Startup story - vyhlášení výsledkĂš soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

Všechny zájemce o podnikání srdeènĂŹ zveme na slavnostní vyhlášení výsledkĂš soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Na akci budou vyhlášeny nejlepší podnikatelské zámĂŹry a nápady v kategoriích Støední školy a Vysoké školy/Veøejnost. TĂŹšit se mÚŞete na zajímavé podnikatele a startupy. Po akci bude pøipraven raut k networkingu s úèastníky akce.

Souèástí veèera bude také workshop na téma:
Marketing s malým budgetem a marketing na B2B trhu |pøímý prodej zákazníkĂšm.

Olga Jurášková|øeditelka ústavu Marketingových komunikací FMK
Pavel Ševèák | jednatel spoleènosti SAF Holland

#networking  #akcelerátor  #soutezNPZ  #startup

Kde: Podnikatelské inovaèní centrum, 4. patro (Vavreèkova 5262, Zlín)
Kdy: pátek 25. dubna 2014 - 18:00 h

Vstup je zdarma

Koho mÚŞete na akci potkat:

Mladé zaèínající podnikatele, kteøí se rozhodli jít cestou vlastního podnikání a nápadĂš
SoutĂŹĹžící z minulých roèníkĂš, kteøí svĂšj byznys jiĹž realizují
Zkušené podnikatele a investory, kteøí soutĂŹĹž podporují jako partneøi
Podnikatele a zakladatele inovaèních firem v Podnikatelském inkubátoru ve ZlínĂŹ

Více o soutĂŹĹži na www.mujprvnimilion.cz 

Novinky a zajímavosti hledej na našem Facebooku a také na Twitteru.

Startup story - Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín