu
BuĂŻte sami sebou a poĹžívejte pøátelský styl pøíspĂŹvkĂš, který uĹživatele pøitáhne. NehledĂŹ na to, jak si sami sebe váĹžíte, ješitnost by mĂŹla jít na sociálních sítích stranou
NepouĹžívejte odborné výrazy


Reakce na chybu
Nebojte se, kdyĹž se stane chyba - pokud se stane chyba (a ona se stane), je dĂšleĹžité ji nejen opravit co moĹžná nejrychleji, ale také ji férovĂŹ pøiznat. V pøípadĂŹ chyby ve statusu, na kterou jiĹž nĂŹkdo reagoval, status nemaĹžte, ale udĂŹlejte nový nebo ve stávajícím uveĂŻte chybu na pravou míru.

Pøíklad: Pavel: Vaše soutĂŹĹž je nefunkèní, link nefunguje. Jsem pĂŹknĂŹ otrávený. XY: Ahoj Pavle, díky za info. UĹž se na tom pracuje a soutĂŹĹž pojede ve starých kolejích nejpozdĂŹji zítra ráno. Ceny jsou tentokrát opravdu krásné, tak snad vám tím vynahradíme to zdrĹžení.


Dialog
• Dialog je základem komunikace na sociálních sítích. Dialog je to, co uĹživatelé sociálních sítí oèekávají. Proto uĹživatele vĹždy podnĂŹcujte ke konverzaci!
Na co reagovat a na co ne
• Reagujte pokud moĹžno na všechno:
Na chválu, výtky, komentáøe: pokud moĹžno bez prodlev. OdpovĂŹĂŻ ve dvĂŹ v noci je správnĂŹ. Vaše komunita nikdy nespí.
• Na vulgarity: reagujte a snaĹžte se je pøetoèit ve Váš prospĂŹch. MaĹžte jen v krajních pøípadech.
• Spam: maĹžte bez pardónu!

 

Zdroj: Redakce

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín