ProbĂŹhla série workshopĂš „Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost“

Pásmo workshopĂš s názvem „Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost“ odstartovalo tradiènĂŹ v Ă¸íjnu 2013 spolu s vyhlášením soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Na sérii pĂŹti workshopĂš vystoupily známé osobnosti èeského businessu – Margareta KøíĹžová, øeditelka podnikatelského poradenství CEAG s.r.o.; Michael Rostock – Poplar, investor; JiĂ¸í Švirák pøedseda pøedstavenstva BLUE 88 a.s.; Petr Eliáš, pøedseda pøedstavenstva ISPECTUM a.s. nebo Michal Berg, spoluzakladatel firmy eSports.cz. PrĂšbĂŹĹžnĂŹ byly diskutovány podnikatelské pøíbĂŹhy, pøíklady dobré i špatné praxe, rady pro zaèínající firmy, zpĂšsoby oslovení investorĂš a další podobná témata.

Souèástí workshopĂš byly také prezentace start-up firem, které se v minulých roènících úèastnily soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Své zkušenosti pøedstavili napø. Lukáš Kouøil (iTech21 s.r.o.) nebo Libor Minaøík a Robert Pohuba, jejichĹž projekt Writesquare.com uspĂŹl také v celonárodní soutĂŹĹži o nejlepší studentský inovativní podnikatelský zámĂŹr.

„MoĹžnost otestovat podnikatelský nápad, získat zpĂŹtnou vazbu a dĂšleĹžité kontakty, to jsou významné benefity soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Úèast finalistĂš minulých roèníkĂš soutĂŹĹže, kteøí svĂšj podnikatelský nápad zaèali realizovat a nyní na workshopech pøedávali své zkušenosti, mne utvrzuje v tom, Ĺže koncept workshopy, soutĂŹĹž a následná podpora podnikatelského inkubátoru má smysl“, uvedl Petr Koneèný, manaĹžer podnikatelského inkubátoru Technologického inovaèního centra.

Workshopy probíhaly v rámci aktivit klubu Start-up 23 Technologického inovaèního centra a celkem se zapojilo témÏø 200 úèastníkĂš z Ă¸ad studentĂš, zaèínajících podnikatelĂš, ale i další zájemcĂš o podnikání.

„Workshopy byly velice pøínosné pro ty, kteøí to s podnikáním myslí váĹžnĂŹ. ÚspĂŹšné pøíbĂŹhy podnikatelĂš i zaèínajících projektĂš publikum navnadily. Zkušení byznysmeni zase divákĂšm pøiblíĹžili tvrdou realitu podnikání“, uvedl Marek Spáèil, úèastník série.

Workshopy jsou poøádány jako doprovodná akce soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr, do které se mohou zájemci, kteøí chtĂŹjí otestovat svĂšj podnikatelský nápad, získat zpĂŹtnou vazbu a dĂšleĹžité kontakty, zapojit do 31. ledna 2014. Autory nejzajímavĂŹjších podnikatelských zámĂŹrĂš èekají prezentace pøed odbornou porotou, sloĹženou ze zástupcĂš partnerĂš soutĂŹĹže, investorĂš a podnikatelĂš.  Na nejlepší soutĂŹĹžící èekají ceny v hodnotĂŹ cca 430 000,- Kè. Více informací o soutĂŹĹži na www.mujprvnimilion.cz

 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín