Sdílené kanceláøe? Podnikatelé jiĹž pracují na svých projektech

Jedna velká kanceláø se spoustou stolĂš, u kterých pracují mladí podnikatelé rozvíjející své byznys plány. Tak nĂŹjak si lze pøedstavit Co-workingové centrum. Ve ZlínĂŹ je tato sluĹžba k dispozici od konce loòského roku. Jde o první zaøízení tohoto typu ve Zlínském kraji a jedno z mála na MoravĂŹ. Ve zlínském co-workingovém centru nyní pĂšsobí ètyøi podnikatelé, další se na vyuĹžití tohoto moderního zázemí pøipravují.

Ve ZlínĂŹ je jediné co-workingové centrum v kraji

Co-workingové centrum je umístĂŹno v Podnikatelském inovaèním centru ve ZlínĂŹ (budova 23 v továrním areálu). Na stejném místĂŹ jiĹž funguje podnikatelský inkubátor, virtuální inkubátor èi vĂŹdeckotechnický park. Jde tak o nejucelenĂŹjší nabídku pro podnikání v regionu. Všechny sluĹžby má na starosti Technologické inovaèní centrum s.r.o. Jde o podnik, který spoleènĂŹ vlastní Univerzita Tomáše Bati ve ZlínĂŹ a Zlínský kraj. Jedním z jeho cílu je právĂŹ vytváøení podmínek pro rozvoj inovaèního podnikání. PrávĂŹ v tomto objektu zahájila svou èinnost napøíklad dnešní spoleènost Allegro Group CZ, která provozuje aukèní portál Aukro, èi firma Edhouse, jeĹž poskytuje softwarové øešení na míru.

„Co-workingovým centrem jsme zkompletovali nabídku sluĹžeb pro zaèínající podnikatele. JiĹž jsme uzavøeli smlouvy se ètyømi klienty, se stejným poètem jsme pøed podpisem smlouvy. Poptávka po sdílených kanceláøích a zázemí zde tedy urèitĂŹ je,“ Ă¸íká øeditelka Technologického inovaèního centra Daniela Sobieská.

Jedním z prvních, který zázemí co-workingového centra zaèal vyuĹžívat, je student zlínské univerzity Jan Valuštík. Pracuje na projektu Futurello. „V podstatĂŹ jde o virtuální krabici od bot plnou vzpomínek na staré èasy. UĹživatel nahraje krátké video a za deset let se mu aplikace sama ozve a nabídne mu moĹžnost vrátit se v Ă¨ase. Vše je postaveno na naprosté jednoduchosti, jde o velmi intuitivní aplikaci. Zatím je k dispozici pro operaèní systém Android, pøipravujeme ale verzi i pro iOS,“ Ă¸íká mladý podnikatel. A v Ă¨em podle nĂŹj spoèívá výhoda co-workingového centra? „Pøedevším navázání kontaktĂš se zajímavými lidmi. To nás mÚŞe posunout dál nejen v našem souèasném projektu, ale tøeba i v hledání dalších pøíleĹžitostí,“ vysvĂŹtluje.

Zlínské co-workingové centrum nabízí tøi reĹžimy. Základní balíèek Business obsahuje 50 hodin mĂŹsíènĂŹ, tarif Premium pak 100 hodin. K dispozici je i reĹžim Resident. V takovém pøípadĂŹ mÚŞe klient pracovat neomezenĂŹ bĂŹhem celé provozní doby, tedy od pondĂŹlí do pátku od 8.00 do 16.30. Ceny všech balíèkĂš jsou pøitom finanènĂŹ daleko ménĂŹ nákladné, neĹž pronájem kanceláøe. Zaèínající podnikatelé navíc mohou vyuĹžívat sluĹžeb recepce jako je skenování èi kopírování. K dispozici mají rovnĂŹĹž poradenské sluĹžby èi jednací prostory.

„Centrum nemá uspoøádání klasické kanceláøe. Vše je pojato velmi neformálnĂŹ. Nejde totiĹž pouze o zázemí, ale o vytvoøení inspirujícího prostøedí, v nĂŹmĹž mohou zaèínající podnikatelé na svých projektech spolupracovat, pomáhat si v rozvoji a podobnĂŹ. Jde vlastnĂŹ o nĂŹco na zpĂšsob klubu, v nĂŹmĹž si sami jeho èlenové vytváøejí motivaèní prostøedí,“ vysvĂŹtluje Daniela Sobieská.

Co-working v Ăˆeské republice

Myšlenka sdílených kanceláøí pro ty, kteøí nepotøebují vlastní prostory, ale nechtĂŹjí napøíklad pracovat z domu, je v Ăˆeské republice stále ještĂŹ novinkou. První centra zaèala vznikat teprve v roce 2009 a aĹž na výjimky sídlí hlavnĂŹ ve velkých mĂŹstech. Co-working vyhledávají napøíklad web designéøi, konzultanti v rĂšzných oborech, obchodníci, internetoví podnikatelé, marketingoví specialisté, ale i lidé z neziskového sektoru a podobnĂŹ. V centrech se velmi èasto konají odborné pøednášky na témata související s podnikáním.

 

Konkrétní pøíklad – Futurello cílí na americký trh

Aplikace Futurello zaujala hodnotitele v loòském roèníku soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr, kterou poøádá Technologické inovaèní centrum. To, Ĺže její autor Jan Valuštík za ni získal medailové umístĂŹní, ale není aĹž tak podstatné. Daleko dĂšleĹžitĂŹjší je, Ĺže v zámĂŹru pokraèuje. I díky co-workingovému centru.

Co projekt Futurello nabízí?

V podstatĂŹ jde o virtuální krabici od bot plnou vzpomínek na staré èasy. UĹživatel nahraje krátké video a za deset let se mu aplikace sama ozve a nabídne mu moĹžnost vrátit se v Ă¨ase. Vše je postaveno na naprosté jednoduchosti, jde o velmi intuitivní aplikaci. Zatím je k dispozici pro operaèní systém Android, pøipravujeme ale verzi i pro iOS.

Aplikace cílí na americký trh. Proè?

Bylo nám jasné, Ĺže èeský èi slovenský trh nestaèí. Na druhou stranu zcela globální produkt je pro nás zatím velké sousto. Hledali jsme proto destinaci, která je technologicky vyspĂŹlá a dostateènĂŹ rozsáhlá co do poètu potenciálních uĹživatelĂš. Z toho nám vyšel severoamerický kontinent. Na základĂŹ získaných zkušeností se pak budeme snaĹžit proniknout i na jiné trhy.

Jak se vlastnĂŹ rodil nápad na virtuální krabici od bot?

TĂŹĹžce. Základní princip byl docela jasný, vše kolem se ale neustále mĂŹnilo a jen velmi pomalu jsme se dopracovávali k souèasné podobĂŹ. Na souèasných konturách projektu má podíl i zpĂŹtná vazba, kterou jsme získali v rámci soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr.

Jste jedním z prvních klientĂš co-workingového centra ve ZlínĂŹ. Co si od toho slibujete?

Pøedevším navázání kontaktĂš se zajímavými lidmi. To nás mÚŞe posunout dál nejen v našem souèasném projektu, ale tøeba i v hledání dalších pøíleĹžitostí. Navíc v budovĂŹ, kde je Co-workingové centrum, sídlí øada zajímavých firem, s kterými rovnĂŹĹž mÚŞeme spolupracovat.

 

Technologické inovaèní centrum

Technologické inovaèní centrum je akreditovaným èlenem Spoleènosti vĂŹdeckotechnických parkĂš ÈR. Od roku 2009 je povÏøeno zastupováním Asociace inovaèního podnikání Èeské republiky na území Zlínského kraje.

Ve ZlínĂŹ provozuje podnikatelský inkubátor, vĂŹdeckotechnický park a novĂŹ právĂŹ co-workingové centrum. Podílí se na vzdĂŹlávacích aktivitách, spolu s partnery pøipravuje soutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr.

 

Další informace

Pro další informace mÚŞete kontaktovat:

Ing. Petr Koneèný

Technologické inovaèní centrum s.r.o.
mobil: +420 739 570 790
e-mail: konecny@ticzlin.cz
www.inkubatorzlin.cz
www.facebook.com/TICZlin
 
Co-workingové centrum ve ZlínĂŹ
Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín