Nejlepší zámĂŹry? Správa fotografií ve firmách, vývoz medu a zábavná jazyková škola.

Webová aplikace umoŞòující správu a sdílení multimediálních souborĂš, vývoz bio medu do zemí Blízkého východu èi netradièní jazyková škola. Tyto projekty letos ovládly jiĹž sedmý roèník soutĂŹĹže s názvem Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. KromĂŹ zpĂŹtné vazby od odborníkĂš usilovali soutĂŹĹžící o šanci získat finanèní podporu pro svĂšj zámĂŹr, roèní bezplatný nájem v podnikatelském inkubátoru a další ceny v celkové hodnotĂŹ 430 000 Kè. Vyhlášení výsledkĂš soutĂŹĹže s podtitulem MĂšj první milion se konalo 25. dubna 2014 v prostorách zlínského Podnikatelského inovaèního centra.

Výsledky 7. roèník soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

O pøízeò poroty se letos ucházelo celkem 51 projektĂš rozdĂŹlených do dvou kategorií. NejvĂŹtší zájem byl o spoleènou kategorii urèenou studentĂšm vysokých škol a zájemcĂšm z Ă¸ad veøejnosti. „V tomto pøípadĂŹ dorazilo 34 pøihlášek. Dalších 17 projektĂš pak spadá do kategorie urèené pro studenty støedních škol,“ uvedla Daniela Sobieská, Ă¸editelka poøádajícího Technologického inovaèního centra. Všemi zámĂŹry se podrobnĂŹ zabývali odborní hodnotitelé. TradiènĂŹ šlo o zástupce partnerĂš soutĂŹĹže, investorĂš a podnikatelĂš.

V kategorii pro studenty vysokých škol a veøejnost si prvenství, spojené mimo jiné s finanèní odmĂŹnou 71 000 korun, vybojoval s projektem PixelSquare Jan Valuštík z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve ZlínĂŹ. „V dnešní dobĂŹ digitalizace a ukládání vĂŹtšího mnoĹžství dat se u mnohých firem objevuje problém se správou souborĂš. Ty jsou rozházeny na rĂšzných discích u rĂšzných lidí, tĂŹĹžko se v nich vyhledává a sloĹžitĂŹ se sdílejí mezi ostatními èleny týmu. Aplikace PixelSquare pomocí systému tagováni oznaèuje všechny fotky a vyhledávání v nich se stává otázkou vteøin. StejnĂŹ jednoduché a rychlé je i sdílení,“ popsal svĂšj zámĂŹr autor.

Druhé místo se pøipsal projekt Starhills Raw Honey. Jeho autorem je Libor Svoboda z Fakulty multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve ZlínĂŹ. Jde o export organického medu z Ăˆeské republiky pod vlastní znaèkou Starhills do zemí Blízkého východu. Tøetí míst pak získala Anna Vlèková s projektem jazykové školy Immer Vere. Studentka Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve ZlínĂŹ nabízí jazykové vzdĂŹlávání netradièní a zábavnou formou.

Mezi støedoškoláky zvítĂŹzily klobouky

Zajímavé projekty byly pøedloĹženy i v kategorii støedních škol. Porotu nakonec nejvíce zaujal nápad Dariny Knotkové ze Støední školy MESIT nazvaný SvĂŹt kloboukĂš. Jde o zakázkovou výrobu pro folklorní soubory, ale i pro bĂŹĹžné nošení. Druhé místo získalLubomír Mocek ze SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, který zpracovává zámĂŹr na pronájem outdoorových kamer a nabídku souvisejících sluĹžeb. Tøetí cenu získala studentka Obchodní akademie Valašské Meziøíèí AneĹžka Karpjáková. Ta porotĂŹ pøedstavila zaèínající módní znaèku vyrábĂŹjící obleèení a doplòky pro hráèe stolního fotbalu.

Porota pravidelnĂŹ oceòuje také školu, která výjimeèným zpĂšsobem podporuje podnikatelské myšlení u svých studentĂš. Letos cenu získala Støední škola MESIT o.p.s.

Aby projekty nezĂšstaly jen na papíøe

V soutĂŹĹži ale nejde jen o výbĂŹr tĂŹch nejzajímavĂŹjších projektĂš. Cílem je vytvoøení podmínek pro rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdĂŹlávání ve Zlínském kraji. V rámci soutĂŹĹže proto Technologické inovaèní centrum pøipravilo pro veøejnost sérii pĂŹti workshopĂš s názvem „Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost“. Pøednášející z Ă¸ad úspĂŹšných podnikatelĂš èi investorĂš seznámili zájemce se zásadami øízení týmu, právními aspekty podnikání nebo nastavením obchodních modelĂš a podobnĂŹ. Mezi lektory byly napøíklad informaèní expert Michal Berg, který byl jedním ze zakladatelĂš firmy eSports, spolumajitel pĂŹti firem Michael Rostock Ă¨i investorka Margareta KøíĹžová. SemináøÚ se zúèastnily bezmála dvĂŹ stovky zájemcĂš.

Zajímavou moĹžností, jeĹž byla letošní novinkou, pak byl akceleraèní program, do nĂŹhoĹž se mohli zapojit ti soutĂŹĹžící z kategorie vysoké školy, kteøí postoupili do uĹžšího výbĂŹru. „V rámci toho mĂŹli mimo jiné k dispozici co-workingové centrum,“ uvedlaDaniela Sobieská. To je situováno v budovĂŹ 23 ve zlínském továrním areálu. Jde o sdílenou kanceláø, jejíĹž neformální prostøedí má pomoci nejenom s rozjezdem podnikání, ale také ke vzájemné inspirace a spolupráce mezi jednotlivými zaèínajícími podnikateli.

KromĂŹ toho Technologické inovaèní centrum provozuje klubu Start-up 23, coĹž je platforma slouĹžící pro setkávání, vzdĂŹlávání a sdílení informací o podnikání. Všem zájemcĂš o vlastní podnikání je pak urèen web www.startpodnikani.cz. Na jednom místĂŹ tak najdou informace o podnikatelských plánech, o volbĂŹ právní formy podnikání a postup pøi zaloĹžení Ĺživnosti èi obchodní spoleènosti.

 Poøadatel soutĂŹĹže

 • Technologické inovaèní centrum s.r.o.
 • Zlínský kraj

Partneøi soutÏŞe

 • SYNOT ICT Services a.s.
 • Nadace SYNOT
 • SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje
 • HEXXA.CZ s.r.o.
 • BLUE 88, a.s. – portál Slevíci.cz
 • INSPECTUM, a.s.
 • Allegro Group CZ, s.r.o. – portál Aukro.cz
 • Austin Detonator, s.r.o.
 • SbĂŹrné Suroviny UH, s.r.o.
 • Lakšmí s.r.o.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST
 • Univerzita Tomáše Bati ve ZlínĂŹ
 • Junior Achievement Èeská republika
 • Inovaèní infrastruktura Zlínského kraje

ManaĹžer soutĂŹĹže

Bc. Daniel VanĂŹk

vanek@ticzlin.cz, tel.: 734 443 879
www.startpodnikani.cz
www.mujprvnimilion.cz

 

Výsledky 7. roèník soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

 

Výsledky 7. roèník soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín