Marketingová databáze kontaktĂš se jménem Albertina

Obchod a marketing firmy stojí na kvalitní strategii a vĹždy je potøeba vĂŹdĂŹt, kde je náš zákazník a jak ho oslovit. Proto sháníme kontakty a vytváøíme si seznamy potenciálních zákazníkĂš. Takový seznam, nebo rovnou databázi si mÚŞeme vytvoøit sami, nebo si mÚŞeme zakoupit jiĹž existující databázi kontaktĂš. Druhé øešení vyjde bezesporu výhodnĂŹji.

Chytrá databáze firem, která ulehèí práci

Pokud máte seznam svých potenciálních zákazníkĂš, znamená to, Ĺže máte zásadní výhodu, nemusíte totiĹž trávit èas jejich vyhledáváním. A pokud máte k dispozici chytrou databázi, jste ještĂŹ o krok dále, široké moĹžnosti tøídĂŹní kontaktĂš vám totiĹž mnohonásobnĂŹ ulehèí práci.

VyuĹžijete-li filtr kontaktĂš, který Albertina nabízí ve své databázi firem, mÚŞete si tak vytvoøit seznam potenciálních zákazníkĂš pøesnĂŹ dle vaší cílové skupiny. Filtr obsahuje okolo 200 parametrĂš a díky nĂŹmu mÚŞete svému obchodnímu týmu pøedat zásobu aktuálních kontaktĂš. Tyto kontakty mÚŞete oèistit o konkurenci, o neaktivní subjekty a o firmy s nízkým obratem nebo s problematickou platební morálkou.

Jak vyuĹžít takové mnoĹžství kontaktĂš?

Albertina obsahuje pøes 2,7 milionu záznamĂš a to z celé Èeské republiky i ze Slovenska. Do tĂŹchto záznamĂš patøí Ĺživnostníci, spoleènosti s ruèením omezeným i akciové spoleènosti, dále státní podniky, školky a školy, nemocnice, lékaøi a lékárny, úøady, ale i pevné linky domácností a další subjekty. Záznamy jsou rozdĂŹleny mimo jiné dle regionu a oboru podnikání.

Jste-li napøíklad dodavatel náhradních dílĂš do automobilĂš a pĂšsobíte ve støedoèeském kraji, vaše základní parametry vyhledávání zákazníkĂš jsou jasné, podobnĂŹ mÚŞete hledat i obchodní partnery nebo konkurenci. Máte moĹžnost oslovit pøímo jednatele firem, ale i zástupce støedního managementu, napøíklad obchodní oddĂŹlení.

Databáze firem dále nabízí moĹžnost provÏøení solventnosti a spolehlivosti vybraných kontaktĂš, pouĹžívá k tomu vlastní kreditní hodnocení firem. Lze také zkontrolovat i historickou platební morálku. Vybrané kontakty si mÚŞete vyhledat na mapĂŹ dle GPS souøadnic a následnĂŹ tøeba zjistíte, Ĺže váš nový klient sídlí ve vedlejší ulici.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín