PĂŹt základních pravidel pro úspĂŹšné podnikání

Pokud Ĺžijete v Èeské republice a uĹž jste se nĂŹkdy s nĂŹkým bavili o ĹživotĂŹ podnikatelĂš, tak urèitĂŹ víte, Ĺže i kdyĹž se mnohé názory liší, pøeváĹžnĂŹ se setkáte s negativním názorem na podmínky, které u nás vládnou. Netvrdíme, Ĺže opak je pravdou, ale jak to tak obvykle bývá, pravda je nĂŹkde uprostøed. Podnikání a podnikatelský Ĺživot mají své pro i proti. V tomto èlánku vám pøinášíme pĂŹt základních pravidel pro úspĂŹšné podnikání, která jsme sestavili na základĂŹ vlastních zkušeností z nĂŹkolika oblastí podnikání.

1. Na prvním místĂŹ by mĂŹla být otázka, jestli se v oblasti, v které se chystáte podnikat, také skuteènĂŹ poøádnĂŹ vyznáte. MĂŹli byste znát podmínky, ale i konkurenci v oblasti podnikání.

2. Základem úspĂŹchu bude vaše schopnost odlišit se. MĂŹli byste mít pøipravenou konkurenèní výhodu, která vás odliší od vĂŹtšiny podnikatelĂš a díky níĹž si vybere zákazník právĂŹ vás. Vaší konkurenèní výhodou mÚŞe být cokoliv, nejen cena. Poskytujte sluĹžby nebo kombinace sluĹžeb, které nikdo neposkytuje, nebo najdĂŹte produkty, které u nás zatím nejsou dostupné. Vaše moĹžnosti jsou otevøené.

3. Nezapomeòte, Ĺže podnikáte v zemi úøadĂš a státních institucí, takĹže se ujistĂŹte, Ĺže vám zákony týkající se vašeho podnikání a podnikání všeobecnĂŹ nejsou úplnĂŹ cizí. Nemusíte se kvĂšli tomu stát právníkem ani nemusíte mít daòový zákoník v malíèku, ale buĂŻte pøipraveni na široké spektrum otázek týkajících se právĂŹ dané problematiky. Doporuèujeme vám si v ideálním pøípadĂŹ najít spolehlivého a kvalitního úèetního, který vám bude umĂŹt vĹždy pomoci a poradit.

4. Nezapomeòte se prodat. V tomto kroku byste mĂŹli myslet na vlastní propagaci a moĹžnosti marketingu, které jsou ideální právĂŹ pro vaše odvĂŹtví podnikání. U reklamy byste v první øadĂŹ mĂŹli znát svou cílovou skupinu. Pokud napøíklad zaèínáte vyrábĂŹt revoluèní policové systémy, tak budou vaším cílem hlavnĂŹ obchodníci, a proto se pro vás nebude hodit pøístup jako pøi prodeji produktĂš kaĹždodenní spotøeby. Pokud si nevíte rady, nevĂŹšte hlavu. Inspirovat se mÚŞete odbornou literaturou nebo mÚŞete pøímo oslovit specializovanou agenturu èi odborníka.

5. Naší poslední radou je vytrvalost. Velmi málo podnikĂš zaène prosperovat okamĹžitĂŹ, èi dokonce v prĂšbĂŹhu prvního roku. PrávĂŹ proto musíte být pøipraveni jak duševnĂŹ, tak finanènĂŹ obĂŹtovat témÏø všechno svému podnikání. Ale pokud je váš pøístup k podnikání správný a máte i kousek štĂŹstí, urèitĂŹ to zvládnete a všechna investovaná energie se nakonec vyplatí.

Ĺ˝ivot podnikatelĂš není nejjednodušší, ale pokud je vaším snem stát se svým pánem, urèitĂŹ se vyplatí dát šanci takovému Ĺživotu. 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín