Technologické inovaèní centrum a klub Start-up 23 Vás srdeènĂŹ zve na tøetí workshop ze série workshopĂš "Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost"

Workshop - Nemusím míøit do Silicon Valley. Podnikám v naši ulici a jsem v pohodĂŹ.

Hostem a hlavním výstupujícím na tøetím workshopu série bude úspĂŹšná podnikatelka a investorka Margareta KøíĹžová, která také byla èlenkou poroty známeho televizního poøadu Den D. Na workshopu pohovoøí o témátech jako jsou: èemu se vyhnout pøi rozjezdu podnikání, jak na Elevator Pitch, marketing s omezeným rozpoèet a kdy je právý èáas oslovit investora.

Kdy: 14. listopadu 2013, 14 h – 16 h
Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)

Vstup je zdarma. V prĂšbĂŹhu a po skonèení workshopu bude pro úèastníky pøipraveno obèerstvení.

Workshop - Margareta KøíĹžová

SoutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr - www.mujprvnimilion.cz 

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín