Návody, jak komunikovat na sociálních sítích, pøedevším Facebooku a Twitteru, jsou urèeny všem, kdo se chtĂŹjí aktivnĂŹ podílet na tvorbĂŹ a umísování pøíspĂŹvkĂš na sociálních sítích a komunikovat s jejich uĹživateli. Jejich úèelem není stanovit závazná pravidla, spíše nasmĂŹrovat a upozornit na moĹžná úskalí komunikace.

UvaĹžujete-li o tom, Ĺže budete vystupovat na sociálních sítích jako znaèka a Ĺže je tedy vyuĹžijete k propagaci své èinnosti, je neustále tøeba mít v pamĂŹti jednoduché pravidlo. Aby byla má komunikace na sociálních sítích správná, dlouhodobĂŹ udrĹžitelná a efektivní, musím mít co øíct a co øíkat. Jinými slovy: Bez neustálého pøísunu nových informací, kterými budete bavit své publikum, je prezentace na sociálních sítích Facebook a Twitter zbyteèná – lidé si vás buĂŻ nevšimnou, nebo na vás rychle zapomenou. Pøísun informací a zábavy pak musí být ve firemní prezentaci vyváĹžený - zábava/pouèení/propagace produktĂš, protoĹže kanál, jakým jsou sociální sítĂŹ, je primárnĂŹ vnímán jako inspirativní zdroj a pøíjemné povídání. Chcete-li poukazovat na to, Ĺže nĂŹco umíte nebo prodáváte, dĂŹlejte to chytøe – inspirujte a nedrte své fanoušky neustálým pøísunem produktových informací.


VyváĹžení obsahu na sociálních sítích


NemĂŹjte k sociálním sítím pøílišná oèekávání. V základu nejsou primárnĂŹ prodejním kanálem. Pomáháte jimi vytvoøit si komunitu svých fanouškĂš. Budete-li chtít, aby se staly marketingovým nástrojem, který vaše produkty prodá, bude tøeba správnĂŹ nastavit celou komunikaci, investovat do tvorby kampanĂŹ a následnĂŹ do inzerce. Na sociálních sítích tedy komunikujte (= budujte renomé své znaèky a vytváøejte komunitu obdivovatelĂš) tehdy, kdyĹž:
1. Máte co øíct a tušíte, Ĺže to vaše publikum chce poslouchat
2. Máte radost z komunikace s fanoušky, dalšími lidmi, potenciálními zákazníky
3. Vnímáte svou znaèku jako takovou, která mÚŞe ukázat lidskou tváø
4. Nevnímáte sociální sítĂŹ primárnĂŹ jako prodejní kanál

Manuál komunikace na Facebooku: Základní pravidla
Základem komunikace na sociálních sítích je vĂŹdomí, Ĺže komunikuji za svou znaèku a ne jako soukromá osoba, i kdyĹž hranice mohou být leckdy velmi tenké a lidská tváø komunikace znaèky na sociálních sítích je jednou z jejích nejvĂŹtších devíz. Mezi nejdĂšleĹžitĂŹjší pravidla patøí pøedevším:
• NeĹž zaènete komunikovat na sociálních sítích, naplánujte si dopøedu, èím se budete zabývat a jakým stylem – zvaĹžte pøitom dvĂŹ vĂŹci – lidé se chtĂŹjí bavit a chtĂŹjí se s obsahem ztotoĹžnit. Jakmile se vám podaøí obojí vystihnout, máte šanci na úspĂŹch.
• MĂŹjte v záloze vĹždy objektivní argumenty vysvĂŹtlující, proè komunikujete konkrétní sdĂŹlení. UĹživatelé sociálních sítí jsou citliví a vnímají, kdyĹž nĂŹco není v poøádku nebo kdyĹž jim nĂŹco není po chuti. Argumenty však není tøeba prosazovat za kaĹždou cenu.
• VaĹžte slova - snaĹžte se nikoho neurazit, nepouĹžívejte sarkasmus a ironii.
• Neodhalte Ĺžádné tajemství – interní informace nepatøí do diskuzí.
• Dávejte najevo, Ĺže jste lidská bytost a ne poèítaè.
• Vytvoøte pro uĹživatele pøidanou hodnotu sdĂŹlení.
Komunikace v sociálních sítích by mĂŹla být zábavou pro všechny zúèastnĂŹné!

Hlavní sdĂŹlení
VĹždy je tøeba mít na pamĂŹti, co je hlavním sdĂŹlením vaší znaèky na sociálních sítích. VĹždy by pøitom mĂŹlo být patrné, Ĺže
• Nejste jen instituce/firma, ale také lidé
• Máte rádi legraci
• Jste tu pro své fanoušky a ti vám mÚŞou dĂšvÏøovat
• Pracujete pro své fanoušky a klienty, a také pro jejich lepší budoucnost
• Máte co øíci
• Pøinášíte nejen obchodní ideje, ale také zábavu a povzbuzení do všedních dní

Hlavní sdĂŹlení pak doplòte dle aktuálních komunikovaných témat.

Zdroj: Redakce

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín