Pozvánka klubu Start-up 23

Termín konání: 15. øíjna 2013 od 16:00 do cca 17:00

Místo konání: Co-workingová kanceláø – pøízemí, dveøe è. 102 (Podnikatelské inovaèní centrum ve ZlínĂŹ – Vavreèkova 5262)

Téma setkání:

  • Novinky v soutĂŹĹži Nejlepší podnikatelský zámĂŹr (Akceleraèní program, ceny, elevator pitch)
  • Workshopy 2013 - osobnostmi èeského byznysu (hosté, harmonogram)
  • Informace k pøipravované Co-workingové kanceláøi (èlenství, podmínky) 
  • Diskuze nad problémy a dotazy úèastníkĂš klubu (rozvoj podnikaní, spolupráce, podpora podnikání) 

Na setkání se dozvíte kompletní informace o novĂŹ spuštĂŹném 7. roèníku soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr a tématech doprovodných workshopĂš (podzim 2013) s osobnostmi èeského podnikání. Pro všechny zájemce o podnikání pak pøineseme informace o novĂŹ pøipravované Co-workingové kanceláøi vèetnĂŹ èlenských balíèkĂš, podmínek èlenství a výhody této kanceláøe. Nebude však chybĂŹt jako vĹždy diskuze nad problémy úèastníkĂš pøi rozvoji podnikání, spolupráci a spoleèných témat, kde si navzájem mÚŞeme pomoct a podpoøit se.

Registrovat se mÚŞete na email: vanek@ticzlin.cz

TĂŹšíme se na setkání.

Klub Start-up 23 – www.startpodnikani.cz/klubstartup-23


Klub Start-up 23 – zmÏòte svou budoucnost, buĂŻte úspĂŹšní 

Klub Start-up 23


Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín