Startuje 7. roèník soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

01. 10. 2013

Chceš zaèít podnikat? Máš zajímavý nápad a podnikatelského ducha? Pøihlas se do soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr a mÚŞeš soutĂŹĹžit o ceny v hodnotĂŹ 430 000 Kè! Podpoøíme tĂŹ pøi rozjezdu tvého projektu, získáš zajímavé kontakty a zpĂŹtnou vazbu od odborných konzultantĂš, podnikatelĂš 
a investorĂš.

Do soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr je moĹžné se pøihlásit na adrese www.mujprvnimilion.cz

Sedmý roèník odbornĂŹ-kreativní soutĂŹĹže, urèené pro studenty støedních škol, vysokých škol a veøejnosti ve Zlínském kraji vyhlašuje Technologické inovaèní centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským krajem a partnery. SoutĂŹĹžit se bude ve dvou kategoriích: 1) Støední školy 2) Vysoké školy/Veøejnost.

UzávĂŹrka soutĂŹĹže je stanovena na 31. ledna 2014.

Autory nejzajímavĂŹjších podnikatelských zámĂŹrĂš èekají prezentace pøed odbornou porotou, sloĹženou ze zástupcĂš partnerĂš soutĂŹĹže, investorĂš a podnikatelĂš.  Na nejlepší soutĂŹĹžící èekají ceny v hodnotĂŹ cca 430 000,- Kè. Tak jako v minulém roèníku, je i letos v soutĂŹĹži získat prostory pro podnikání. Tím je roèní bezplatný pronájem kanceláøe v centru Zlína -  v Podnikatelském inkubátoru Technologického inovaèního centra s.r.o. TradiènĂŹ bude také udĂŹlena cena pro nejaktivnĂŹjší støední školu za podporu podnikatelského myšlení u studentĂš.

Autoøi nejzajímavĂŹjších zámĂŹrĂš mohou k jejich rozvoji letos novĂŹ vyuĹžít šestitýdenní akceleraèní program a vyuĹžít také zázemí Co-workingového centra. „Chceme se soutĂŹĹžícími a jejich zámĂŹry intenzivnĂŹji pracovat uĹž v prĂšbĂŹhu soutĂŹĹže a dát jím zázemí pro práci a rozvoj jejich nápadĂš a pøiblíĹžit jim svĂŹt podnikání.“ doplnilaMgr. Daniela Sobieská, øeditelka Technologického inovaèního centra s.r.o. V rámci akceleraèního programu mohou soutĂŹĹžící také vyuĹžít speciální workshopy a konzultace pøímo od zástupcĂš partnerĂš soutĂŹĹže, podnikatelĂš a investorĂš.

TĂŹší nás vzrĂšstající zájem o soutĂŹĹž a také kvalita soutĂŹĹžních zámĂŹrĂš. Z minulého roèníku soutĂŹĹže dokonce sedm soutĂŹĹžících svĂšj podnikatelský zámĂŹr realizuje a získali své první zákazníky. S úèastníky plánujeme opĂŹt i po skonèení aktuálního roèníku soutĂŹĹže dále pracovat a poskytnout jim zázemí a pomoc pøi rozjezdu jejich projektĂš.“ uvedla Daniela Sobieská.

V loòském roèníku soutĂŹĹže v kategorii Vysoké školy/Veøejnost zvítĂŹzil projekt s názvem LocMonitor  Jana Habicha. Projekt se zabývá systémem pro monitoring polohy firemních mobilních zaøízení prostøednictvím mobilní aplikace. Tento projekt bude spuštĂŹn v Ă¸íjnu 2013. Druhé místo udĂŹlila porota zámeènické dílnĂŹJakuba Vašíøe. Jeho zámĂŹrem je vybudovat zámeènickou dílnu, jejíĹž èinnost bude zamÏøena mimo jiné na zakázkovou výrobu v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (BOZP). Tøetí místo získal Jan Valuštík s mobilní aplikací Futurello. Futurello je mobilní aplikace, která je urèena pro trh USA a která se postará o vaše vzpomínky úplnĂŹ jinak, neĹž jste zvyklí. 

Zajímavý pøíbĂŹh mají také za sebou úèastníci soutĂŹĹže Robert Pohuba a Libor Minaøík, kteøí nebyli ocenĂŹni na prvních tøech místech v soutĂŹĹži, ale svĂšj soutĂŹĹžní projekt Writesquare.com úspĂŹšnĂŹ realizují. Projekt Writesquare.com je moderní marketplace pro zákazníky, kteøí hledají sluĹžby od copywriterĂš, pøekladatelĂš, advokátĂš a dalších odborníkĂš v oboru. „V roce 2013 jsme se zúèastnili 6. roèníku soutĂŹĹže s podnikatelským zámĂŹrem mobilní aplikace pro studenty, který byl základem našeho souèasného projektu. NejdĂšleĹžitĂŹjší však bylo, Ĺže se nám po prezentaci projektu ozval jeden z porotcĂš soutĂŹĹže, který nám na spoleèné schĂšzce nabídl mentoring a spolupráci. Od Technologického inovaèního centra jsme navíc dostali moĹžnost zasídlení v podnikatelském inkubátoru. Bylo lákavé mít vlastní kanceláø pøímo tady, coĹž pro nás znamená dobrou výchozí pozici pro podnikání v technologické branĹži a pro rĂšst našeho projektu.“ dodali autoøi projektu Writesquare.com.

V prĂšbĂŹhu letošního roèníku soutĂŹĹže je také pøipravena série workshopĂš „Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost“ pod hlavièkou klubu Start-up 23, jehoĹž cílem je vzdĂŹlávat budoucí a stávající podnikatele, budovat kontakty a neformální vazby.  Workshopy budou zamÏøeny na prezentaci podnikatelských pøíbĂŹhĂš zajímavých osobností, networking a podnikatelské vzdĂŹlávání.

Více informací o soutĂŹĹži na www.mujprvnimilion.cz a na www.facebook.com/TICZlín

 ManaĹžer soutĂŹĹže

Bc. Daniel VanĂŹk
tel.: 734 443 879

Partneøi soutÏŞe:

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Allegro Group CZ, s.r.o.
Austin Detonator s.r.o 
BLUE 88, a.s.
HEXXA.CZ s.r.o.
Junior Achievement Èeská republika 
INSPECTUM a.s. 
Lakšmí s.r.o. 
Nadace SYNOT
SbĂŹrné Suroviny UH, s.r.o.
SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje 
SYNOT ICT services, a.s. 
Univerzita Tomáše Bati ve ZlínĂŹ 
Inovaèní infrastruktura Zlínského kraje

 

Partneøi - soutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr (7. roèník)

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín