Konference Business Camp 2013 poradí zájemcĂšm, jak uspĂŹt ve svĂŹtĂŹ podnikání

Informace ze všech zákoutí byznysu èekají na úèastníky konference Business Camp 2013 aneb Podnikatelský plán v pøímém pøenosu, kterou 12. øíjna uspoøádá VĂŹdeckotechnický park Univerzity Palackého v Olomouci. Zkušení odborníci z praxe zájemce nauèí, jak lze do svĂŹta podnikání úspĂŹšnĂŹ vykroèit a jakých chyb se mají vyvarovat. Mezi pøednášejícími bude i podnikatel Michael Rostock Poplar, známý z televizního poøadu Den D. Registrace pro pøípadné úèastníky je spuštĂŹna.

„SnaĹžili jsme se do Olomouce pøivést ty nejlepší øeèníky a profesionály. Døíve se velké akce o podnikání konaly pouze v Praze a BrnĂŹ, proto jsme chtĂŹli i pro olomoucké publikum uspoøádat akci stejnĂŹ kvalitní, ne-li kvalitnĂŹjší, jako ve vĂŹtších mĂŹstech,“ uvedl øeditel VĂŹdeckotechnického parku UP Jiøí Herinek. PøipomnĂŹl, Ĺže Business Club Univerzity Palackého do Olomouce uĹž od loòského roku zve kvalitní odborníky na pøednášky z cyklu JsmePodnikání a JsmeMarketing. „Lidé o nĂŹ mají velký zájem a jsou spokojení,“ øekl Herinek.

Celodenní konference Business Camp, která se uskuteèní v aule PøírodovĂŹdecké fakulty Univerzity Palackého, bude sloĹžena z jednotlivých blokĂš pøednášek a workshopĂš. Na programu budou napøíklad témata spojená s prĂšzkumem trhu, znaèkou, marketingem èi rozpoètem.

O své bohaté zkušenosti ze svĂŹta byznysu se podĂŹlí Michael Rostock-Poplar, který je spolumajitelem sedmi firem a patøí mezi zakládající partnery poradenské spoleènosti Venture Investors Corporate Finance, jeĹž úspĂŹšnĂŹ pĂšsobí na celém svĂŹtĂŹ. „Pokud podnikáte nebo uvaĹžujete o tom, Ĺže podnikat zaènete, snad vám moje pøednáška umoĹžní vyhnout se pĂŹti fatálním chybám a rychleji se dostat k dalším padesáti fatálním chybám podnikání,“ láká na konferenci Rostock-Poplar. Atmosféru z poøadu Den D budou moci úèastníci zaĹžít na vlastní kÚŞi – nĂŹkolik z nich pøedstaví svĂšj podnikatelský zámĂŹr pøed porotou ètyø potenciálních investorĂš (Michael Rostock-Poplar, Margareta KøíĹžová, Petr Mandelík a Rostislav Drnovský).

Autor populárních motivaèních knih a známý podnikatel Ivo Toman na konferenci promluví o tom, jak lze vyuĹžít osobní potenciál, vybudovat silnou osobní znaèku a mít tak vĂŹtší vliv na úspĂŹch v podnikání a profesní rĂšst. Dalším pøednášejícím bude i èlen UP Business Clubu, marketér a lektor Jindøich Fáborský. „Pro úèastníky chystám tentokrát nĂŹco speciálního, a to seznam kvalitních zdrojĂš, èlánkĂš, knih a pøednášek o internetovém marketingu, které pomohly mnĂŹ, mým studentĂšm i zamĂŹstnancĂšm,“ prozradil Fáborský.

Loni v únoru uspoøádala VĂŹdeckotechnický park UP úspĂŹšnou konferenci Internet Marketing. Podrobný program i informace o letošní konferenci jsou dostupné na www.jsmepodnikani.cz/akce/conference/2013-10-up-business-camp-2013 a facebookových stránkách Podnikání v Olomouci.

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
  • Tel: +420 734 443 879
  • email: vanek@ticzlin.cz
  • Adresa: Vavrečkova 5262
    760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín