Lepší podmínky pro malé a støední podniky

DHL Express reaguje na stále vzrĂšstající poèet malých a støedních podnikĂš v Ă¨eské ekonomice a pøináší pro nĂŹ speciální cenovou nabídku, díky které se jejich konkurenceschopnost ještĂŹ zlepší.

Jste malý èi støední podnik s exportní orientací? Pak je naše nabídka urèena pøímo pro Vás.

DHL

Podpora èeských podnikatelĂš má u DHL mnoholetou tradici. JiĹž více neĹž patnáct let vyhlašujeme napøíklad Exportní cenu DHL, kde odmÏòujeme nejaktivnĂŹjší exportéry a tyto podporujeme nejen zprostøedkováním pøepravních sluĹžeb, ale také dalších partnerských programĂš.  VáĹžíme si umu a odvahy našich klientĂš, kteøí vyváĹží do zahranièí. Jsme si vĂŹdomi, Ĺže rizika, která podstupují mÚŞeme pomoci minimalizovat poskytnutím co nejlepší sluĹžby doruèení zásilek v co nejkratším èase zabezpeèenou sítí tak, aby naši zákazníci mohli svou energii vĂŹnovat rozvoji podnikání a nemuseli pøemyšlet o nástrahách logistiky.

Pro firmy, které kladou dĂšraz na rychlost, spolehlivost a pøesnost doruèení svých produktĂš svým zákazníkĂšm a dosud nevyuĹžívají expresních pøeprav, pøipravila DHL speciální akèní nabídku na vyzkoušení svých produktĂš. Jedná se o zvýhodnĂŹnou cenu pro doruèení zásilek typu Time Definite – s Ă¨asem doruèení do 9:00, 12:00 nebo konce následujícího pracovního dne po dni odeslání do vĂŹtšiny evropských destinací. Nabídka je platná také pro mimoevropské zemĂŹ, kde èas doruèení závisí na vzdálenosti od Èeské republiky a pohybuje se standardne od 1 – 3 pracovních dnĂš.  Jsme pøipraveni splnit Vaše nejnároènĂŹjší poĹžadavky v oblasti expresní mezinárodní pøepravy. Zaslání vzorkĂš produktĂš, hotových výrobkĂš, dokumentace, zboĹží v kontrolovaném reĹžimu do zahranièí èi jakýkoliv jiný kontakt se zahranièím, pro který je nezbytné vyuĹžít logistických sluĹžeb vèetnĂŹ proclení zásilek. To vše pro Vás zaøídíme, pøièemĹž budeme sledovat stejný cíl, a to optimalizovat Vaše náklady spojené s pøepravou a zefektivnit Vaše logistické procesy. ProtoĹže my Vám rozumíme a víme, Ĺže kaĹždá koruna má pro malé a støední podniky hodnotu zlata a pøedevším, Ĺže èas jsou peníze.

Pro získání specifické nabídky pøímo pro Vaši spoleènost nás, prosím, kontaktujte. Naši pracovníci pro Vás ochotnĂŹ vypracují cenovou nabídku na základĂŹ Vašich podmínek. Pro usnadnĂŹní vzájemné komunikace jsme vytvoøili webové stránky s kontaktním formuláøem, který naleznete zde.

Neváhejte nás kontaktovat a udĂŹlat tak první krok pro zjednodušení a zlevnĂŹní logistických sluĹžeb, jeĹž Vám umoĹžní expandovat na zahranièní trh, a podstatnĂŹ tak zvýší obrat Vašeho podniku.

DHL

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín