V létĂŹ nakupujeme ménĂŹ èasto 

Okurková sezóna dostala svĂšj název logicky na základĂŹ období dozrávání této šÂavnaté zeleniny, ale v našich myslích se spíše spojuje s obdobím obrovského horka, kdy se jakoby zastavil Ĺživot jak v médiích, tak ve spoleènosti. Všichni se snaĹžíme z práce dostat co nejdøíve domĂš do chladného bytu, a kdyĹž tolik štĂŹstí nemáme, tak aspoò nĂŹkam ke zdroji vody, v nĂŹmĹž se mÚŞeme nádhernĂŹ zchladit.

V tomto období se vyhýbáme všem fyzickým úkonĂšm, které nepokládáme za bytostnĂŹ dĂšleĹžité a mezi nĂŹĹž patøí i nakupování.  Tento jev si uvĂŹdomují i obchodníci, a proto nás èasto lákají na letní výprodeje, které mohou mít v nĂŹkterých lepších pøípadech i celkem slušný úspĂŹch, kdyĹž dostateènĂŹ vysoké slevy pøekonají i pøirozený pud sebezáchovy. A pokud jsou tyto prodejny vybaveny i klimatizací, tak nás nikdo nemusí dvakrát pøemlouvat na menší nákupní vycházky. Co se však stane, kdyĹž vybavení obchodĂš není dostateèné a ani samotná akce nesplní naše oèekávání? V praxi nic tak hrozného, jen si propøíštĂŹ tøikrát rozmyslíme, jestli se nám vyplatí v takové prodejnĂŹ vĂšbec nakupovat.

TeĂŻ si však pøedstavte, Ĺže podobná situace nenastane v obchodĂŹ s obleèením, ale v potravinách, v nichĹž pøestane fungovat klimatizace. Není jednoduché si tento scénáø pøedstavit, protoĹže ve vĂŹtšinĂŹ obchodĂš je právĂŹ ze zdravotních dĂšvodĂš udrĹžována stále konstantní teplota, aby se potraviny nekazily rychleji, neĹž jak mají ve zvyku, ale v menších prodejnách se stále ještĂŹ bĂŹhem letních dní mÚŞeme setkat s obrazem, kdy máme pøed sebou regály plné napĂšl rozteklých èokolád a pøezrálého ovoce. V takovém pøípadĂŹ není tøeba panikaøit. Staèí se podezøele vypadajícím produktĂšm vyhnout a utíkat zpĂŹt domĂš nebo k vodĂŹ.  Proto si radĂŹji pøi nutných letních nákupech rozmyslete, kam a co pĂšjdete kupovat, a vĂŹnujte se radĂŹji zábavnĂŹjším a energeticky ménĂŹ nároèným úkonĂšm jako opalování nebo ètení. Pøejeme vám co moĹžná nejpøíjemnĂŹjší proĹžití následujících mĂŹsícĂš téĹž známých jako léto.

Medcom

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín