VítĂŹz Ceny odborné poroty v grantovém programu KB „NASTARTUJTE SE“

pøináší ekologii zajímavou pro zákazníky 

S dobrým nápadem a zdravým odhodláním mÚŞeš nastartovat své podnikání v kaĹždé dobĂŹ a v kaĹždém vĂŹku.“ Tak vyzvala Komerèní banka spolu s Asociací malých a støedních podnikĂš a ĹživnostníkĂš ÈR zaèínající podnikatele k pøihlášení do grantového programu NASTARTUJTE SE 2013. Šanci uspĂŹt mĂŹl kaĹždý, bez ohledu na pøedchozí zkušenost s podnikáním. „V rámci grantového programu chceme umoĹžnit nejlepším projektĂšm jejich zámĂŹry snadnĂŹji realizovat,“ øíká Michal Pánek, manaĹžer Segmentového øízení – Retail Komerèní banky.

VítĂŹzové byli vyhlášeni 19. listopadu na výroèní akci Asociace malých a støedních podnikĂš a ĹživnostníkĂš ÈR (AMSP ÈR) – Den podnikatelĂš – a získávají tak finanèní prostøedky pro start svého podnikání. Program mĂŹl dvĂŹ kategorie: Cenu odborné poroty a Cenu veøejnosti. S vítĂŹzkou Ceny odborné veøejnosti Zuzanou Cabejškovou jsme mluvili o jejím vítĂŹzném projektu ZAZA Bottles.

 

Pøedstavíte nám prosím svĂšj projekt ZAZA Bottles?

Jsem studentkou prĂšmyslové ekologie a mám vášeò pro udrĹžitelný rozvoj. Se spoluĹžákem jsme proto vymysleli lahev ze speciálního ekologického materiálu k opakovanému pouĹžití, která bude atraktivní i pro milovníky módy a stylu. KaĹždý si ji totiĹž mÚŞe pøizpĂšsobit svému vkusu. Je to kvalitní lahev pro jakékoli studené nápoje, dobøe tĂŹsní a mÚŞe se mýt i v myèce. Tvar lahve je daný, ale zákazník si mÚŞe vybrat z široké nabídky designĂš. Další prostor pro individuální vyjádøení je pak na bocích lahve s vymĂŹnitelnými panely, které lze støídat podle nálady, roèního období nebo obleèení. Zákazníci se mohou dozvĂŹdĂŹt více na našem Facebooku www.facebook.com/ZAZA.bottles.CZ. HlavnĂŹ ocením zpĂŹtnou vazbu a názory lidí.

Na jakých aktivitách v rámci svého projektu momentálnĂŹ pracujete?

V souèasnĂŹ dobĂŹ sháním tým spolupracovníkĂš v Ăˆechách. Zároveò se ale napøíklad snaĹžím vyuĹžít toho, Ĺže momentálnĂŹ studuji v Japonsku, a tak zde navazuji obchodní kontakty nebo zjišÂuji zpĂŹtnou vazbu od zákazníkĂš. ProstĂŹ si ovÏøuji, Ĺže obchodní nápad ZAZA bude fungovat.

 A jaké budou další kroky pro zhmotnĂŹní vašeho nápadu?      

NejdĂšleĹžitĂŹjší bude doøešení designu lahve. Chystám spolupráci s talentovaným mladým designerem Petrem Strejèkem. V souvislosti s tím hledám dodavatele materiálu a výrobní a distribuèní øetĂŹzec. Po sestavení týmu zaèneme na jaøe chystat kampaò pro fundraisingový portál Kickstarter, kde bychom chtĂŹli získat další prostøedky, a hlavnĂŹ první zákazníky.

Kdy si tedy budeme moci váš produkt koupit na èeském trhu?

SmÏøuji k uvedení pøíští rok v létĂŹ èi zaèátkem podzimu.

Co povaĹžujete za svĂšj dosavadní nejvĂŹtší úspĂŹch?

NejvĂŹtším úspĂŹchem je výhra v grantovém programu Komerèní banky NASTARTUJTE SE a také èestná cena z Podnikatelského inkubátoru pøi Technologické univerzitĂŹ v Delftu.

Jak chcete získané finanèní prostøedky z grantu vyuĹžít?

Zejména na finalizaci designu lahve a prototypování, dále na pøípravu fundraisingové kampanĂŹ na Kickstarter a na zajištĂŹní prvotní výroby a distribuce.

Komerèní banka gratuluje ZuzanĂŹ Cabejškové a pøeje ZAZA Bottles hodnĂŹ úspĂŹchĂš a spokojených zákazníkĂš.

Komerèní banka bude i nadále spolupracovat s AMSP ÈR na projektu Svou cestou – Young business. Na webové stránce www.nastartujtese.cz najdou všichni zaèínající nebo budoucí podnikatelé uĹžiteèné informace a výhodné nabídky, které jim v jejich úsilí pomohou. 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín