Pozvánka - workshop "Podnikejte, pomÚŞeme vám" - Petr Eliáš

Technologické inovaèní centrum a klub Start-up 23 Vás srdeènĂŹ zve na druhý workshop ze série workshopĂš "Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost"

V úterý 5. listopadu 2013 pokraèujeme druhým dílem v sérii workshopĂš „Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost“. Na
workshopu vystoupí Petr Eliáš, pøedseda pøedstavenstva spoleènosti INSPECUM, a.s. se svojí motivující a inspirující prezentací poznatkĂš, neúspĂŹchĂš a zkušeností vèetnĂŹ interaktivní diskuze + pøípadové studie zaèínajících firem. Druhý hostem na workshopu bude mladý úspĂŹšný podnikatel Lukáš Kouøil, který pøedstaví podnikatelský pøíbĂŹh své firmy iTech21, s.r.o.

Kdy: 5. listopadu 2013, 14 h – 16 h

Kde: Podnikatelské inovaèní centrum – 23. budova areálu Svit (Vavreèkova 5262, Zlín)

Vstup je zdarma. V prĂšbĂŹhu a po skonèení workshopu bude pro úèastníky pøipravenoobèerstvení.


Workshop jerealizován v rámci projektu SPINNET.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín