PøehlednĂŹ zpracovaná dokumentace BOZP Vám mÚŞe ušetøit i statisíce

O dokumentaci BOZP a PO èasto uvaĹžujeme jen jako o zákonné nutnosti, která je pøedepsaná, a která musí být dobøe vedená hlavnĂŹ v pøípadĂŹ, Ĺže se u Vás objeví inspekce bezpeènosti práce nebo dojde k nešÂastnému pracovnímu úrazu. Tato dokumentace však neslouĹží jenom jako nĂŹkolik papírĂš pro úøady èi jako samoúèelná povinnost. Pokud totiĹž s kvalitnĂŹ provedenou dokumentací umíte pracovat, ušetøíte nejen na pøípadných pokutách, ale také na úrazech, poškození strojĂš a dalších nepøíjemných situacích. KvalitnĂŹ provedená dokumentace BOZP a PO je navíc jedním ze základních dokumentĂš, které potøebujete na celkový audit efektivity a hygieny práce a odstraòování rizik BOZP. Hodilo by se témÏø øíci, “dobrá dokumentace nad zlato”. Jaké jsou tedy výhody øádnĂŹ a podrobnĂŹ zpracované dokumentace?

Prevence sankcí SUIP
Jak uĹž jsme naznaèili v úvodu, tak sankce od Státního úøadu inspekce práce mohou jít aĹž do milionu korun. JelikoĹž výroèní zpráva SUIP za rok 2014 nebyla v dobĂŹ sepsání tohoto èlánku k dispozici, mÚŞeme se orientovat podle èísel z roku 2013, ze kterých je patrné, Ĺže SUIP daného roku udĂŹlil pokuty v celkové výši kolem 20 000 000 Kè. NejvĂŹtší èást z tĂŹchto sankcí se týkala oboru stavebnictví, dlouhodobĂŹ nejrizikovĂŹjšího odvĂŹtví z hlediska BOZP. Ze zpráv SUIP bohuĹžel není moĹžné pøesnĂŹ vyèíst, kolik pokut bylo udĂŹleno èistĂŹ za chyby v dokumentaci, nicménĂŹ dobøe víme, Ĺže v pøípadĂŹ závaĹžných chyb v dokumentaci, èi její úplné absenci, mÚŞe jít pokuta u rizikových pracovišÂ aĹž do jednoho miliónu korun. Nezapomínejme, Ĺže dokumentací BOZP se rozumí také záznamy o povinném školení zamĂŹstnancĂš, pouĹžívání osobních ochranných pracovních pomĂšcek a další povinné náleĹžitosti.

Jasné shrnutí rizik BOZP
Øízení a eliminace rizik BOZP je dlouhodobý proces, který témÏø nikdy nekonèí, nicménĂŹ díky kvalitnĂŹ zpracované dokumentaci mÚŞete uèinit první krok na cestĂŹ ke kontrole jevĂš, které mohou ohrozit Vaše zamĂŹstnance na zdraví i ĹživotĂŹ. JiĹž bĂŹhem auditu BOZP dokáĹžete znaèné mnoĹžství rizik pojmenovat a zároveò uèinit první opatøení k jejich nápravĂŹ. Z dobré dokumentace BOZP navíc bez problému vyètete jasné priority, kterým je tøeba se vĂŹnovat.

Získáte pøehled o èinnosti zamĂŹstnancĂš a jejich vzdĂŹlávání
Mají všichni Vaši zamĂŹstnanci za sebou povinná pravidelná školení a jsou øádnĂŹ pouèeni pro své pracovní úkoly? Pokud máte pár zamĂŹstnancĂš, vĂŹtšinou nebývá problém si takové vĂŹci pamatovat, nicménĂŹ u komplexnĂŹjších provozĂš staèí 10 a více pracovníkĂš, aby nastal zmatek, kdo je vlastnĂŹ na co proškolen. Jakmile jsou však všechny instruktáĹže øádnĂŹ zaznamenávány do dokumentace BOZP, není dĂšvod k jakýmkoliv nejasnostem. Podle takového pøehledu školení mÚŞete naplánovat i další vzdĂŹlávání Vašich zamĂŹstnancĂš nebo s dostateèným pøedstihem pøipravit harmonogram pøípadného pøeškolení.

Zlepšení efektivity Vaší firmy
Tento bod se nejlépe projeví u spoleèností, které se orientují na jakoukoliv výrobu. Zlepšení efektivity je komplexní strategie, pøi jejímĹž plánování není vhodné cokoliv opomenout, zejména ne bezpeènost práce a ochranu zdraví Vašich zamĂŹstnancĂš. Dobrá znalost pracovních postupĂš a rizik BOZP Vám umoĹžní správnĂŹ urèit místa, na kterých je tøeba zapracovat, a uĹž co se týèe komunikace, dovedností zamĂŹstnancĂš, pracovních nástrojĂš èi organizace pøípadných smĂŹn a harmonogramu pracovních èinností vĂšbec. Dobrá dokumentace BOZP je tak výborných odrazovým mĂšstkem do sloĹžitého úkolu zlepšování efektivity provozu.

Celková výše úspor mÚŞe jít i do desítek milionĂš Kè
Pokud si všechny tyto oblasti seèteme pod sebe, vychází nám, Ĺže v ideálním pøípadĂŹ mÚŞeme na celkových úsporách získat i nĂŹkolik desítek milionĂš korun roènĂŹ (samozøejmĂŹ hlavnĂŹ v pøípadĂŹ velkých výrobních závodĂš), pokud se podaøí optimalizovat celý proces fungování firmy v souladu s pravidly BOZP a za pouĹžití opatøení, které s BOZP minimálnĂŹ souvisejí, pokud z ní pøímo nevyplývají.

Jaké jsou moĹžnosti?
Ty tam jsou doby, kdy bylo nutné vést celou dokumentaci bezpeènosti práce ruènĂŹ a pracnĂŹ ji pravidelnĂŹ doplòovat a následnĂŹ vĹždy dodat na všechny poboèky nebo výrobní závody firmy. Díky tomu se dnes bĂŹĹžnĂŹ setkáte s moĹžností vedení celé dokumentace BOZP nejen v tištĂŹné, ale i elektronické formĂŹ, u které si mÚŞete být jisti, Ĺže bude vĹždy aktuální. Nemusíte dokonce ani investovat prostøedky do interních specialistĂš na BOZP, kteøí se budou o pøíslušnou administrativu starat. Vše se dá vyøešit poptávkou u externí spoleènosti na bezpeènost práce, jakou je spoleènost CRDR s.r.o., která Vám nejenom zajistí kvalitnĂŹ pøipravenou dokumentaci BOZP a PO, školení zamĂŹstnancĂš online v oblasti BOZP, PO, první pomoci, øidièÚ referentĂš atd., ale navíc za Vás sleduje veškeré zmĂŹny v legislativĂŹ a vy tak máte jistotu, Ĺže nikdy Ĺžádnou z povinných èástí nezanedbáte.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín