Logo-MPM_TIC_ZK
Byl spuštĂŹn osmý roèník soutĂŹĹže MĂšj první milion

Pøipravit zajímavý podnikatelský zámĂŹr, projít sítem výbĂŹru, získat zpĂŹtnou vazbu od odborníkĂš a jako pomyslnou tøešnièku na dortu i prestiĹž a peníze, které pomohou s rozjezdem byznysu. PøesnĂŹ na takovou cestu je moĹžné se vydat prostøednictvím soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr, kterou poøádá Technologické inovaèní centrum Zlín. Letos v Ă¸íjnu se zaène psát jiĹž osmá kapitola pøíbĂŹhu o tom, jak si splnit sen a zaèít s vlastním podnikáním. Pøihlásit se mohou studenti støedních èi vysokých škol a veøejnost.

 MĂšj první milon

Pro aktuální roèník jsou pøipraveny ceny v hodnotĂŹ 450 000 korun. „V hlavní kategorii, tedy v té, kde zápolí studenti vysokých škol a veøejnost, èeká na nejlepšího 70 000 korun a další ceny v podobĂŹ zázemí podnikatelského inkubátoru èi poradenství v obchodní a marketingové oblasti. Pro nejlepší soutĂŹĹžící je také pøipraven šestitýdenní akceleraèní program v co-workingovém centru,“ øíká øeditelka poøádajícího Technologického inovaèního centra Zlín Daniela Sobieská. Pøihlášky do soutĂŹĹže je moĹžné zasílat aĹž do 30. ledna pøíštího roku. Více na www.mujprvnimilion.cz.

Tím nejhodnotnĂŹjším pøínosem pro rozjezd podnikání ale stále zĂšstávají cenné rady od odborníkĂš.

Jedním z hlavních cílĂš soutĂŹĹže je totiĹž právĂŹ vytváøení podmínek pro rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdĂŹlávání ve Zlínském kraji. Souèástí projektu je tak napøíklad série workshopĂš. „Letošními tématy jsou napøíklad zpĂšsoby oslovování investorĂš, nejèastĂŹjší chyby v projektech èi affiliate marketing,“ dodává Daniela Sobieská. SoutĂŹĹž a související aktivity jsou tak dĂšleĹžitými základními kameny v budování start-up komunity ve ZlínĂŹ a okolí.

 Jak to bylo vloni

O pøízeò poroty se v minulém roèníku ucházelo celkem 51 projektĂš. Støedoškoláci jich pøedloĹžili 17, v kategorii veøejnost a studenti vysokých škol jich pak bylo 34. Všemi zámĂŹry se podrobnĂŹ zabývali odborní hodnotitelé. TradiènĂŹ šlo o zástupce partnerĂš soutĂŹĹže, investorĂš a podnikatelĂš.

V kategorii pro studenty vysokých škol a veøejnost si prvenství vybojoval s projektem PixelSquare Jan Valuštík. Aplikace pomocí systému tagováni oznaèuje fotky a vyhledávání v nich se stává otázkou vteøin. StejnĂŹ jednoduché a rychlé je i jejich sdílení. Druhé místo se pøipsal projekt Starhills Raw Honey  Libora Svobody z Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve ZlínĂŹ. Jde o export organického medu z Èeské republiky do zemí Blízkého východu. Tøetí míst pak získala Anna Vlèková s projektem jazykové školy Immer Vere. Zajímavé projekty byly pøedloĹženy i v kategorii støedních škol. Porotu nakonec nejvíce zaujal nápad Dariny Knotkové ze Støední školy MESIT nazvaný SvĂŹt kloboukĂš. Jde o zakázkovou výrobu pro folklorní soubory, ale i pro bĂŹĹžné nošení.

Pohled toho, kdo vyhrál

Jedním z tĂŹch, kdo soutĂŹĹž s úspĂŹchem prošel je i Jan Valuštík s jiĹž zmiòovaným projektem PixelSquare. „SoutĂŹĹž MĂšj první milion mĂŹ výraznĂŹ posunula. Porotci jsou zkušení, mají výborné dotazy a rozebírají nápad ze všech stran. To vás donutí být pøipraven, pøemýšlet a celou vĂŹc posouvat dopøedu. K èemu nám soutĂŹĹž pomohla konkrétnĂŹ, to bylo pøedevším vytvoøení byznys plánu. V neposlední øadĂŹ, kdyĹž se vám podaøí vyhrát, získáte spoustu skvĂŹlých cen, moĹžnost kanceláøe a také finanèní prostøedky na uskuteènĂŹní svého plánu. TakĹže doporuèuju vyplnit pøihlášku,“ øíká Jan Valuštík, který momentálnĂŹ pĂšsobí v budovĂŹ 23 v továrním areálu ve ZlínĂŹ. PrávĂŹ bezplatný pronájem kanceláøe v tomto objektu, kde Technologické inovaèní centrum provozuje mimo jiné podnikatelský inkubátor, byl jednou z cen v soutĂŹĹži.

SoutĂŹĹž souèástí systému

SoutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr ale není ani tak samostatnou akcí, jako spíše støípkem v mozaice toho, co dĂŹlá Technologické inovaèní centrum Zlín pro podporu podnikání mladých lidí v celém Zlínském kraji. Centrum napøíklad provozuje klubu Start-up 23, coĹž je platforma slouĹžící pro setkávání, vzdĂŹlávání a sdílení informací o podnikání. Všem zájemcĂš o vlastní podnikání je pak urèen web www.startpodnikani.cz. Na jednom místĂŹ tak najdou informace o podnikatelských plánech, o volbĂŹ právní formy podnikání a postup pøi zaloĹžení Ĺživnosti èi obchodní spoleènosti.

Nedílnou souèástí komplexní podpory zaèínajících podnikatelĂš je pak nabídka zázemí pro podnikání a sluĹžby podnikatelského inkubátoru, virtuálního inkubátoru èi co-workingu. Více informací na www.ticzlin.cz.

Hlavní partneøi soutĂŹĹže

SYNOT  ICT service, a.s.

Nadace Synot

SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje

Další partneøi

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Allegro Group CZ, s.r.o.
BLUE 88, s.r.o.
ÈSOB a.s.
Junior Achievement Èeská republika
STEMICA a.s.
Lakšmí s.r.o.
SbĂŹrné Suroviny UH, s.r.o.
Univerzita Tomáše Bati ve ZlínĂŹ
Startupjobs.cz
Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.
Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský DvĂšr, s.r.o.
Regionální podpĂšrný zdroj s.r.o.
Industry Servis ZK

 

Kontakt

Bc. Daniel VanĂŹk, manaĹžer soutĂŹĹže

vanek@ticzlin.cz,
tel.: 734 443 879
www.mujprvnimilion.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín