Zlín, 1. øíjna 2015 

Zaèíná další boj tĂŹch, kteøí chtĂŹjí vykroèit na cestu k prvnímu milionu
Devátý roèník soutĂŹĹže pro všechny odváĹžné a nápadité lidi

Zlín | Obrazy s pøíbĂŹhem, správa fotografií èi aplikace pro monitoring firemních mobilních zaøízení. To jsou pøíklady vítĂŹzĂš minulých roèníkĂš prestiĹžní soutĂŹĹže podnikatelských zámĂŹrĂš MĂšj první milion, kterou poøádá zlínské Technologické inovaèní centrum. Letos vstupuje jiĹž do svého devátého roèníku, zájemci se mohou hlásit do konce ledna pøíštího roku. Vyhlášení se bude konat tradiènĂŹ v dubnu. Pøipraveny jsou ceny v celkové hodnotĂŹ ètvrt milionu korun.

 

V minulém roèníku odborná porota posuzovala bezmála šest desítek projektĂš, coĹž pøedstavuje nejvíce v historii soutĂŹĹže. „Oèekáváme, Ĺže i tentokrát bude zájem obdobný. NicménĂŹ nás spíše tĂŹší to, Ĺže pøibývá zámĂŹrĂš, které jejich autoøi skuteènĂŹ realizují. To je pro nás víc, neĹž statistiky pøihlášených,“ øíká øeditelka Technologického inovaèního centra Daniela Sobieská.

SoutĂŹĹžící jsou tradiènĂŹ rozdĂŹlení do dvou kategorií. Ta první je urèena pro veøejnost a studenty vysokých škol, druhá pak pro studenty škol støedních. Více informací o podmínkách a termínech soutĂŹĹže je k dispozici na webu www.mujprvnimilion.cz.

 

SoutĂŹĹž se sérií workshopĂš

SoutĂŹĹž MĂšj první milion nespoèívá jen v klání podnikatelských zámĂŹrĂš. TradiènĂŹ projekt zahrnuje i sérii workshopĂš, na kterých si zájemci mohou prohloubit své znalosti v mnoha oblastech spojených s podnikáním – od legislativy pøes finanèní rozvahu aĹž po marketing. To vše z úst odborníkĂš z praxe.  Letos budou workshopy realizovány v období od øíjna do prosince. „PrávĂŹ vzdĂŹlávání budoucích podnikatelĂš je jedním z hlavních cílĂš soutĂŹĹže,“ vysvĂŹtluje Daniela Sobieská.

KromĂŹ úèasti na tĂŹchto akcích získávají soutĂŹĹžící velmi cennou zpĂŹtnou vazbu i od porotcĂš. Jde pøitom hlavnĂŹ o lidi s velkými zkušenostmi v podnikání. „Tím, jak soutĂŹĹž MĂšj první milion postupovala a já jsem dostávala zpĂŹtnou vazbu od profesionálĂš, se postupnĂŹ moje nápady posouvaly z roviny snĂš do roviny zcela konkrétních a promyšlených krokĂš vedoucích k mé souèasné Ĺživnosti. V tom vidím ohromný pøínos této soutĂŹĹže,“ øíká loòská vítĂŹzka hlavní kategorie Hana Auerová.

 

Jak to bylo loni

Do minulého roèníku bylo pøihlášeno 59 podnikatelských zámĂŹrĂš. Z toho v hlavní kategorii, urèené pro studenty vysokých škol a veøejnost, jich bylo 37. Zbytek pøedloĹžili studenti støedních škol. V kategorii urèené studentĂšm vysokých škol a veøejnosti porotu nejvíce zaujala Hana Auerová s projektem nazvaným Obrazy s pøíbĂŹhem. Jak název napovídá, na zaèátku kaĹždého výtvarného díla stojí nejen zákazník a jeho zadání, ale i asociace a pøedstavy autorky.

Druhou pøíèku si ze soutĂŹĹže odnesl Martin Stehlík s CK Folding bike tours. Podstatou podnikatelského zámĂŹru jsou tematicky zamÏøené cyklistické pobyty pro zahranièní návštĂŹvníky v Èeské republice. Tøetí místo si pak pøipsali Antonín SvĂŹtinský a VojtĂŹch Šenkýø. Jejich projekt s názvem Fyziotrenér usiluje o web, jeĹž propojuje fyzioterapii a trenérství. Úèast v soutĂŹĹži nás vedla k výkonu na 200 procent. Donutilo nás to èasto makat aĹž do noci,“ vzpomínají dvojice bronzových soutĂŹĹžících.  Všechny tøi zmínĂŹné zámĂŹry se pøitom jejich autorĂšm podaøilo úspĂŹšnĂŹ rozjet a nyní je dále rozvíjejí.

 

O zajímavé projekty nebyla nouze ani v kategorii urèené pro studenty støedních škol. VítĂŹzem se stala Petra Michalíková ze Støední odborné školy Josefa Sousedíka ve VsetínĂŹ s projektem Fast and cheap. Jde o nabídku kadeønických sluĹžeb pøímo u zákazníka za ceny bĂŹĹžné v salonech.

 

 

Druhou pøíèku obsadil Michal Øihák se zámĂŹrem HSJ Trans. Student Støední prĂšmyslové školy Zlín chce poskytovat sluĹžby v oblasti dráĹžní osobní dopravy.

Bronz pak patøí Jarmile Maòákové ze Støední školy Mesit v Uherském Hradišti. Zaujala zámĂŹrem na provozování vegetariánské restaurace s názvem Milénium.

 

Technologické inovaèní centrum

SoutĂŹĹž MĂšj první milion ale není ani tak samostatnou akcí, jako spíše støípkem v mozaice toho, co dĂŹlá Technologické inovaèní centrum pro podporu podnikání mladých lidí v celém Zlínském kraji. Centrum napøíklad provozuje klub Start-up 23, coĹž je platforma slouĹžící pro setkávání, vzdĂŹlávání a sdílení informací o podnikání. Všem zájemcĂš o vlastní podnikání je pak urèen web www.startpodnikani.cz. Na jednom místĂŹ tak najdou informace o podnikatelských plánech, o volbĂŹ právní formy podnikání a postup pøi zaloĹžení Ĺživnosti èi obchodní spoleènosti. Souèástí komplexní podpory zaèínajících podnikatelĂš je pak nabídka prostor pro podnikání v reĹžimu podnikatelského inkubátoru, virtuálního inkubátoru èi co-workingu.

 

Partneøi

 

 • SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje
 • Nadace Synot
 • BLUE 88, a.s.
 • ÈSOB a.s.
 • STEMICA a.s.
 • Lakšmí s.r.o.
 • HEXXA.CZ, s.r.o.
 • PRIA SYSTEM, s.r.o.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • Startupedia s.r.o. – Startupjobs.cz
 • SbĂŹrné suroviny UH, s.r.o.
 • Junior Achievement Èeská republika
 • Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
 • Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský DvĂšr, s.r.o.
 • Univerzita Tomáše Bati ve ZlínĂŹ
 • Mediální partner: Rádio Kiss Publikum

 

Kontakty

Technologické inovaèní centrum s.r.o.
Vavreèkova 5262, budova 23
760 01 Zlín

www.mujprvnimilion.cz  

www.inkubatorzlin.cz 

www.startpodnikani.cz

 

Mgr. Zuzana Drotárová

+420 573 776 253
+420 739 570 792

E-mail: drotarova@ticzlin.cz 

 

 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín