Ve ZlínĂŹ funguje propracovaný systém podpory zaèínajících podnikatelĂš

zk_logo_rgb

VzdĂŹlávání, poradenství, rĂšzné typy kanceláøských prostor. To je jen struèný výèet tĂŹch nejdĂšleĹžitĂŹjších nástrojĂš propracovaného systému podpory zaèínajících podnikatelĂš ve zlínském regionu. Jde o dílo Technologického inovaèního centra s.r.o., coĹž je spoleèný podnik Univerzity Tomáše Bati ve ZlínĂŹ a Zlínského kraje. „Nastartování byznysu a jeho následný rozjezd je vĂšbec nejrizikovĂŹjší etapou podnikání, mnoho projektĂš konèí uĹž na samém zaèátku. SnaĹžíme se proto všem, kteøí o podnikání uvaĹžují èi zatím pĂšsobí jen krátce, vytvoøit podmínky pro to, aby svĂšj nápad mohli úspĂŹšnĂŹ rozvíjet,“ Ă¸íká øeditelka Technologického inovaèního centra Daniela Sobieská.

VzdĂŹlávání je základ

Technologické inovaèní centrum poøádá jiĹž sedmým rokem soutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Do ní se mohou hlásit nejenom zájemci z Ă¸ad studentĂš støedních a vysokých škol, ale také veøejnost. V letošním roce se do akce zapojilo pøes 50 projektĂš. „By jsou zámĂŹry hodnoceny, je sestavováno poøadí a rozdávány ceny, nejde pouze o soutĂŹĹž. ZámĂŹry se serioznĂŹ zabývá hodnotitelská komise sloĹžená z úspĂŹšných podnikatelĂš, odborníkĂš a investorĂš. Jejich rady, zpĂŹtná vazba a konzultace jsou pak pøínosem pro všechny, kteøí se akce úèastní,“ vysvĂŹtluje Daniel VanĂŹk z Technologického inovaèního centra. Informace o aktuálním vrcholícím roèníku i o celé soutĂŹĹži jsou k dispozici na stránkách www.mujprvnimilion.cz.

Vyhlášení výsledkĂš se koná jiĹž 25. dubna v 18.00 v budovĂŹ 23 v továrním areálu ve ZlínĂŹ.

Souèástí soutĂŹĹže jsou také workshopy, v nichĹž mohou zájemci získat cenné informace napøíklad k tomu, jak nalézt a oslovit cílovou skupinu, nastavit obchodní model, získat kapitál pro rozjezd podnikání èi si poslechnout pøíbĂŹhy tĂŹch, kteøí svĂšj byznys úspĂŹšnĂŹ rozjeli. Velmi podobnou náplò má i kurz Základy podnikání, který Technologické inovaèní centrum realizuje pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve ZlínĂŹ. „Usilujeme o to, aby se co nejvĂŹtší porce relevantních informací dostala k zájemcĂšm jiĹž v dobĂŹ, kdy svĂšj zámĂŹr pøipravují v teoretické rovinĂŹ. Zkušenosti ukazují, Ĺže tento pøístup výraznĂŹ zvyšuje šance na úspĂŹch,“ uvádí Daniela Sobieská.

ZámĂŹrĂšm se daøí

Poøadatele tĂŹší, Ĺže zájem o soutĂŹĹž a také kvalita soutĂŹĹžních zámĂŹrĂš rostou. Z minulého roèníku sedm úèastníkĂš svĂšj podnikatelský zámĂŹr aktivnĂŹ realizuje a jiĹž získali své první zákazníky. Jedním z tĂŹch, kteøí soutĂŹĹží prošli, jsou i tvĂšrci projektu www.WriteSquare.com. Jde o globální internetové trĹžištĂŹ, kde je moĹžné zadávat poptávky èi nabídky na konkrétní práce, napøíklad pøekladatelské, korektorské, z oblasti copywritingu a podobnĂŹ. „Po tøech mĂŹsících provozu jiĹž evidujeme prvních tisíc registrovaných uĹživatelĂš,“ uvedl jeden z autorĂš Libor Minaøík. PĂšvodnĂŹ pøitom projekt vznikl jako povinná práce ke splnĂŹní pøedmĂŹtu Základy podnikání. „Náš nápad však zaujal pøedstavitele Technologického inovaèního centra, kteøí nám doporuèili pøihlásit se do soutĂŹĹže. A to byl pro nás impulz tento projekt realizovat,“ prozradil druhý z autorské dvojiceRóbert Pohuba. Projekt si získal uznání i na celonárodní úrovni, kdyĹž byl letos ohodnocen jako jeden ze tøí nejlepších studentských inovativních podnikatelských zámĂŹrĂš v Ăˆeské republice. Celkem jich na národní úrovni soutĂŹĹžilo více neĹž 300.

Inkubaèní, virtuální, sdílené

K podnikání jsou potøeba i prostory. To mÚŞe být pro øadu zaèínajících podnikatelĂš, kteøí ještĂŹ negenerují zisk, docela problém. Ve ZlínĂŹ je ale nĂŹkolik elegantních øešení. Všechny jsou k dispozici ve 23. budovĂŹ v továrním areálu. „KromĂŹ klasického podnikatelského inkubátoru nabízíme rovnĂŹĹž inkubátor virtuální a na konci loòského roku jsme sluĹžby rozšíøili zøízením co-workingového centra,“ popisuje Petr Koneènýz Technologického inovaèního centra. Pod jednou støechou tak funguje ucelená nabídka.

Co-workingové centrum provozované Technologickým inovaèním centrem je pøitom jediné ve Zlínském kraji a jedno z prvních na MoravĂŹ. Jde v podstatĂŹ o jednu velkou místnost pro více lidí. „Centrum nemá uspoøádání klasické kanceláøe. Vše je pojato velmi neformálnĂŹ. Nejde totiĹž pouze o zázemí, ale o vytvoøení inspirujícího prostøedí, v nĂŹmĹž mohou zaèínající podnikatelé na svých projektech spolupracovat, pomáhat si v rozvoji a podobnĂŹ. Jde vlastnĂŹ o nĂŹco na zpĂšsob klubu, v nĂŹmĹž si sami jeho èlenové vytváøejí motivaèní prostøedí. Velkou výhodou je pak cena nájmu, která je ve srovnání s klasickým øešením prostøednictvím vlastní kanceláøe výraznĂŹ niĹžší,“ vysvĂŹtluje Daniela Sobieská.

MomentálnĂŹ se ve zlínském co-workingovém centru pracuje na osmi projektech. PøevaĹžují zámĂŹry z oblasti marketingu a on-line aplikací, øeší se ale i návrhy designových vinylových podlah na míru èi progresivní stavební postupy a materiály.

Další moĹžnost získat prostory má formu podnikatelského inkubátoru. Podstatou je zvýhodnĂŹný nájem po dobu tøí let. Cílem je pøipravit firmu na zcela trĹžní prostøedí. S tím souvisí i celá øada sluĹžeb, které mohou klienti inkubátoru èerpat. Virtuální inkubátor je pak øešením pro ty, kteøí potøebují pøedevším sídlo, vlastní ani sdílenou kanceláø ale zatím vyuĹžívat nechtĂŹjí. Více o jednotlivých nabídkách na www.inkubatorzlin.cz.

 

Další informace

Pro další informace mÚŞete kontaktovat:

Ing. Petr Koneèný

Technologické inovaèní centrum s.r.o.

mobil: +420 739 570 790 
Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín