Cesta k milionĂšm? MoĹžná unikátní plánovaè, chytrý e-mail nebo šaty pro osudové Ĺženy
Vyvrcholila soutĂŹĹž MĂšj první milion, ceny za 250 000 korun jsou rozdány

Unikátní plánovaè sledující i osobní rozvoj, chytrý e-mail pro firmy èi zakázkové krejèovství nabízející šaty ve stylu 30. aĹž 50. let minulého století. To jsou tøi nejúspĂŹšnĂŹjší projekty hlavní kategorie soutĂŹĹže MĂšj první milion, která ve ètvrtek veèer vyvrcholila slavnostním vyhlášením. Jejím poøadatelem je Technologické inovaèní centrum. Tato spoleènost, zaloĹžená Zlínským krajem a Univerzitou Tomáše Bati ve ZlínĂŹ, se dlouhodobĂŹ vĂŹnuje mimo jiné podpoøe zaèínajících podnikatelĂš.

Do právĂŹ skonèeného devátého roèníku soutĂŹĹže MĂšj první milion se pøihlásilo celkem 106 soutĂŹĹžících se 75 podnikatelskými zámĂŹry. ObĂŹ èísla pøedstavují rekord v celé historii projektu. Pro ty nejúspĂŹšnĂŹjší pøipravili poøadatelé ceny v celkové hodnotĂŹ 250 000 korun. „To urèitĂŹ není malá motivace. Pro soutĂŹĹžící je ale daleko dĂšleĹžitĂŹjší pøínos v podobĂŹ moĹžnosti získat zpĂŹtnou vazbu od úspĂŹšných podnikatelĂš a mnoĹžství informací souvisejících s podnikáním. Díky tomu se nám daøí pøispívat k tomu, aby zámĂŹry nezĂšstávaly na papíøe. A to je i hlavní cíl celého projektu, který realizujeme jiĹž devĂŹt let,“ vysvĂŹtluje øeditelka Technologického inovaèního centra Daniela Sobieská.

SoutĂŹĹžní projekty jsou tradiènĂŹ rozdĂŹleny do dvou kategorií. Støedoškolských bylo pøihlášeno 31, zbytek pøipadá na hlavní kategorii, tedy na vysokoškoláky a veøejnost. SoutĂŹĹž vĹždy startuje na podzim, poté následuje série workshopĂš, kde zájemci získají cenné informace pro sestavení podnikatelského zámĂŹru. „Tentokrát jsme pøipravili akce vĂŹnované tomu, jak se odlišit od konkurence nebo jak se úèinnĂŹ prezentovat na sociálních sítích. Øeè byla i o nejèastĂŹjších chybách pøi rozjezdech podnikání a o tom, jak se vypoøádat s cashflow,“ pøiblíĹžila obsah podzimních akcí manaĹžerka soutĂŹĹže Zuzana Drotárová. Pøihlášku pak bylo moĹžné posílat do konce ledna. Více o systému soutĂŹĹže je k dispozici na www.mujprvnimilion.cz.

První kolo hodnocení v hlavní kategorii se uskuteènilo 10. února. Z nĂŹho vzešlo 12 finálových soutĂŹĹžních zámĂŹrĂš, jejichĹž autoøi dostali moĹžnost zaøadit se do akceleraèního programu. Dubnové druhé kolo pak rozhodlo o pomyslných medailistech.  Pøíèku nejvyšší získal projekt Doller Jiøího DoleĹžala a Jana Emlera. Jde o nástroj, který v sobĂŹ kombinuje moĹžnosti diáøe s nástroji pro plánování a sledování osobního rozvoje. Podle autorĂš, studentĂš vysoké školy, pĂšvodnĂŹ Doller vyvíjeli pro sebe. Nyní ho nabízejí jako produkt všem zájemcĂšm, kteøí chtĂŹjí zvládnout time management, rozvíjet se a neustále posilovat motivaci.

Druhé místo získal Josef Polèiak za Chytrý e-mail. Myšlenkou zámĂŹru je on-line firemní schránka, která umoĹžní vymÏòovat dokumenty rychle jako e-mailem a levnĂŹji neĹž dopisem. Navíc se stálou doloĹžitelností obsahu i odeslání. Na tøetím místĂŹ pak skonèily Silvie Kaprálová a Martina Hulínová s nabídkou Femme Fatale Dress. Jde o originální zakázkové krejèovství a odĂŹvní znaèku inspirující se støihy 30. aĹž 50. let. ProstĂŹ šaty pro osudové Ĺženy…

V kategorii støedoškolákĂš prošlo sítem prvního kola celkem deset zámĂŹrĂš. Odborníky nejvíce zaujal Jiøí Kaòák ze Støední školy Josefa Sousedíka Vsetín, který pøišel s nápadem nazvaným Kaòákova husa. Zákazníky, kteøí si potrpí na kvalitní drĂšbeĹží maso, chce zaujmout nabídkou husy landeské, která byla pĂšvodnĂŹ vyšlechtĂŹna v jihozápadní Francii. Druhé místo obsadila studentka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy Valašské Meziøíèí Michaela Orlitová s nápadem Do by yourself.  Jde o výrobu originálních batohĂš podle zadání zákazníka. Ten by si mohl batoh navrhnout zcela sám prostøednictvím jednoduché aplikace. Bronz pak bral tým ve sloĹžení Pavla Hrabcová a Filip Šmejkal. Studenti Gymnázia Uherské HradištĂŹ pøipravili projekt všestranného douèování UNUM.   

V rámci soutĂŹĹže MĂšj první milion jsou tradiènĂŹ vyhlašovány i speciální ceny. Ve støedoškolské kategorii jde o cenu za podporu podnikatelského myšlení u studentĂš – ta letos putuje do Obchodní akademie KromÏøíĹž. Speciální cenu za nejlepší technický nápad nebo technologickou inovaci, vyhlašovanou SdruĹžením pro rozvoj Zlínského kraje, si odnesl Radek Kerbr, který pøedstavil projekt

mobilního inkubaèního pøípravku pro kvalitnĂŹjší výrobu spermií pomocí elektrického tepelného obvodu, který mÚŞe øešit problém neplodnosti velké èásti muĹžské populace.

Speciální cenu Technologického inovaèního centra v podobĂŹ kanceláøe v podnikatelském inkubátoru pak získali Jakub Zajíèek a Daniel Korabík za projekt Vendeo.cz. Jde o sluĹžbu, která za klienty øeší prodej jakéhokoliv majetku. Vizí projektu je, aby se tým Vendeo.cz stal osobním obchodním asistentem.

  • SoutĂŹĹž souèástí systému

SoutĂŹĹž MĂšj první milion (døíve nazývaná Nejlepší podnikatelský zámĂŹr) není ani tak samostatnou akcí, jako spíše støípkem v mozaice toho, co dĂŹlá Technologické inovaèní centrum Zlín pro podporu podnikání mladých lidí v celém Zlínském kraji. Centrum napøíklad provozuje klub Start-up 23, coĹž je platforma slouĹžící pro setkávání, vzdĂŹlávání a sdílení informací o podnikání. Všem zájemcĂš o vlastní podnikání je pak urèen web www.startpodnikani.cz. Na jednom místĂŹ tak najdou informace o podnikatelských plánech, o volbĂŹ právní formy podnikání a postup pøi zaloĹžení Ĺživnosti èi obchodní spoleènosti.

Souèástí komplexní podpory zaèínajících podnikatelĂš je pak nabídka prostor pro podnikání v reĹžimu podnikatelského inkubátoru, virtuálního inkubátoru èi co-workingu.

  • Partneøi soutĂŹĹže

SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje

Nadace Synot

BLUE 88 a.s.

ÈSOB a.s.

STEMICA a.s.

Lakšmí s.r.o.

HEXXA.CZ, s.r.o.

PRIA SYSTEM, s.r.o.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Startupedia s.r.o. – Startupjobs.cz

SbĂŹrné suroviny UH, s.r.o.

Junior Achievement Èeská republika

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský DvĂšr, s.r.o.

Univerzita Tomáše Bati ve ZlínĂŹ

 

  • Mediální partner

Rádio Kiss Publikum

 

  • Kontakt

Mgr. Zuzana Drotárová,

manaĹžerka soutĂŹĹže

drotarova@ticzlin.cz,

tel.: 739 570 792

 

www.startpodnikani.cz, www.mujprvnimilion.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín