První workshop je za námi

Vèera odpoledne se uskuteènil první workshop z podzimní série 4 workshopĂš, které doprovází 8. roèník soutĂŹĹže MĂšj první milion. Jako první z hostĂš vystoupil Honza Valuštík, který odprezentoval svĂšj podnikatelský pøíbĂŹh 10 mĂŹsícĂš starého projektuPixelsquare, se kterým vyhrál loòský roèník soutĂŹĹže MĂšj první milion a se kterým se aktuálnĂŹ snaĹží dobýt velké korporace a vyøešit problém s utøídĂŹním mnoĹžství dat pro marketingové úèely zejména fotek a jiných multimediálních souborĂš. Honza pøedával na workshopu své zkušenosti s rozvojem svého projektu a zaèínajícím podnikatelĂšm radí toto: „nejdĂšleĹžitĂŹjší je pøijít na trh alespoò s minimálním produktem a zaèít sbírat feed back od cílové a oslovovat první zákazníky i kdyĹž vlastnĂŹ hotový produkt nemáte“. Honza také ukázal, jak se k nápadu dostal, jak je dobré mít sepsaný podnikatelský plán a o tom Ĺže prodej a obchod má nejvĂŹtší prioritu a to hlavnĂŹ na b2b trhu, va kterém PixelSquare pĂšsobí. 

Co také zaznĂŹlo od Honzy:

  • skvĂŹlý tým je všechno
  • kontakty jsou nad zlato
  • nepodceòujte sales, vlastnĂŹ je to to nejdĂšleĹžitĂŹjší
  • zkoušejte to znovu a znovu

Druhým hostem a tematický blokem workshopu byl Manuel NunĂŹz resp. Affiliate marketing. Manuel úèastníkĂšm workshopu pøedstavil co vlastnĂŹ je Affiliate marketing a jak funguje tento typ obchodu a marketingu. „Affiliate marketing je vzájemnĂŹ prospĂŹšná spolupráce obchodníka a partnera, kde partner pøivede obchodníkovi nové zákazníky a dostane za  to odmĂŹnu, takĹže to není ani Ĺžádná velká vĂŹda“ øekl Manuel NunĂŹz. ÚèastníkĂšm také ukázal  jaké existují nejznámĂŹjší Affil sítĂŹ a programy a co je vše potøeba pøi spuštĂŹní Affiliate programu po byznys. Na závĂŹr pøidal Manuel konkrétní zkušenosti s Affil programy pro Lypo.cz, kde Manuel PĂšsobí jako Affil manaĹžer.

Pøíští workshop:

Váš byznys - Grafy a vykøièníky!!!

18. 11. 2014 od 15 h

Michael Rostock-poplar – Venture Investors Corporate Finance s.r.o.
Je spolumajitelem více neĹž pĂŹti firem, jejichĹž roèní obrat se pohybuje kolem 2 miliard korun. Patøí mezi zakládající partnery poradenské spoleènosti Venture Investors Corporate Finance, která úspĂŹšnĂŹ pĂšsobí po celém svĂŹtĂŹ.

Program:
Esenciální analýza kritických bodĂš vašeho podnikání pod rentgenovým okem investora.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín