Cesta k prvnímu milionu – polštáøky, monitoring mobilních zaøízení èi stroj pro výrobu rýn   

soutĂŹĹž Nejlepší podnikatelský zámĂŹr

Celkem osm cen udĂŹlila porota v aktuálním šestém roèníku odbornĂŹ-kreativní soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr. Posuzovala pøitom desítky podrobnĂŹ rozpracovaných nápadĂš. KromĂŹ cenné zpĂŹtné vazby od odborníkĂš usilovali soutĂŹĹžící o šanci získat finanèní podporu pro svĂšj zámĂŹr a roèní bezplatný nájem v podnikatelském inkubátoru ve ZlínĂŹ èi v HolešovĂŹ. OcenĂŹní soutĂŹĹžící získali celkem ceny v hodnotĂŹ 130 000 Kè. Vyhlášení výsledkĂš soutĂŹĹže s podtitulem MĂšj první milion se konalo 23. dubna 2013 v klubu Star FLIP ve ZlínĂŹ.

„TĂŹší nás vzrĂšstající zájem o soutĂŹĹž. Letos jsme se zabývali 57 projekty, na kterých pracovalo celkem 87 soutĂŹĹžících. RozdĂŹleni byli do dvou kategorií. Jedna byla urèena pro studenty støedních škol, druhá pak pro vysokoškoláky a veøejnost,“ uvedla Daniela Sobieská, øeditelka poøádajícího Technologického inovaèního centra.

V kategorii vysokých škol a veøejnosti zvítĂŹzil projekt s názvem LocMonitor, pøedloĹžený studentem Fakulty multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve ZlínĂŹ Bc. Janem Habichem. „V roce 2011 mne s poptávkou digitálního øešení oslovila jedna z firem, která potøebovala aplikaci, prostøednictvím které by bylo moĹžné zjišÂovat polohu terénních obchodních zástupcĂš, jejichĹž produktivita byla v té dobĂŹ problematická. Náklady byly pro firmu pøíliš vysoké, proto od realizace upustila. Myšlenka øešení tohoto problému však zĂšstala,“ popsal autor impulz k vytvoøení systému pro monitoring polohy firemních mobilních zaøízení prostøednictvím vyvinuté aplikace.

Druhé místo pøisoudila porota zámeènické dílnĂŹ Ing. Jakuba Vašíøe. Jeho zámĂŹrem je vybudovat zámeènickou dílnu, jejíĹž èinnost bude zamÏøena mimo jiné na zakázkovou výrobu v oblasti bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (BOZP).

Tøetí místo získal student Fakulty multimediálních komunikací Univerzity T. Bati ve ZlínĂŹ Jan Valuštík s aplikací Futurello. „Znáte ten pocit, kdyĹž najdete krabici od bot plnou starých vzpomínek? Tak Futurello je mnohem lepší,“ øíká autor. Futurello je mobilní aplikace, která vám umoĹžní poslat si vzpomínku do budoucnosti. Staèí nahrát video pomocí mobilního telefonu a odeslat ji. Systém Futurello vám ji pak doruèí emailem tøeba aĹž za 10 let.  

Speciální cenu v soutĂŹĹži za nejlepší technický nápad èi technologický postup obdrĹžel student Fakulty technologické Univerzity T. Bati ve ZlínĂŹ Lukáš Jašek za návrh stroje pro výrobu rýn. Ten umoĹžní sníĹžit èas nutný pro výrobu aĹž šestinásobnĂŹ.

V kategorii Støedních škol porotu nejvíce zaujal nápad Lenky Zábojníkové ze Støední prĂšmyslové školy Zlín. V nevyuĹžité budovĂŹ v místĂŹ svého bydlištĂŹ plánuje výrobu polštáøkĂš ve tvaru podkovy, které usnadòují delší cestování. Druhé místo získal projekt pubSELF rozpracovaný Jiøím Karpjákem a Domikem Burou z Obchodní akademie Valašské Meziøíèí. ChtĂŹjí vytvoøit komplexní interaktivní platformu pro šíøení elektronických knih. AutorĂšm nabídne nástroje pro publikaci a marketing svých knih, ètenáøi získají jednoduché a rychlé øešení nákupu elektronických knih a pøístup k dalším sluĹžbám. Bronzová pøíèka patøí psí školce Happy Pet, za kterou stojí Markéta Vašíèková a Zuzana Kachtíková ze Støední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín. Tuto školu pak porotci ocenili za pøíkladnou podporu podnikatelského myšlení u svých studentĂš.

Jedním z hlavních cílĂš soutĂŹĹže Nejlepší podnikatelský zámĂŹr je vytváøení podmínek pro rozvíjení podnikatelského ducha a podnikatelského vzdĂŹlávání ve Zlínském kraji. V rámci soutĂŹĹže proto Technologické inovaèní centrum pøipravilo pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve ZlínĂŹ a veøejnost tradiènĂŹ sérii ètyø workshopĂš s názvem Zaèni podnikat, zmÏò svou budoucnost. Úèastníci workshopu získali informace o problematice sestavování podnikatelských plánĂš, budování leadershipu, budoucnosti podnikání v Èeské republice, podpory podnikání ve Zlínském kraji formou podnikatelských inkubátorĂš a moĹžnosti financování zaèátku podnikání. „Na kaĹždém workshopu vystoupil zajímavý host nebo zkušený podnikatel, který pøedával posluchaèÚm své zkušenosti a znalosti,“ poznamenala Daniela Sobieská.

Technologické inovaèní centrum zároveò provozuje klubu Start-up 23. Platforma slouĹží pro setkávání, vzdĂŹlávání a sdílení informací o podnikání. Cílem klubu je vzdĂŹlávat budoucí a stávající podnikatele, budovat kontakty a neformální vazby.

Všem zájemcĂš o vlastní podnikání je pak urèen web www.startpodnikani.cz. Na jednom místĂŹ tak najdou informace o podnikatelských plánech, o volbĂŹ právní formy podnikání a postup pøi zaloĹžení Ĺživnosti èi obchodní spoleènosti. Na webu jsou k dispozici rovnĂŹĹž vyèerpávající informace o inovaèní infrastruktuøe ve Zlínském kraji, kterou tvoøí pøedevším nĂŹkolik podnikatelských inkubátorĂš a vĂŹdeckotechnických parkĂš.

S úèastníky soutĂŹĹže, kteøí mají zájem svĂšj zámĂŹr realizovat, bude dále pracováno, budou jim poskytnuty konzultace a pomoc pøi rozjezdu podnikání“ doplnila Daniela Sobieská

Nejlepší podnikatelské zámĂŹry studenĂš vysokých škol budou také nominovány do celostátní soutĂŹĹže o nejlepší podnikatelský zámĂŹr roku 2013, která realizuje spoleènost vĂŹdeckotechnických parkĂš CØ v rámci projektu SPINNET.

Poøadatel soutÏŞe

 • Technologické inovaèní centrum s.r.o.

              Vavreèkova 5262, budova 23
              760 01 Zlín

 • Zlínský kraj

Partneøi soutÏŞe

 • SdruĹžení pro rozvoj Zlínského kraje
 • HEXXA.CZ, s.r.o.
 • BLUE 88, a.s. – portál Slevíci.cz
 • INSPECTUM, a.s.
 • Allegro Group CZ, s.r.o. – portál Aukro.cz
 • Austin Detonator, s.r.o.
 • SbĂŹrné Suroviny UH, s.r.o.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST
 • Univerzita Tomáše Bati ve ZlínĂŹ
 • Junior Achievement Èeská republika
 • Inovaèní infrastruktura Zlínského kraje

ManaĹžer soutĂŹĹže

Bc. Daniel VanĂŹk

vanek@ticzlin.cz, tel.: 734 443 879

 www.startpodnikani.cz

www.mujprvnimilion.cz

Zlínksý krajInovační infrastruktura Zlínského krajeNejlepší podnikatelský záměr: Můj první milion
KONTAKTY
 • Tel: +420 734 443 879
 • email: vanek@ticzlin.cz
 • Adresa: Vavrečkova 5262
  760 01 Zlín
KE STAŽENÍ
UŽITEČNÉ ODKAZY
© Copyright 2018. Všechna práva vyhrazena Technologické inovační centrum s.r.o.                                                                                                           Vytvořil: www.gthink.cz
Vavrečkova 5262,760 01 Zlín