Zaèínáte podnikat? Pokud ano, jiĹž jste moĹžná zjistili, Ĺže vaše dosavadní chování, respektive myšlení z osobního Ĺživota vám v podnikání nepomáhá. Ĺ˝e mnoho vĂŹcí se dĂŹje jinak, dle odlišných pravidel, moĹžná pro vás dokonce neuchopitelnĂŹ. Je naèase zaèít myslet manaĹžersky.

ManaĹžerské myšlení je pøirozenou nezbytností prakticky kaĹždého podnikání. Je tím, co odlišuje úspĂŹšnou firmu od spoleènosti, která je moĹžná zaloĹžena s nejlepšími úmysly a má skvĂŹlý produkt, ale je chaotická, neefektivní, neprodává, a i kdyby, nerozvíjí se. Pøíèina je snadná: mnoho podnikatelĂš se totiĹž snaĹží vést svĂšj byznys dle nejlepších zásad rodiny, èi soukromého Ĺživota, a aĹž s odstupem èasu zjišÂuje, Ĺže to nebylo nejšÂastnĂŹjší rozhodnutí. Je to proto, Ĺže organismus firmy se od organismu rodiny liší. A to i pøes proklamace mnohých o „rodinném“ podnikání.

 

K úspĂŹšnému manaĹžerskému myšlení se lze propracovat zkušenostmi na bázi pokusĂš a chyb, ale pøinejmenším základní zásady vedoucí k úspĂŹchu je moĹžné si uvĂŹdomit i pøedem, a pak se dle nich chovat. Podívejme se na nĂŹkteré z nich. A zaènĂŹme pozitivnĂŹ: pokud pĂŹstujete kolektivní sport, jste kapitánem, nebo dokonce kouèem druĹžstva, máte velkou výhodu.

Být sám sebou – manaĹžerem

Být manaĹžerem znamená v prvé øadĂŹ nést zodpovĂŹdnost za svou firmu. Za její podnikání, úspĂŹchy, i prohry. I kdyĹž mÚŞeme chválit èi plísnit své podøízené, jsme to nakonec my, kdo má hlavní díl zodpovĂŹdnosti za úspĂŹch i ztroskotání. Toto je vĂŹc, kterou si musíme uvĂŹdomit. ZodpovĂŹdnost je trvalá, a od nás neoddĂŹlitelná. Jako jediní také máme pøehled nad firmou jako celkem, z èehoĹž plyne, Ĺže jsme tím, kdo v ní jako jediný mÚŞe dĂŹlat koncepèní rozhodnutí, a kdo v koneèné instanci rozhoduje o všem podstatném. Z toho plyne, Ĺže i kdyĹž jsme vÚèi zamĂŹstnancĂšm vstøícní, otevøení a jakkoli „rodinní“, nikdy nejsme na jejich úrovni, a ani oni nás tak nikdy nebudou brát.

Pokud jste kdekoli slyšeli, Ĺže být manaĹžerem znamená být sám sebou, vĂŹzte, Ĺže to platí jen v pøípadĂŹ, kdy vaše autentické chování odpovídá zhruba chování sportovního trenéra. V ostatních pøípadech budete v roli manaĹžera „sami sebou“ leda na obtíĹž.

Nebát se úkolĂš

 

ManaĹžer musí být pracovitý. Nesmí se bát zadávat úkoly a zejména kontrolovat jejich plnĂŹní. NemĂŹl by se ale bát ani delegovat èást své zodpovĂŹdnosti na lidi. I zde ale sám manaĹžer vĹždy zodpovídá za to, Ĺže pro daný úkol zvolí èlovĂŹka, který je schopen jej splnit, a pro pøenesení zodpovĂŹdnosti osobu, jeĹž tuto zodpovĂŹdnost ponese. Selhání pracovníka z dĂšvodu chyby manaĹžera je selhání manaĹžera, a nikoli pracovníka. StejnĂŹ tak je ale chybou manaĹžera z výše uvedených na delegování rezignovat a lpĂŹt nejen na právu posledního slova, ale i na tom, aby mu byly pøedkládány všechny detaily. Takový manaĹžer je vĂŹtšinou zahlcen malièkostmi, a není schopen koncepèního rozhodování, které se však od nĂŹj oèekává.

Mít alternativy

ManaĹžersky myslet (a chovat se), znamená být schopen pøiøazovat zdroje úkolĂšm a øídit jejich vzájemnou následnost. Strategie „ono se to vyøeší“ a „nechme to plavat“ nemá obvykle s manaĹžerským myšlením nic spoleèného. Pokud se chystáme provést jakoukoli dĂšleĹžitĂŹjší akci, mĂŹli bychom mít pøipraveny alternativy pro pøípad, Ĺže selĹže, a u tĂŹch nejdĂšleĹžitĂŹjších téĹž alternativy k alternativám. Situace, kdy prostĂŹ nevíme jak dál, protoĹže jsme se na to nepøipravili, by nikdy nemĂŹla nastat, a to zvlášÂ, vedeme-li podøízené.

Nebát se zpĂŹtné vazby

Našim nejcennĂŹjším zdrojem informací jsou lidé – a my jsme zdrojem pro nĂŹ. ZpĂŹtnou vazbu podøízených bychom mĂŹli nejen poslouchat, ale i aktivnĂŹ vyĹžadovat. To ale neznamená, Ĺže splníme automaticky kaĹždý poĹžadavek, který vÚèi nám bude vznesen. Našim úkolem není slouĹžit, nýbrĹž øídit. ZpĂŹtnou vazbu získanou od podøízených musíme proto vkládat do kontextu faktĂš, které tito podøízení neznají, ale my ano.

ZpĂŹtná vazba, kterou poskytujeme podøízeným, by mĂŹla být transparentní, otevøená, srozumitelná pøimÏøená. V praxi to znamená, Ĺže našim úkolem je poskytovat ji tak, abychom maximalizovali výkon. Ne zahlcovali své podøízené pro nĂŹ nepodstatnými fakty, nebo je dokonce bezdĂšvodnĂŹ podráĹželi pod hlavièkou kritiky.

Být dobrým manaĹžerem se lze nauèit. NĂŹkdy to chce hodnĂŹ sebezapøení a urèitĂŹ je k tomu potøeba mnoho píle. Pøejeme vám hodnĂŹ úspĂŹchĂš, abyste byli tĂŹmi nejlepšími.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín