V Ă¸íjnu odstartuje další roèník soutĂŹĹže MĂšj první milion

Více neĹž pĂŹt desítek projektĂš, ceny za 430 000 korun, mnoĹžství workshopĂš a prezentací. Taková je struèná bilance uplynulého roèníku soutĂŹĹže o nejlepší podnikatelský zámĂŹr MĂšj první milion, kterou poøádá Technologické inovaèní centrum s.r.o. Další díl do mozaiky podpory podnikání ve Zlínském kraji je pøed spuštĂŹním – aktuální 8. roèník odstartuje 1. øíjna. Hlavními partnery soutĂŹĹže budou nadále Nadace SYNOT, SYNOT ICT Service, a.s. a SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje.

„Pøipravovaný roèník pøinese nĂŹkolik zmĂŹn, to hlavní ale zĂšstává – ceny, workshopy a zpĂŹtná vazba odborníkĂš, které pomohou tĂŹm nejlepším autorĂšm s realizací jejich zámĂŹrĂš,“ øíká øeditelka poøádajícího Technologického inovaèního centra Zlín Daniela Sobieská. Na vítĂŹze èeká opĂŹt finanèní odmĂŹna 70 000 korun. UzávĂŹrka soutĂŹĹže je 30. ledna pøíštího roku.

Hlavními partnery soutĂŹĹže jsou Nadace SYNOT, spoleènost SYNOT ICT Service, a.s. a SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje. Podpora ze strany skupiny SYNOT je koncepèní. „DlouhodobĂŹ se snaĹžíme být nápomocni pøedevším mladým, talentovaným lidem. V soutĂŹĹži MĂšj první milion je celá øada tĂŹchto nadšencĂš. VĂŹtšinou jim však schází potøebné zázemí, finance a pøedevším zkušenosti, potøebné k realizaci nadĂŹjných myšlenek a start-upových projektĂš. PrávĂŹ v tomto jim chceme být nápomocni. SoutĂŹĹžícím mÚŞeme poskytnout naše mezinárodní zkušenosti s podnikáním, konzultace i sluĹžby supermoderního Datového centra Monaco,“ uvedl výkonný øeditel spoleènosti SYNOT ICT Services, Michal Gajdošík. 

SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje podporuje soutĂŹĹž a zaèínající podnikatele dlouhodobĂŹ, partnerem bylo jiĹž od 1. roèníku soutĂŹĹže. „Podporu podnikání vidíme jako jednu z cest jak pomoci celému regionu. A soutĂŹĹž MĂšj první milion je zajímavou moĹžností, jak u mladých lidí vzbudit zájem o vlastní podnikatelské aktivity,“ vysvĂŹtluje øeditel SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje Jaroslav Toufar.

 

ManaĹžer soutĂŹĹže

Bc. Daniel VanĂŹk

vanek@ticzlin.cz, tel.: 734 443 879

www.mujprvnimilion.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín