O titul Nejlepší podnikatelský zámĂŹr bojuje více neĹž pĂŹt desítek projektĂš

Celkem 51 projektĂš bude usilovat o úspĂŹch v jiĹž sedmém roèníkĂš soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Akci tradiènĂŹ vyhlašuje Technologické inovaèní centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a dalšími partnery. Na nejlepší èekají ceny v hodnotĂŹ 430 000 korun.

SoutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

SoutĂŹĹžící mĂŹli moĹžnost pøedkládat své zámĂŹry do konce ledna. NejvĂŹtší zájem byl o spoleènou kategorii pro studenty vysokých škol a veøejnost. V tomto pøípadĂŹ poøadatelĂšm dorazilo 34 pøihlášek. Dalších 17 projektĂš pak spadá do kategorie urèené pro studenty støedních škol. Vzhledem k tomu, Ĺže na nĂŹkterých projektech pracuje spoleènĂŹ více lidí, je celkový poèet soutĂŹĹžících v letošním roce 79. Výsledky budou oznámeny na konci dubna.

Jak se bude hodnotit?

Jednotlivými zámĂŹry se nyní budou zabývat hodnotitelé z øad odborníkĂš. „Tak jako v pøedešlém roèníku usednou do hodnotící komise zástupci partnerĂš, investorĂš a organizátora soutĂŹĹže. SoutĂŹĹžící si tak mohou vyzkoušet prezentaci svého zámĂŹru pøed odbornou porotou a také získat zpĂŹtnou vazbu ke svým soutĂŹĹžním nápadĂšm a projektĂšm,“ uvedla øeditelka Technologického inovaèního centra Daniela Sobieská.

Pro soutĂŹĹžící v kategorii vysoké školy a veøejnost bude dĂšleĹžitý 18. únor, kdy se koná první kolo. PrávĂŹ v nĂŹm totiĹž budou prezentovat své zámĂŹry pøed hodnotitelskou komisí (hodnocení formou elevator pitch). Ta vybere nejzajímavĂŹjší zámĂŹry, které postoupí do druhého kola hodnocení a novĂŹ také do akceleraèního programu. „V rámci akceleraèního programu budou mít soutĂŹĹžící k dispozici novĂŹ otevøené co-workingové centrum k rozvoji svých podnikatelských zámĂŹrĂš. Pøipraveny jsou speciální workshopy a konzultace pøímo se zástupci partnerĂš soutĂŹĹže, podnikatelĂš a investorĂš. Workshopy budou zamÏøeny napøíklad na marketing a komunikaèní strategie, rozvoj a monetizaci projektĂš, obchodní modely a podobnĂŹ,“ dodala Daniela Sobieská. Druhé kolo hodnocení, pøi nĂŹmĹž se projekty finalistĂš budou zabývat hodnotitelé za zavøenými dveømi, se bude konat v dubnu.

U kategorie pro støedoškoláky je postup jiný. Odborníci internĂŹ vyberou v únoru nejlepší projekty, které postoupí do druhého kola (10. bøezen). Teprve v nĂŹm budou soutĂŹĹžící osobnĂŹ prezentovat své zámĂŹry pøed hodnotitelskou komisí, která urèí vítĂŹze.

Na nejlepší soutĂŹĹžící èekají ceny v hodnotĂŹ 430 000 Kè. Zajímavou cenou je napøíklad moĹžnost získat prostory pro podnikání v podobĂŹ roèního bezplatného pronájmu kanceláøe v centru Zlína v Podnikatelském inkubátoru Technologického inovaèního centra. TradiènĂŹ bude také udĂŹlena cena pro nejaktivnĂŹjší støední školu za podporu podnikatelského myšlení u studentĂš. Vyhlášení výsledkĂš soutĂŹĹže a pøedání cen nejlepším soutĂŹĹžícím se uskuteèní v na konci dubna 2014.

Doprovodné workshopy

Loni na podzim se konalo pásmo doprovodných workshopĂš s názvem „Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost“. Na sérii pĂŹti akcí vystoupily osobnosti èeského businessu jako Margareta KøíĹžová (øeditelka podnikatelského poradenství CEAG), investor Michael Rostock (Poplar), JiĂ¸í Švirák (pøedseda pøedstavenstva BLUE 88), Petr Eliáš (pøedseda pøedstavenstva ISPECTUM) nebo Michal Berg, spoluzakladatel firmy eSports.cz.

Ti spolu s úèastníky workshopĂš probírali jednotlivé podnikatelské pøíbĂŹhy, pøíklady dobré i špatné praxe. Souèástí workshopĂš byly také prezentace start-up firem, které se v minulých roènících úèastnily soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Své zkušenosti pøedstavili napøíklad Lukáš Kouøil (iTech21) nebo Libor Minaøík a Robert Pohuba, jejichĹž projekt Writesquare.com uspĂŹl také v celonárodní soutĂŹĹži o nejlepší studentský inovativní podnikatelský zámĂŹr.

Více informací o soutĂŹĹži na www.mujprvnimilion.cz

ManaĹžer soutĂŹĹže
Bc. Daniel VanĂŹk
vanek@ticzlin.cz
tel.: 734 443 879

Partneøi - soutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín