Rádi bychom vás pozvali na Ĺživý vstup z Boulderu, Colorado – domova nejlepšího startup akcelerátoru na svĂŹtĂŹ – TechStars. Není náhoda, Ĺže ve stejném mĂŹstĂŹ také sídlí speciální program pro akcelerátory s názvem Global Accelerator Network. Ten totiĹž pøed nĂŹjakým èasem vymysleli zakladatelé TechStars, aby mohli i ostatní akcelerátory na svĂŹtĂŹ nabídnout svým svÏøencĂšm kvalitní úroveò kontaktĂš, mentoringu a sluĹžeb. A právĂŹ programu GAN se budeme v pøenosu vĂŹnovat.

Patrick Riley, šéf programu GAN, se s námi a dalšími organizacemi v Èesku a na Slovensku ĹživĂŹ spojí a prozradí nám více informací o samotném programu. Proè vznikl, jaká je jeho budoucnost, ale pøedevším jaké jeho výhody mohou èerpat èeské startupy.

Hlavní pøenos se uskuteèní z Node5 na PraĹžském SmíchovĂŹ, 12.7.2012 - start pøenosu pøesnĂŹ v 18:00, na který dorazí napø. startupy z praĹžských vysokých škol, Inovacentra, inkubátoru TIC ÈKD Praha a dalších. Do pøenosu se také zapojí další místa v Èeské republice a Slovensku. Na 100% je zatím potvrzený bratislavský The Spot, BrnĂŹnský JIC (StarCube), Královéhradecký TC HK a ostravský VŠB-TU. Seznam všech míst bude známý ve støedu a najdete ho na našem blogu a facebooku a Google+.

BĂŹhem on-line konference bude dost èasu na zodpovĂŹzení otázek ze všech pøipojených míst, celá akce by mĂŹla mít velkou interaktivitu a nemĂŹla by trvat déle neĹž 2h.

Po ukonèení hovoru s Patrickem, bude také èas na pøedstavení úèastníkĂš mezi sebou. Node5 pøedstaví svĂšj pilotní program Summer of Startups zaèínající uĹž za mĂŹsíc a také nový akceleraèní program, oba realizované ve spolupráci s Czech ICT Alliance.

Cílem akce je seznámit èeské a slovenské startupy s moĹžnostmi, které na nĂŹ èekají za hranicemi, aĹž jim zaènou být tuzemské inkubátory a akcelerátory pøíliš tĂŹsné.

REGISTRACE: http://bit.ly/gan-webinar

Twitter hashtag: #cshangout (Czech & Slovak Hangout)

 

Odkud se vysílá (seznam prĂšbĂŹĹžnĂŹ doplòujeme)

Praha – Node5, Radlická 50
Brno - JIC, U Vodárny 2 (StarCube místnost)
Hradec Králové – TC HK, Piletická 486/19
Ostrava – VŠB-TU, Studentská 6202/17
Zlín – TIC, Vavreèkova 5262, budova 23
Bratislava – The Spot, Námestie SNP 30
Košice – Eastcubator, TeleDom, Timonova 27


Program

18:00 Lukas Hudecek welcome note
18:05 Patrick Riley, Director of the Global Accelerator Network
- GAN program overview
- GAN origins and the future ahead
- GAN benefits for CZ & SK start-up companies: USD 97k
- Lessons for successful accelerator programmes, what do they need?
18:30 Case study: TechStars participant Verbalizeit to leverage GAN benefits
18:35 Patrick Riley – QA session
18:55 Summer of Startups: Program Overview, How to Apply & deadlines
19:00 Node5 and Czech ICT Alliance Accelerator Program Overview
19:05 Short intro pitch from local hangout participants (3min., pre-scripted)
19:30 QA
19:40 Thank you and Good bye by Lukas Hudecek
Drinks & networking

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín